Newsflash 22 april

Blij zijn wij voor de horeca en de winkeliers, voor hen gelden vanaf 28 april versoepelingen. Tegelijkertijd begrijpen wij de zorgen onder iedereen die in de zorg werkt.

Volgens het open-stappenplan mogen wij wellicht op 11 mei weer open, als het de goede kant op gaat met de ziekenhuisopnames. Hoe we eventueel open mogen en onder welke voorwaarden is nog niet bekend.

Laten we hopen dat dat ook echt gaat gebeuren en dat wij na bijna 5 maanden gesloten te zijn geweest onze leden weer binnen mogen ontvangen. Uiteraard houden wij je op de hoogte!

Als íets ons duidelijk is geworden tijdens de Coronacrisis dan is het wel het belang van een goede gezondheid. En ook al doe je nog zo je best om gezond te leven, soms kan je daar best een beetje hulp bij gebruiken.

Binnen Aerofit benaderen wij gezondheid vanuit een holistische visie. Een gezond leven bestaat niet alleen uit fysieke maar ook uit mentale en emotionele gezondheid. Om mensen zo goed mogelijk te helpen vinden wij het belangrijk om (preventieve) gezondheidszorg vanuit diverse disciplines aan te bieden.

Misschien ken je Chris al, hij is sinds september 2020 werkzaam bij Aerofit als fitnesstrainer. Daarnaast is Chris gediplomeerd Orthomoleculair therapeut, voedings- en leefstijlcoach én Personal trainer.

De orthomoleculaire geneeskunde maakt gebruik van het zelfgenezend vermogen van het lichaam met behulp van alle benodigde bouwstoffen. De juiste voeding is daarbij van het allergrootste belang, omdat het een sterk preventieve en genezende werking heeft.

Orthomoleculaire therapie kan een interventie zijn op het hormonale vlak, op het niveau van de neurotransmitters, het spijsverteringskanaal, de darmflora, de bloedsuikerspiegel, het immuunsysteem, het bewegingsapparaat, maar ook op de psyche van de mens.

Aan de hand van de EMB bloedtest maakt Chris inzichtelijk welke mogelijke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen, ten grondslag liggen aan de klachten. De EMB bloedtest vervangt niet het reguliere bloedonderzoek wat bij een huisarts kan worden afgenomen. Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Maar uit het bloed kan veel meer informatie gehaald worden. Een geheel andere (holistische) benadering van een bloedonderzoek, welke preklinische- en energetische belastingen kan aantonen. Dit betekent dus dat je klachten al kan aanpakken nog voor ze tot uiting zijn gekomen, preventief dus! Maar ook wanneer er al klachten zijn kun je met de EMB bloedtest duidelijk inzien waar de oorzaak van het probleem zit.

Meer informatie vind je op www.youchange.nl.
Interesse? Maak dan een afspraak met Chris voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (tel. nr 31 6 414 824 52 of email info@youchange.nl) om zo te kijken wat Chris voor je kan betekenen.

Nadat Linda er een paar weken uit is geweest voor een kleine operatie is ze inmiddels weer gestart met masseren. Er kunnen dus weer afspraken worden ingepland.

Zolang Aerofit gesloten is heeft Linda haar oude beroep als sportmasseuse weer opgepakt. Linda is NGS gediplomeerd sportmasseur en heeft in de beginjaren van Aerofit een goedlopende sportmassage praktijk gehad, binnen Aerofit.

Heb je last van je rug, nek of schouders door het thuiswerken of door Corona-stress? Of train je veel buiten en kunnen je beenspieren wel een onderhoudsbeurt gebruiken? Maak dan een afspraak voor een heerlijke ontspanningsmassage of een stevige sportmassage.

Sport/ontspanningsmassage, 45 minuten, € 55,00.

Keuze uit:
Rug, schouders & nek
Voor- & achterkant benen
Armen, rug, schouders & nek
Achterkant benen, rug, schouders & nek

Bel op maandag t/m zaterdag tussen 08.30-12.00 naar Aerofit (070-5119645) om een afspraak in te plannen.

Op Koningsdag (27 april) geven wij geen groepslessen in de avond. Wel kun je natuurlijk meedoen met de Bodyshape via ZOOM om 10.15 of met de outdoor circuittraining om 09.30. Op 4 en 5 mei gaan alle trainingen gewoon door.

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
______________________________________________________________________
We are happy for the catering industry and the retailers that more will be possible, from 28 April. At the same time, we understand the concerns of everyone who works in healthcare.
According to the open-plan from the government we may be able to open again on May 11, if the hospital admissions are going in the right direction. How and under what conditions is not clear yet.

Let's hope that will actually happen and that after almost 5 months of being closed we can welcome our members back in. We will of course keep you informed!

If something became clear to us during the Corona crisis, it is the importance of good health. And even if you do your best to live a healthy life, sometimes you can use a little help.

At Aerofit we approach health from a holistic view. A healthy life consists not only of physical but also mental and emotional health. In order to help people as good as possible, we believe it is important to offer (preventive) health care from various disciplines.

You may already know Chris, he has been working at Aerofit as a fitness trainer since September 2020. In addition, Chris is a certified Orthomolecular therapist, nutrition and lifestyle coach and Personal trainer.

Orthomolecular therapy makes use of the body's self-healing ability with the help of all the necessary nutritions, vitamins and minerals. The correct nutrition is of the utmost importance, because it has a strong preventive and curative effect.

Orthomolecular therapy can be an intervention on the hormonal level, on the level of neurotransmitters, the digestive tract, the intestinal flora, the blood sugar level, the immune system, the musculoskeletal system, but also on the human psyche.

On the basis of the EMB blood test, Chris clarifies which possible nutritional deficiencies or energetic disruptions are at the basis of the complaints. The EMB blood test does not replace the regular blood test that can be taken by your doctor. Regular blood tests can reveal anemia, iron deficiency, thyroid abnormalities, autoimmune diseases and certain infections. But much more information can be obtained from the blood. A completely different (holistic) approach to a blood test, which can demonstrate preclinical and energetic loads. This means that you can already deal with complaints before they have manifested itself, so

the blood test can work preventively! But even if there are already complaints, you can clearly see the cause of the problem with the EMB blood test.

More information can be found at www.youchange.nl.
Interested? Then make an appointment with Chris for a no-obligation introductory meeting (tel. No. 31 6 414 824 52 or email info@youchange.nl) to see what Chris can do for you.

Linda has been out for a few weeks, for a small operation, but now she has started massaging again. So appointments can be scheduled.

As long as Aerofit is closed, Linda has picked up her old profession as a sports masseuse again. Linda is a NGS certified sports masseur and in the early years of Aerofit she had a successful sports massage practice within Aerofit.

Do you suffer from your back, neck or shoulder pain due to working from home or due to Corona stress? Or do you train a lot outside and do your leg muscles need maintenance? Then make an appointment for a wonderful relaxation massage or a solid sports massage.

Sports / relaxation massage, 45 minutes, € 55.00.

Choice of:
Back, shoulders & neck
Front & back legs
Arms, back, shoulders & neck
Back of legs, back, shoulders & neck

Call Aerofit (070-5119645) Monday to Saturday between 08.30-12.00 to schedule an appointment.

We don't give any group lessons in the evening on King's Day (Tuesday April 27). You can of course join the Bodyshape via ZOOM at 10.15 or the outdoor circuit training at 09.30.
On 4 and 5 may, all training will continue as usual.
Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Kind regards,
The Aerofit team