Newsflash 22 juni

Wat een goed nieuws tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag. De versoepelingen worden versneld en nog meer wordt mogelijk.
Ook voor Aerofit geldt dat we de zomer ingaan met meer vrijheden, maar nog steeds met veiligheid voorop!

Veel Corona regels en verplichtingen vervallen ook voor de fitness branche. De allerbelangrijkste regel, houd binnen Aerofit zoveel mogelijk 1.5 m afstand van elkaar, blijft voorlopig nog van toepassing.

Geen reservering meer voor fitness en Milon cirkel
De grootste verandering zal zijn dat er vanaf zaterdag 26 juni niet meer gereserveerd hoeft te worden voor een fitness- of Milon training. Hierdoor zal een nog betere spreiding plaatsvinden omdat niet iedereen tegelijkertijd zal binnenkomen en weggaan. Je kunt dus weer komen en blijven zo vaak en zo lang als je wilt!

We verwachten de komende maanden, door natuurlijke spreiding en door de zomervakantie die voor deur staat, geen grote drukte in de fitnessruimte.

Uiteraard is ook deze fase voor ons allemaal weer even wennen. We zullen zien hoe en óf het werkt op deze manier en waar nodig zullen we bijstellen/aanpassen.

Belangrijk! Het is nog steeds verplicht om een schoonmaakflesje en -doekje mee te nemen de fitness in. Maak na gebruik het gebruikte materiaal en apparaat schoon.

LET OP! Gereserveerde trainingen op 26 t/m 29 juni komen uiteraard vanzelf te vervallen. Je kunt komen wanneer je wilt!

Reserveren voor de groepslessen
Voor de groepslessen werken we nog wel met het reserveringssysteem zoals je gewend bent via de Sportivity App.

Wat nieuw is, is dat je er vanaf as zaterdag geen rekening meer mee hoeft te houden dat je 7 minuten vooraf naar binnen mag. Je kunt dus al eerder komen.

Vanaf zaterdag kan je ook zelf weer je spullen voor de Step- en Bodypump les neerzetten. Neem een schoonmaakflesje en -doekje mee de les in om de gebruikte materialen na de les schoon te maken.

Je kunt nog steeds maximaal 1 groepsles per dag reserveren, via de Sportivity App. Wel kun je dit dan, zonder reservering, combineren met een fitness- of Milon training.

Wil je graag een tweede groepsles volgen op één dag dan kun je op dezelfde dag bellen met de receptie (070-5119645) of langskomen. Als er ruimte is kan de receptie de tweede les voor je inboeken. Zo geven we alle leden een gelijke kans om lessen te reserveren.

Outdoor circuit trainingen gaan naar binnen
Vanaf 26 juni zullen we de outdoor circuit trainingen naar binnen verplaatsen in de vorm van Synrgy training (zoals vóór de eerste lock down). Deze training duurt ook 45 minuten en vindt plaats rondom het Synrgy trainingsapparaat in de fitness.

Voor de Synrgy trainingen moet je reserveren via de Sportivity App. Nieuw op het rooster, Synrgy op zondag om 09.15!

Annuleren groepslessen
Wij verzoeken je vriendelijk maar dringend om je groepsles tijdig te annuleren indien je onverhoopt niet kan. Het gebeurt regelmatig dat de lessen niet of heel laat geannuleerd worden, waardoor leden die op de wachtlijst staan niet kunnen komen sporten.

Je kunt je training tot 4 uur vooraf annuleren via de Sportivity App, korter vooraf kan telefonisch (070-5119645). Het kan altijd een keer gebeuren dat er iets (dringends) tussendoor komt maar we vragen je toch om hier scherp op te zijn.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Mondkapjes niet meer verplicht
Vanaf zaterdag 26 juni is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen binnen Aerofit. Vind je het prettig om toch een mondkapje te dragen dan is dat uiteraard mogelijk.

Horeca binnen open
Vanaf as zaterdag is het weer mogelijk om binnen te genieten van een lekkere kop koffie of een gezonde smoothie. De horeca zal dan binnen weer gedeeltelijk open zijn. Gedeeltelijk, omdat we een deel van de loungeruimte nog willen gebruiken voor leden die liever hun schoenen nog wisselen rondom de bar. Uiteraard blijft ons terras buiten geopend!

Houd je aan de belangrijkste regels!
Wij zijn natuurlijk ontzettend blij met de versoepelingen en we willen dit ook heel graag zo houden. Daarom vragen we je met klem om je aan de volgende basisregels te houden:

Kom niet sporten bij Corona gerelateerde klachten, laat je testen
Houd overal binnen Aerofit zoveel mogelijk 1.5 m afstand van elkaar

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
__________________________________________________________________________________________
We received good news at last Friday's press conference. More and more is possible soon. Also for Aerofit, we are entering the summer with more freedom, but still with safety first!

Many Corona rules and obligations also expire for the fitness industry. The most important rule, keep as much as possible 1.5 m distance from each other within Aerofit, will still apply for the time being.

No more reservation for fitness and Milon circle
The biggest change will be that from Saturday 26 June there will no longer be a need to reserve for a fitness or Milon training. This will give an even better spread as not everyone
will be entering and leaving at the same time. So you can come as often and stay as long as you want!

Of course, this phase also takes some getting used to for us all. We will see how and if it works this way and where necessary we will adjust.

Important! Still take a cleaning bottle and cloth when entering the gym to clean the device after use.

PAY ATTENTION! Reserved training sessions on 26 to 29 June will of course be canceled automatically. You can come whenever you want!

Reservations for the group classes
For the group classes we still work with the reservation system as you are used to via the Sportivity App.

What is new, is that from this Saturday you no longer have to take into account that you can enter 7 minutes in advance. So you can come earlier.

From Saturday you can also put down your stuff for the Step and Bodypump class yourself. Still bring a cleaning bottle and cloth into class to clean the materials used, after class.

You can still book a maximum of 1 group class per day, via the Sportivity App. You can, however, combine this with fitness or Milon training.

If you would like to take a second group class on the same day, you can call the reception (070-5119645) or come by. If there is space, the reception can book the second class for you. This way we give all members an equal opportunity to book classes.

Outdoor circuit training sessions go inside
From June 26th we will move the outdoor circuit training sessions inside, in the form of Synrgy training (as before the first lock down). This training also lasts 45 minutes and takes place around the Synrgy training device in the fitness area.

You must make a reservation for the Synrgy training sessions via the Sportivity App. New on the schedule, Synrgy on Sunday at 09.15!

Cancel group lessons
We kindly but urgently request you to cancel your group class in time if you are unable to attend. It regularly happens that classes are not or very late canceled, so members who are on the waiting list cannot come and work out.

You can cancel your training up to 4 hours in advance via the Sportivity App, shorter in advance by telephone (070-5119645). It can always happen that something (urgent) comes in between, just don't forget to cancel. Thanks in advance for your cooperation!

Masks no longer required
From Saturday 26 June it is no longer mandatory to wear a mask within Aerofit. If you are more comfortable wearing a mask, that is of course possible.

Indoor catering open
From this Saturday it will be possible again to enjoy a nice cup of coffee or a healthy smoothie inside. The lounge will then be partially open again. Partly, because we still want to use part of the lounge area for members who prefer to change their shoes in the lounge instead of inside the locker rooms. Of course our terrace will remain open outside!

Stick to the most important rules!
We are very happy with more freedom and we would like to keep it that way. We, therefore, urge you to adhere to the following basic rules:

Do not come to Aerofit if you have Corona related symptoms, get tested
Keep 1.5 m distance from each other, as much as possible, everywhere within Aerofit