Newsflash 22 augustus

Wij hopen dat je een mooie zomer (vakantie) hebt gehad en dat je hebt genoten van het prachtige weer. Misschien stond sporten bij jou op een wat lager pitje en pak je de draad snel weer op. Wij zijn er in ieder geval klaar voor en we zijn er voor jou! 

Verdien een maand gratis sporten 
Mocht je mensen in jouw omgeving hebben die ook aan hun fitheid willen gaan werken dan is dít het moment. Als zij nu lid worden sporten ze gratis tot 1 oktober. Als beloning voor het aanbrengen van een nieuw lid krijg jij 1 maand gratis sporten van ons (1 maand per aangebracht lid, meerdere leden aanbrengen mag). Vul hiervoor een Bring-a-friend kaart in aan de receptie. 

Teamnieuws 
★ Na jarenlang trouw op zondag te hebben gewerkt gaat Jessy hiermee stoppen. Hij gaat als gymdocent werken op het Adelbert college. Wij wensen Jessy uiteraard heel veel succes met zijn nieuwe baan. We zullen hem gaan missen maar gelukkig blijft hij als invalkracht aan Aerofit verbonden. 

★ Op zondagmiddag hebben wij een nieuwe trainer in de fitness: Tim Amman. Tim is 20 jaar, komt oorspronkelijk uit Zwitserland en woont sinds 2 jaar in Nederland. Hij heeft de ISSA gevolgd (International Sport Science Association) en heeft een enorme passie voor fitness training. Graag brengt hij zijn enthousiasme over op alle Aerofit leden. Welkom bij Aerofit,Tim! 

★ Demi volgt de opleiding Persoonlijk begeleider Maatschappelijke zorg en zal per september 4 dagen per week gaan werken bij SVG - Gemiva. Hierdoor heeft ze helaas minder tijd voor Aerofit. Maar ook Demi zal op oproepbasis werkzaam blijven bij Aerofit. Wij wensen ook Demi veel succes met deze nieuwe uitdaging. 

Aerofit Beach run 
Op zondag 4 september om 10.00 uur organiseren wij een Aerofit Beach run op het strand bij Strandpaviljoen Sport, Wassenaarse Slag, afstand 5 of 10 km. Deze run is gratis voor leden. Daarnaast mag je als lid ook een gratis introducé meenemen. Je kan je inschrijven aan de receptie. Het startnummer kan een half uur vooraf aan de start worden opgehaald rondom Strandpaviljoen Sport. 

Voor de dame/heer die het eerste eindigt staat een mooie bokaal klaar. En voor iedere deelnemer die finisht ligt er een leuke Goodiebag klaar. 

After Summer Fitness Challenge 
Tijd voor actie! Na een lange warme zomer kun je de hele maand september meedoen met onze 30-Day Plank challenge. In stappen bouw je de duur van Planking langzaam op. Wie weet hou jij het aan het eind van september wel 5 minuten vol! 

Op vrijdag 30 september organiseren wij onder begeleiding van een trainer een Final group Challenge om 10.00 uur, 13.00 uur, 16.00 uur en 19.00 uur. 

Voor degene die het dan 5 minuten volhoudt hebben wij een leuke, unieke prijs. Wil je meedoen met deze challenge, haal dan bij de trainer het Planking opbouwschema op.

Planking is top voor een sterke en strakke core! 

Lesrooster nieuws 
★ Vanaf september is de Bodyshape op vrijdagochtend om 09.00 uur weer terug. De les wordt gegeven door Isa. Chrissie is dan terug van zwangerschapsverlof en zal de donderdagochtend Bodyshape om 09.00 uur weer gaan geven. 

★ Ook de Pilates les op maandagavond om 20.30 uur staat in september weer op het rooster. De les wordt tijdelijk gegeven door Edith en zal later worden overgenomen door Lisa. 

★ Vanaf 1 oktober geeft Pauline op donderdagavond een Spinningles om 19.45 en Daisy om 20.30 uur een Body Balance les. 

Groepslessen reserveren 
Wij gaan (voorlopig) nog door met ons reserveringssysteem via de Sportivity App. We raden je dan ook aan om de lessen die je wilt volgen te reserveren. Als er plek is kun je natuurlijk ook zonder reservering mee doen maar het zou kunnen dat een les vol zit en dat je voor niks komt, dat zou jammer zijn. Heb je de Sportivity App niet meer dan kun je de receptie vragen om de link te sturen. Je kunt een week min 2 uur vooruit lessen reserveren. Ook is het mogelijk om je les via de Sportivity App te annuleren (ook last minute kan dit tegenwoordig via de App). 

We vragen je met klem om je les te allen tijde te annuleren als je onverhoopt niet kunt komen. Zo geef je andere leden de kans om met de les mee te doen. Dank alvast hiervoor. 

Volle stempelkaart 
Heb jij flink doorgesport afgelopen zomer en heb je één (of meerdere) volle stempelkaart(en) ingeleverd dan maak je kans op mooie prijzen, aangeboden vanuit de VES. De winnaars van deze landelijke prijzen worden op zaterdag 10 september 2022 bekend gemaakt op www.activesummeractie.nl. Dus…..check it out!

Je kunt nog stempels binnenhalen t/m 31 augustus en je volle stempelkaart inleveren t/m 9 september. 

We hopen je snel weer te zien bij Aerofit! 
________________________________________________________________________________________
We hope you had a nice summer (holiday) and that you enjoyed the beautiful weather. Maybe you haven’t been to the gym a lot this summer, then we hope to see you around soon again. In any case, we are ready to help you to remain or become fit and healthy! 

Earn a free month membership 
If you have people in your area who also want to work on their fitness, now is the time. If they become a member now, they can exercise for free until October 1. As a reward for introducing a new member, you will receive 1 month for free (1 month per applied member, multiple members are allowed). In that case, fill in a Bring-a-friend card at the reception.

Team news 
★ After years of faithfully working on Sundays, Jessy is going to stop. He will work as a physical education teacher at the Adelbert College. We wish Jessy lots of success with his new job. We will miss him, but luckily he will remain associated with Aerofit as a stand-in.

★ On Sunday afternoon we have a new trainer: Tim Amman. 
Tim is 20 years old, originally from Switzerland, and has been living in the Netherlands for 2 years now. He has attended the ISSA (International Sports Science Association) and has a huge passion for fitness training. He likes to convey his enthusiasm to all Aerofit members. Welcome to Aerofit, Tim! 

★ Demi will start working in health care 4 days a week from September, this because of her studies Personal counselor Social care. Unfortunately, because of this, she has less time for Aerofit. But Demi will also continue to work at Aerofit as a stand-in as well. We also wish Demi good luck with this new challenge. 

Aerofit Beach run 
On Sunday, September 4 at 10.00 we organize an Aerofit Beach Run at Strandpaviljoen Sport, Wassenaarse Slag, distance of 5 or 10 km. This run is free for members. In addition, as a member, you can also bring a free introduction. You can register at the reception. The start number can be picked up half an hour before the start, around Strandpaviljoen Sport. A cup is ready for the man/woman who finishes first. Furthermore, every participant who finishes will receive a nice Goodie Bag. 

After Summer Fitness Challenge 
Time for action! After a long warm summer, you can participate in our 30-Day Plank challenge throughout September. You gradually build up the duration of Planking in steps. Who knows, you might hold the plank for 5 minutes at the end of September! 

On Friday, September 30, we will organize a Final group Challenge under the guidance of a trainer at 10.00, 13.00,16.00 and 19.00. 

We have a unique price for those who can hold the plank for 5 minutes. If you want to participate in this challenge, ask a trainer for the Planking build-up schedule. Planking is great for a strong and slim core! 

Class schedule news 
★ From September, the Bodyshape will be back on Friday morning at 09:00. The class is given by Isa. Chrissie will be back from maternity leave by then and will resume the Bodyshape class on Thursday morning at 09:00. 

★ The Pilates class on Monday evening at 20.30 is also back on the schedule in September. The class will be temporarily taught by Edith and will later be taken over by Lisa.

★ From October 1, on Thursday evening Pauline will teach a Spinning class at 19.45 and Daisy will teach a Body Balance class at 20.30. 

Reservation system group classes 
We will continue (for now) with our reservation system for the group classes, via the Sportivity App. We, therefore, advise you to book the classes you want to follow. If there is room, you can participate without a reservation, but it could be that a class is full and you can’t join, that would be a shame. If you no longer have the Sportivity App, you can ask the reception to resend the link to the App. You can book lessons one week minus 2 hours in advance. It is also possible to cancel your lesson via the Sportivity App (this is now also possible last minute via the App). 

We urge you to cancel your class at any time if you are unable to attend. This way you give other members the opportunity to participate in the lesson. Thanks in advance for this. 

Full stamp card 
If you worked out a lot this summer and you handed in one (or more) full stamp card(s), you have a chance to win great prizes, offered by the VES. The winners of these national prizes will be announced on Saturday, September 10, 2022, on www.activesummeractie.nl.. So…..check it out! You can still collect stamps until August 31, you can hand in your full stamp card until September 9. 

We hope to see you soon at Aerofit!