Newsflash 12 mei

Zal het nu toch echt gaan gebeuren?!
Zoals gisteren aangegeven in de persconferentie mogen wij op woensdag 19 mei onze deuren weer openen, mits de Corona cijfers blijven dalen. Pas op maandag 17 mei zal het kabinet hierover een definitieve beslissing nemen, maar tot nu toe ziet de ontwikkeling er positief uit.
Wij zijn daar uiteraard ontzettend blij mee. Het heeft lang genoeg geduurd en nu is het tijd voor positieve dingen.

Helaas (en begrijpelijk) gaan we nog niet direct terug naar normaal, naar hoe gezellig en fijn het was vóór Corona. Die tijd gaat ook weer komen. Tot die tijd moeten we nog even roeien met de riemen die we hebben.

We gaan open onder de volgende voorwaarden:
Een maximum van 30 personen per ruimte (net zoals in december, vóór de 2de lockdown).
Sporten op reservering en met een gezondheidscheck via onze reserverings App.
Bar binnen gesloten, wel mogelijkheid voor to go. Consumpties kunnen genuttigd worden op ons terras voor de deur.
Geen gebruik van douches en sauna.
Kleedkamer uitsluitend in gebruik voor schoenenwissel en gebruik locker, thuis omkleden. Je kunt ook je schoenen wisselen rondom de bar.
Geen groepslessen.

Sporten op reservering
Het reserveren van de trainingen gaat via de Sportivity App. 

Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Stuur ons een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame).
Lukt het reserveren via de App niet of heb je geen smartphone of tablet dan kun je altijd bellen met Aerofit en dan kunnen we trainingen handmatig reserveren, geen enkel probleem!

Onze reserveringsregels op een rij
 • Trainingen kunnen 2 uur na de start van jouw training voor een week later gereserveerd worden. Dus heb je bv op woensdag 19 mei om 09.30 een training gereserveerd dan kun je je training voor woensdag 26 mei om 09.30 op woensdag 19 mei om 11.30 reserveren enz.
 • Is een trainingsblok vol? Dan kun je jezelf op de reservelijst plaatsen. Je krijgt dan een email als er een plek vrijkomt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.
 • Je kunt 7 trainingen per week reserveren, het is niet toegestaan om twee trainingsblokken achter elkaar te reserveren. Een trainingsblok duurt 60 minuten.
 • Wil je langer trainen, vraag dan aan de fitness trainer of je het uur na jouw gereserveerde blok kunt blijven staan. De trainer reserveert dan, indien er plek is, voor jou het volgende blok.
 • Afzeggen van trainingen kan uiterlijk 4 uur van tevoren via de App. Kun je last minute onverhoopt niet dan kun je bellen met Aerofit. Wij vragen iedereen zorgvuldig om te gaan met het reserveren. Zeg tijdig af, zodat iemand anders de kans heeft om de training te reserveren.
Welke tijden kun je reserveren?
 • Met een onbeperkt abonnement kun je onbeperkt reserveren.
 • Met een daluren abonnement kun je reserveren met een starttijd tussen 12:00 en 16:00.
 • Heb je een studenten abonnement onbeperkt dan kun je reserveren vanaf 12:00.
 • Heb je een studenten abonnement daluren dan kun je reserveren met een starttijd tussen 12:00 en 17:00.
Voor alle abonnementen geldt maximaal 7 reserveringen per week.

Mocht het kabinet besluiten dat we toch niet open mogen per 19 mei dan komen de gereserveerde fitness en Milon trainingen automatisch te vervallen.

Houd rekening met het volgende:
 • Kleed je thuis om, wissel alleen je schoenen binnen Aerofit.
 • Je kunt 7 min vooraf aan je training naar binnen, kom niet te vroeg.
 • Neem zo min mogelijk (waardevolle) spullen mee i.v.m. beperkte opbergruimte.
 • Handdoek gebruik (zoals gewoonlijk) verplicht.
 • Na je training wissel je je schoenen weer en ga je naar buiten, blijf niet onnodig lang binnen.
 • Maak na gebruik je trainingsapparaat en -materiaal schoon met een spray en doekje die je vindt bij de entree naar de fitness.
 • Houd 1.5 m afstand van elkaar. Samen trainen binnen één trainingsvak is niet toegestaan. Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij weggaan. In de sportruimte mag het mondkapje af.
Verder gaan wij er van uit dat onze leden zelf verantwoording nemen.

Ben je niet fit en heb je klachten als keelpijn, niezen, hoesten en/of koorts, dan is het niet toegestaan te komen sporten. Ook kom je niet sporten als je 3 dagen voor je training ziek bent geweest, je in afwachting bent van de uitslag van een Corona test of als er iemand uit jouw naaste omgeving Corona heeft.

Heeft een medewerker twijfels over iemands gezondheidssituatie dan kan de toegang geweigerd worden.

Groepslessen
Wij begrijpen de teleurstelling onder de leden die graag groepslessen volgen. Ook wij balen er enorm van dat wij nog geen lessen mogen geven binnen de club.
Tot die tijd zullen wij lessen via ZOOM blijven aanbieden. Ook zullen wij doorgaan met onze outdoor trainingen in de vorm van circuittrainingen en Bootcamp. Daarnaast blijft ons YouTube kanaal (AerofitHC) in de lucht en blijven wij hier zolang we binnen geen lessen mogen geven nieuwe trainingsvideo's op plaatsen.

Klik hier voor ons ZOOM en Outdoor rooster.
De ZOOM en outdoor trainingen dienen ook via de Sportivity app gereserveerd te worden.

Ook is het mogelijk om, met maximaal 2 personen tegelijk, gebruik te maken van virtuele groepslessen (Step, Bodyshape, Bodypump, Bodybalance, Yoga, Pilates) via een groot tv scherm in onze groepsleszaal.
Als je hiervan gebruik wil maken, bel dan met de receptie (070-5119645) om hier een reservering voor te maken. Voordeel van de virtuele lessen t.o.v thuis trainen: materiaal aanwezig, lekker veel ruimte en airco/goede ventilatie. Ook kun je op afspraak gebruik maken van de spinningzaal.

Heb je geen fitness of Milon ervaring maar zou je wel graag binnen willen trainen, bel dan met de receptie om een afspraak in te plannen met een trainer om een persoonlijk trainingsprogramma te maken.

Locatie Outdoor trainingen
Vanaf het moment dat we binnen open gaan zullen onze circuittrainingen verplaatsen naar de achterkant van ons pand, de Van Hallstraat nr 24. Hierdoor houden we aan de voorkant van het pand voldoende ruimte voor leden om in en uit te lopen en kunnen de fietsen gewoon gestald worden.
Je kunt aan de achterkant van het pand wel je fiets plaatsen maar er kunnen geen auto's geparkeerd worden. Deze graag aan de voorkant van Aerofit parkeren en dan even omlopen.

Onze Bootcamp wordt gegeven in Meijendel, verzamelpunt veld tegenover Pannenkoekenboerderij.

Wij gaan ervan uit dat langzamerhand steeds meer versoepelingen mogelijk zullen zijn waardoor wij Aerofit weer kunnen draaien zoals we allemaal gewend waren. Lekker douchen na het sporten, de sauna in en gezellig met elkaar een kop koffie drinken rondom onze bar. Sporten wanneer en zolang je maar wilt, zonder reserveringen.
Laten we tot die tijd vooral blij zijn met en dankbaar zijn voor wat wél weer kan. Betere tijden liggen voor ons!

Als het definitief is dat we open gaan zullen we meer communiceren mbt je abonnement, dus houd je email in de gaten!

We zien je heel graag weer in de club vanaf 19 mei!
Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Sportieve groeten,
Het Aerofit team

Ken je iemand die graag (weer) lid wil worden van Aerofit, dan kan je deze nieuwsbrief doorsturen. Hij/zij kan dan inschrijven via onderstaande link.

Ja, ik wil me (weer) inschrijven!
___________________________________________________________________________________
Is it finally going to happen?!
As indicated in the press conference yesterday, we may open our doors again on Wednesday 19 May, provided that the Corona numbers continue to decrease.
The government will take a final decision on this on Monday, May 17, but so far the development looks positive.

Of course, we are very happy. We have been closed for too long, now it is time for positive things.

Unfortunately (but understandably) we are not going back to normal straight away, back to how cozy and nice it was before Corona. That time will come again.

Until then, we will have to deal with the following conditions:
 • A maximum of 30 people per room (just like in December, before the 2nd lockdown).
 • Training on reservation and with a health check via our reservation App.
 • Bar closed inside, but the possibility to get 'to go' items. Consumptions can be consumed on our terrace in front of the entrance.
 • No use of showers and sauna.
 • Changing room only used for shoe change and use of a locker, changing cloths must be done at home. You can still change shoes around the bar.
 • No group lessons.
 • Training on reservation. Booking the training sessions is done via the Sportivity App.
After downloading you must register via a separate link. If you send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, we will send you the link to the App (also check your spam/advertising).
If you can't manage to make a reservation via the App or if you don't have a smartphone or tablet, you can always call Aerofit and we can book training sessions manually, no problem!

Our reservation rules
 • Training can be reserved 2 hours after the start of your training, for a week later. So if, for example, you have reserved a training on Wednesday, May 19 at 09.30, you can reserve your training for Wednesday, May 26 at 09.30 on Wednesday, May 19 at 11.30, etc.
 • Is a training block full? Then you can put yourself on the reserve list. You will receive an email when a place becomes available, on a first-come, first-served basis.
 • You can reserve 7 training sessions per week, it is not allowed to reserve two training blocks in a row. A training block lasts 60 minutes.
 • If you want to train longer, ask the fitness trainer if you can stay the hour after your reserved block. The trainer will then reserve the next block for you if there is room.
 • You can cancel your training sessions no later than 4 hours in advance via the App. If you are unexpectedly unable to come for your training at the last minute, you can call Aerofit. Please cancel in time, so that someone else has the opportunity to reserve the training.
Which times can you reserve?
 • With an unlimited subscription, you can make unlimited reservations.
 • With an off-peak subscription, you can book with a start time between 12:00 and 16:00.
 • If you have an unlimited student subscription, you can make a reservation from 12:00.
 • If you have a student subscription during off-peak hours, you can make a reservation with a starting time between 12:00 and 17:00.A maximum of 7 reservations per week applies to all subscriptions.
Should the government decide that we are not allowed to open from 19 May, the reserved fitness and Milon training sessions will automatically expire.

Please keep the following in mind:
 • Change your clothes at home, only change your shoes within Aerofit.You can come in 7 minutes before your training, don't come too early.
 • Take as few (valuable) items as possible with you because of limited storage space.
 • Towel use (as usual) required.
 • After your training you change your shoes and go outside, do not stay inside unnecessarily long.
 • After use, clean your training equipment with a spray and cloth that you will find at the entrance to the fitness area.
 • Keep 1.5 m apart. Training together within a separate training area is not allowed.
 • Mask required upon entry and exit. Mask may be taken off in the sports area.
 • We also expect that our members take responsibility themselves.
If you are not fit and you have complaints such as a sore throat, sneezing, coughing and/or fever, you are not allowed to come and exercise. You are also not allowed to come exercise if you have been ill 3 days before your training, if you are awaiting the result of a Corona test or if someone close to you has Corona.

If an employee has doubts about someone's health situation, access can be refused.

Group lessons
We understand the disappointment among members who enjoy taking group lessons. We are also very disappointed that we are not allowed to give group lessons within the club yet. Until then, we will continue to offer lessons via ZOOM. We will also continue with our outdoor training in the form of circuit training and Bootcamp. In addition, our YouTube channel (AerofitHC) will remain in the air and we will continue to post new training videos here as long as we are not allowed to give group lessons indoors.

Check our ZOOM and Outdoor schedule here.
The ZOOM and outdoor training courses must also be reserved via the Sportivity app.
It is also possible to follow virtual group lessons (Step, Bodyshape, Bodypump, Bodybalance, Yoga, Pilates) via a large TV screen in our group classroom, with a maximum of two people at the same time.
If you want to make use of this, please call the reception (070-5119645) to make a reservation. Advantages of the virtual lessons compared to training at home: equipment available, lots of space, and air conditioning / good ventilation. You can also use the spinning room by appointment.

If you have no fitness or Milon experience but would you like to train indoors, please call the reception to schedule an appointment with a trainer to make a personal training program.

Location Outdoor training
From the moment we open inside, our circuit training sessions will move to the back of our building, Van Hallstraat nr 24. This leaves us enough space at the front of the building for members to walk in and out and the bicycles can simply be stored again. You can park your bicycle at the back of the building, but no cars can be parked at the back. If you come by car, please park it at the front of Aerofit and then walk to the back of the building. Our Bootcamp take place in Meijendel, meeting point field opposite de Pannenkoekenboerderij.

We assume that gradually more and more will be possible so that we can run Aerofit again in a way we all love. Taking a nice shower after exercise, going into the sauna and enjoying a cup of coffee together around our bar. Exercising whenever and for as long as you want, without reservations. Until then, let's be happy and grateful for all that is possible at this moment. Better times lie ahead!

When it is definite that we are allowed to open on May 19, we will communicate more about your subscription, so keep an eye on your email!

We look forward to seeing you again in the club from May 19!
Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Kind regards,
The Aerofit team

If you know someone who would like to become a member of Aerofit (again), please forward this newsletter. He/she can then register via the link below.

Yes, I want to register (again)!