Nieuwsbrief

28-08-23
Scroll down for English

Ken jij nog mensen in je omgeving die gezonder willen leven en fitter willen worden, maak dan gebruik van onze Bring a Friend actie. Als jouw introducé lid wordt van Aerofit dan krijg jij 4 weken gratis sporten van ons. Vul hiervoor de Bring a Friend kaart in aan de receptie. Samen sporten is nóg veel leuker!


 
Vanaf maandag 4 september weer terug op het lesrooster:
woensdag 09.00 Spinning met Edith
donderdag 09.00 Bodyshape met Lianne
zaterdag 11.30 Bodypump met Ginny
zaterdag 12.45 BodyMind met Peter
Inschrijven voor onze lessen is niet verplicht maar het verzekert je wel van een plek. Je kunt je inschrijven via onze Sportivity App. Heb je de App nog niet, geef dit dan even aan bij onze receptie.

Baby nieuws! 
Lianne, onze Step en Bodyshape instructrice is zwanger. Ze verwacht haar eerste kindje in februari. Lianne is van plan om zo lang mogelijk door te gaan met lesgeven. 

Jubilea
Per september is Peter, onze yoga docent, alweer 25 jaar bij Aerofit werkzaam. Waar blijft de tijd? Merit, onze fitnesstrainer en Fittergy coach werkt vanaf september 5 jaar bij ons. En ook Richard, onze Spinning en Bodyshape instructeur geeft per september alweer 5 jaar bij ons les.  Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.
Op nog vele jaren Aerofit!In de maanden september, oktober en november staat er op donderdagochtend 07.15 - 08.30 een Ashtanga yoga les van Angela op het rooster. 

Tijdens Ashtanga Yoga voer je een serie houdingen (asana’s) uit. Deze vaste volgorde van houdingen is zodanig samengesteld dat iedere houding een voorbereiding is op de volgende. De houdingen zijn vloeiend met elkaar verbonden door een combinatie van adem en beweging (vinyasa’s). Omdat er geen pauzes zijn tussen de houdingen, ontstaat er een ‘flow’, waardoor het een dynamische vorm van yoga is.

Een Ashtanga Yogales begint en eindigt met mantra’s. Daarna wordt gestart met staande houdingen, waarna balanshoudingen, zittende, liggende en omgekeerde houdingen volgen. De les eindigt met een liggende ontspanning.

Door het dynamische karakter van de les stimuleer je de bloedsomloop en worden afvalstoffen afgevoerd. Ook wordt de spijsvertering aangezet en verbrand je veel calorieën. Een vorm van yoga waar je veel energie van krijgt, dus bij uitstek geschikt om in de ochtend te doen.

Als je van een fysieke uitdaging houdt en het fijn vindt om elke keer dezelfde serie houdingen te doen, dan kan Ashtanga yoga heel geschikt voor je zijn.
We raden de meeste Yogi’s aan om eerst met basis Yoga te beginnen, alvorens te starten met Ashtanga yoga.

Als er voldoende animo voor de les blijkt te zijn, blijft deze op het lesrooster staan, ook ná november. Inschrijven voor de les kan via de Sportivity App.
De eerste les is op donderdag 7 september, om 07.15.
Mooi begin van de dag! 
 
 
Wil jij er na de zomer(vakantie) ook weer volop tegenaan? Wil jij ook slank(er) en fit(er) worden? Ga dan de uitdaging aan met één van Merit haar 10 daagse challenges! Kort, krachtig én efficiënt en alles onder de deskundige leiding van Fittergy coach Merit.

Je kunt kiezen uit de volgende 4 programma’s:
Sportvasten
Vegan Flex
Krachtvasten
Wandelvasten

Om te bepalen welk programma het beste bij jou past kun je kijken op Merit haar website: www.onhealthyground.com. 
Of bespreek dit met Merit in een gratis, vrijblijvend adviesgesprek.
Mail voor een afspraak naar info@onhealthyground.com.


Ken jij mensen die zich in hebben geschreven voor de 15 van Wassenaar (zondag 8 oktober) en die geen lid zijn van Aerofit? Zij kunnen dan ter voorbereiding op de 15, 5x meetrainen met onze runnersclub op woensdagavond om 19.30.
Dit voor het symbolische bedrag van € 15,00 voor 5 trainingen.

Trainingsdata: 6, 13, 20 en 27 september en 4 oktober.

Ben je al lid? Dan kun je uiteraard gratis meedoen aan onze looptraining op woensdagavond om 19.30, onder deskundige leiding van Michael onze looptrainer. Verzamelpunt: Aerofit


Op zondag 24 september verzorgt Angela een leuke yoga special: Duo yoga. 

Duo yoga is een Yogavorm waarbij in 2-tallen wordt gewerkt. Dat kan met je partner, maar ook gewoon met een vriend of vriendin.

De yoga houdingen worden samen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er lichaams- of handen/voeten contact is tijdens het uitvoeren van de diverse houdingen, zodat je dieper in een houding komt zonder dat je te veel forceert. Het blijft yoga, dus alles met aandacht, een juiste ademhaling en rust. Op een speelse manier ga je samen op zoek naar balans, creativiteit, stretch en ontspanning.

Datum: zondag 24 september
Tijd: 12.00-13.00
Aantal deelnemers: maximaal 12 duo’s
Inschrijven aan de receptie, je kunt je uitsluitend als duo inschrijven.
Gratis voor leden, niet leden € 17,50


In de maand september is de Fruity detox in de aanbieding van € 4,25 voor € 3,95.
Deze gezonde smoothie zit boordevol vitamines en antioxidanten: acai bessen, aardbeien,bosbessen,mango, banaan, kokoswater en een klein beetje honing.
Geniet ervan!


Sportieve groeten,
Het Aerofitteam


Do you know people in your area who want to live a healthy life and become fitter, then take advantage of our Bring a Friend offer. If your guest becomes a member of Aerofit, you will receive 4 weeks membership for free. Fill in the Bring a Friend card at the reception. Exercising together is even more fun!


Back on the schedule from September 4:
Wednesday 09.00 Spinning with Edith
Thursday 09.00 Bodyshape with Lianne
Saturday 11.30 Bodypump with Ginny
Saturday 12.45 BodyMind with Peter


Baby news!
Lianne, our Step and Bodyshape instructor is pregnant. She is expecting her first child in February. Lianne plans to continue teaching as long as possible.

★ Anniversaries
As of September, Peter, our yoga teacher, has been working at Aerofit for 25 years. Where has the time gone? Merit, our fitness trainer and Fittergy coach has been working with us for 5 years since September. And also Richard, our Spinning and Bodyshape instructor, has been teaching with us for 5 years as of September. Thank you for your dedication and enthusiasm.

To many more years at Aerofit!


In the months of September, October, and November we will have a try-out Ashtanga yoga class on our timetable, on Thursday mornings from 07.15 - 08.30. Angela will teach this class.

During Ashtanga Yoga you perform a series of postures (asanas). This fixed sequence of postures is composed in such a way that each posture is a preparation for the next. The postures are fluidly connected by a combination of breath and movement (vinyasas). Because there are no breaks between the poses, a 'flow' is created. This makes it a dynamic form of yoga.

An Ashtanga Yoga class begins and ends with mantras. This is followed by standing postures, followed by balance, sitting, lying, and inverted postures. The class ends with a lying relaxation.

Due to the dynamic nature of the class, you stimulate blood circulation, and waste products are removed. Digestion is also turned on and you burn a lot of calories. A form of yoga that gives you a lot of energy, so ideally suited to do in the morning.

If you like a physical challenge and enjoy doing the same series of poses over and over, Ashtanga yoga could be right for you.
We recommend most yogis to start with basic Yoga before starting with Ashtanga yoga.

If there appears to be sufficient enthusiasm for the class, it will remain on the timetable,  after November. You can register for class via the Sportivity App.
The first class is on Thursday 7 September, at 07.15.
Great start of the day!
 
 
Do you want to get back into it after the summer (holiday)? Do you also want to become slim(er) and fit(er)? Then take on the challenge with one of Merit's 10-day challenges! Short, powerful, and efficient, and all under the expert guidance of Fittery coach Merit.

You can choose from the following 4, 10 day, programs:
Sports fasting
Vegan Flex
Power fasting
Walking fasting

To determine which program suits you best, please visit Merit's website: www.onhealthyground.com. 
Or discuss this with Merit in a free, no-obligation consultation.
Mail for an appointment to info@onhealthyground.com.


Do you know people who have registered for “de 15 van Wassenaar” (Running event on Sunday, October 8)  and who are not members of Aerofit? In preparation for “the 15”,  they can join our Runners club on Wednesday evening at 19.30.
This for the symbolic amount of € 15,00 for 5 training sessions.

Training dates: 6, 13, 20, and 27 September and 4 October.

If you are a member, you can of course participate for free in our running training on Wednesday evening, under the guidance of Michael our running trainer. Meeting point: Aerofit.


On Sunday, September 24, Angela will provide a fun yoga special: Duo yoga.

Duo yoga is a Yoga form where you work in pairs. You can do this with your partner, but also just with a friend.

The yoga poses are performed together. This means that there is body or hand/feet contact while performing the various postures so that you get deeper into a posture without forcing too much. It remains yoga, so everything with attention, correct breathing, and silence. In a playful way, you will look for balance, creativity, stretch, and relaxation together.

Date: Sunday, September 24
Time: 12.00-13.00
Number of participants: maximum 12 pairs
Register at the reception, you can only register as a duo.
Free for members, non-members € 17,50

 
In September, the Fruity detox is on offer from € 4,25 to € 3,95.
This healthy smoothie is packed with vitamins and antioxidants: acai berries, strawberries, blueberries, mango, banana, coconut water, and a little bit of honey.
Enjoy it!


The Aerofit team

Try out Dagpas