Newsflash 2 februari

Wij zijn heel blij dat we weer bijna normaal draaien nu onze bar en sauna ook weer in bedrijf zijn. We staan echter weer voor een nieuwe uitdaging.

Het kabinet heeft besloten dat de geldigheid van je Corona Toegangsbewijs vanaf vrijdag 4 februari a.s. kan verlopen. Dit omdat vanaf die datum een vaccinatie beperkt geldig is (tot 9 maanden na je laatste vaccinatie) en omdat de geldigheid van het herstelbewijs weer teruggedraaid wordt naar 6 maanden.

Dit verplicht ons om al onze leden, opnieuw om de QR code te vragen. We zullen de geldigheidsdatum van de vaccinatie of het herstelbewijs in ons systeem noteren. Tot het verlopen van deze datum kun je zonder dat je elke keer je QR code moet laten zien bij ons naar binnen. Als de datum verloopt blokkeert de toegangspoort automatisch. Wij vragen je dan opnieuw je QR code aan ons te laten zien, als dat tegen die tijd nog nodig is.

Als je geboosterd bent is je booster (voor nu) onbeperkt geldig. Wij zullen dan toch ook eenmalig je QR code checken. 

Deze aanpassing vraagt wel weer iets van onze leden én van ons team. We vragen je dan ook om hier ontspannen en geduldig mee om te gaan. De eerste dagen zal het drukker zijn bij de entree omdat e.e.a. wat tijd vergt. Heb je je ingeschreven voor een les, kom dan iets eerder zodat je op tijd bent.

Laat je QR code nu al checken!
Om het checken van de QR code zo vloeiend mogelijk te laten verlopen vragen wij je om de QR code nu al aan ons te tonen, hierdoor zorgen we voor spreiding en zal het oponthoud hopelijk zo beperkt mogelijk blijven.

Download je laatste vaccinatie
Heb je een booster gehad dan zal je deze zelf via je DigiD moeten uploaden in je Corona check App. Dat gebeurt dus niet automatisch! Upload thuis je laatste vaccinatie voordat je je QR code door ons laat checken.

Heb je geen smartphone of gebruik je om een andere reden de Corona check App niet, dan volstaat een papieren vaccinatiebewijs of een officieel herstelbewijs op papier ook.

Bedankt voor het begrip!
Het Aerofitteam
_____________________________________________________________________________________________
We are very happy that we are open in an almost normal way, now that our bar and sauna are back in operation. However, we are again faced with a new challenge.

The government has decided that the validity of your QR code can expire from 4 February. This is because from that date a vaccination has limited validity (until 9 months after your last vaccination) and because the validity of the proof of recovery is reversed to 6 months.

This obliges us to ask all our members again for the QR code. We will then note the validity date of the vaccination or recovery certificate in our system. Until the expiry of this date, you can enter Aerofit without having to show your QR code every time. When the date expires, the entrance gate will be blocked automatically. We will then ask you to show us your QR code again if this is still necessary by then.

If you have been boosted, your booster is (for now) valid indefinitely. However, we will also check your QR code once.

This adjustment requires something from our members and from our team. We, therefore, ask you to be relaxed and patient with this. The first days will be busier at the entrance because checking your QR codes takes some time. If you have registered for a lesson, come a little earlier so that you are on time.

Have your QR code checked now!
To make checking the QR code as smooth as possible, we ask you to show us the QR code already now, this way we ensure spread, and hopefully the delay will be as limited as possible.

Download your latest vaccination
If you have had a booster, you will have to upload it yourself via your DigiD in your Corona check App. That does not happen automatically! Upload your latest vaccination before you let us check your QR code.

If you do not have a smartphone or if you do not use the Corona check App for any other reason, a paper vaccination certificate is also sufficient.

Thanks for understanding!
The Aerofitteam