Newsflash 22 juni

Vanaf 1 juli mogen we open en kunnen we allemaal weer werken aan een fit en gezond leven!
 
Het definitieve protocol waaronder fitnesscentra open mogen is bekend. Zoals je misschien al gemerkt hebt in de horeca zal het er ook voor sportscholen (voorlopig) anders uit gaan zien.

Kort samengevat de volgende aandachtspunten, conform de regels van het RIVM:
 1. Trainen op reservering
  Werken met tijdsloten (hierdoor controle op max aantal bezoekers).
 2. Houd 1,5 m afstand
  Om die reden zullen kleedkamers en bar nog gesloten zijn (voor dat laatste hebben we een leuk alternatief bedacht).
 3. Ventilatie
  Aerofit heeft professionele airco- en ventilatiesystemen. De binnenlucht wordt constant afgezogen en er is toevoer van verse buitenlucht. Daarnaast heeft Aerofit de mogelijkheid om ramen en deuren open te zetten.
 4. Hygiëne
  We besteden extra aandacht aan het schoonhouden van onze trainingsapparatuur. Tussen alle trainingen houden wij 15 minuten vrij om alles optimaal schoon te maken. Daarnaast wordt van elke individuele sporter gevraagd trainingsmateriaal schoon achter te laten.

Er kan vanaf 1 juli weer veilig getraind worden in de fitness en op de Milon Cirkel. Ook bieden we een groot aantal groepslessen aan: Synrgy-circuit, Spinning, BodyShape, Step, BodyPump, BodyBalance, CXWorx, Yoga en Pilates.
 
We blijven in de zomer Bootcamp trainingen aanbieden (Meijendel) op dinsdagavond en zondagochtend.
 
Nieuw op het rooster: Pilates op maandag om 20:30 en CXWorx op dinsdag om 18:30.
Genoeg keuze dus!

 

Trainen op reservering
Doordat wij met een reserveringssysteem werken zullen er nooit teveel leden in de fitness of in een groepsles zijn en ben je altijd verzekerd van een plek.

Het reserveren van de trainingen gaat via de Sportivity App, dit is een andere App dan die we normaal voor de sluiting gebruikten.
Heb je deze nog niet gedownload doe dat dan eerst via 1 van deze 2 buttons:
Na het downloaden moet je je registreren en de app activeren via een mail die je vanmiddag rond 15:00 uur nog zult ontvangen van Sportivity (check ook even je spam/reclame). De activatie link die in de mail staat is 72 uur geldig, dus zorg dat je op tijd activeert.
 
Mocht je de app al gebruiken voor onze buitentrainingen dan kan je de mail van Sportivity als niet verzonden beschouwen!

Ontvang je niks of heb je nog vragen? Stuur ons dan een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645.

Hoe werkt het reserveren?
 • Trainingen kunnen een week vooruit gereserveerd worden, maximaal 1 per dag.
  Dus op woensdag 24 juni 09:00 kun je je training voor woensdag 1 juli 09:00 reserveren enz.
 • Afzeggen van trainingen kan uiterlijk 8 uur van tevoren via de App. Kun je last minute onverhoopt niet dan kun je bellen met Aerofit. Wij vragen iedereen zorgvuldig om te gaan met het reserveren. Zeg tijdig af, zodat iemand anders de kans heeft om de training te volgen.
 • Is een training vol? Dan kun je jezelf op de reservelijst plaatsen. Je krijgt dan een email als er een plek vrijkomt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.
Welke tijden kun je reserveren?
 • Met een onbeperkt abonnement kun je onbeperkt reserveren.
 • Met een daluren abonnement kun je reserveren met een starttijd tussen 12:00 en 16:00.
 • Heb je een studenten abonnement onbeperkt dan kun je reserveren vanaf 12:00.
 • Heb je een studenten abonnement daluren dan kun je reserveren met een starttijd tussen 12:00 en 17:00.
Handig om alvast rekening te houden met het volgende:
 1. Kleed je thuis om, wissel alleen je schoenen binnen Aerofit.
 2. Neem zo min mogelijk (waardevolle) spullen mee i.v.m. beperkte opbergruimte.
 3. Handdoek gebruik (zoals gewoonlijk) verplicht.
 4. Neem een gevulde bidon mee.
 5. Je kunt 5 min vooraf aan je training naar binnen, kom niet te vroeg.
 6. Na je training wissel je je schoenen weer en ga je naar buiten.
Verder gaan wij er van uit dat onze leden zelf verantwoording nemen.
Ben je niet fit en heb je klachten als keelpijn, niezen, hoesten en/of koorts?
Dan is het niet toegestaan te komen sporten.
Ook blijf je thuis als je 72 uur voor je training ziek bent geweest.

Heeft een medewerker twijfels over iemands gezondheidssituatie dan kan de toegang geweigerd worden.


Gratis koffie en thee
Om te vieren dat wij weer open zijn bieden wij in juli gratis koffie, cappuccino en thee (selfservice) aan voor na het sporten. Dit kan je meenemen of nuttigen op ons gezellige terras voor de deur.


Crèche blijft gesloten
Door de Corona crisis en de gevolgen hiervan, spijt het ons dat we hebben moeten besluiten om de crèche definitief te sluiten. Mocht je hierover vragen hebben, stuur een e-mail info@aerofit.nl of bel 070-5119645.


Nieuwe expositie
Naast lekker trainen valt er ook weer wat te zien bij Aerofit. Er hangt een nieuwe kunstexpositie van Joost van Woerden. Flora en fauna zijn een grote inspiratiebron voor Joost. Zijn werk is een mix van handmatige technieken en digitale toevoegingen. Foto's van insecten, planten, structuren en texturen gebruikt hij in eigen werk of als beeldmateriaal.

Door het samenvoegen van alledaagse, realistische en herkenbare onderwerpen ontstaat er vaak een surrealistische voorstelling. Wij zijn benieuwd wat je van Joost zijn werk vindt.

Voor meer informatie: insta: @joostdesign of kijk op www.artbyjoost.com.


Komende week gaan wij hard aan de slag om Aerofit klaar te maken voor de opening.

De buitentrainingen op 29 en 30 juni komen ivm de voorbereidingen binnen te vervallen. Bootcamp op dinsdagavond zal wel doorgaan.

Begin volgende week zullen we met een duidelijke video komen hoe de routing er vanaf 1 juli uit zal zien zodat iedereen goed voorbereid is.

Wij hebben er enorm veel zin in en kunnen niet wachten om jullie allemaal weer te zien!

Sportieve groeten,
Het Aerofitteam
 

 
From July 1 we can open and we can all work on a fit and healthy life again!
 
The final protocol under which fitness centers are allowed to open is known. As you may have noticed in the hospitality industry, things will also (for the time being) look different for gyms.

Briefly summarized, the following points for attention, in accordance with the recommendations of RIVM:
 1. Train by reservation
  Working with time slots (this assures control of the maximum number of visitors).
 2. Keep 1.5 m distance
  For that reason, locker rooms and bar will still be closed (for the last matter we will come up with a nice alternative).
 3. Ventilation
  Aerofit has professional air conditioning and ventilation systems. The indoor air is constantly extracted and fresh air is supplied. In addition, Aerofit has the option to open windows and doors.
 4. Hygiene
  We pay extra attention to keeping our training equipment clean. In between all training sessions we keep 15 minutes free to ensure that we can clean everything optimally. In addition, each individual athlete is asked to leave training materials clean.

From July 1, you can safely train again in the fitness and on the Milon Circle. We also offer a large number of group lessons: Synrgy circuit, Spinning, BodyShape, Step, BodyPump, BodyBalance, CXWorx, Yoga and Pilates.
 
In the summer we continue to offer Bootcamp training (Meijendel) on Tuesday evening and Sunday morning.
 
New on the schedule: Pilates on Mondays at 20:30 and CXWorx on Tuesdays at 18:30.
So plenty of choice! 
 
Train by reservation
Because we work with a reservation system, there will never be too many members in the gym or in a group lesson and you are always assured of a spot.
The training can be reserved via the Sportivity App, this is a different App than we normally used before the closure.
If you have not downloaded it yet, do so first via 1 of these 2 buttons:
After downloading you must register and activate the app via an email that you will receive from Sportivity this afternoon around 15:00 (also check your spam / advertisement). The activation link in the mail is valid for 72 hours, so make sure you activate on time.
 
If you already use the app for our outdoor training, you can consider the email from Sportivity as unsent!

Are you not receiving anything or do you have any questions? Send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645

How does the reservation work?
 • Trainings can be booked a week in advance, maximum 1 per day.
  So on Wednesday 24 June 09:00 you can reserve your training for Wednesday 1 July 09:00 etc.
 • You must cancel training sessions at least 8 hours in advance via the App. In case of unexpected last minute cancellation, you can call Aerofit. We ask everyone to handle the reservation carefully. Cancel in time so that someone else has the opportunity to attend the training.
 • If a training session is full, you can place yourself on the reserve list. You will then receive an email when a spot becomes available, first come first served.
What times can you reserve?
 • With an unlimited subscription you can make unlimited reservations.
 • With an off-peak season subscription you can make a reservation with a start time between 12:00 and 16:00.
 • If you have an unlimited student subscription, you can book from 12:00.
 • If you have a student off-peak hours subscription, you can make a reservation with a start time between 12:00 and 17:00.
Some things you need to take in account:
 1. Change clothes at home, only change your shoes within Aerofit.
 2. Take as little stuff as possible and no valuables with you because of the limited storage space.
 3. Towel use (as usual) mandatory.
 4. Bring a filled water bottle.
 5. You can enter 5 minutes before your training, do not come too early.
 6. After your workout, change your shoes again, grab coffee or tea if desired and head outside.
We also assume that our members take responsibility themselves.
Are you not fit and do you have complaints such as sore throat, sneezing, coughing and/or fever?
Then it is not allowed to exercise.
You will also stay at home if you have been ill 72 hours before your workout.

If an employee has doubts about someone's health situation, access may be denied.


Free coffee and tea
To celebrate that we are open again, we offer free coffee, cappuccino and tea (self-service) in July for after exercising. You can take this with you or enjoy it on our cozy terrace in front of the door.


Crèche remains closed
Unfortunately, due to the Corona crisis and its consequences, we are sorry to tell we have decided to permanently close the crèche. If you have any questions about this, send an email to info@aerofit.nl or call 070-5119645.


New art exposition
Besides working out again, there is also something to see at Aerofit. There is a new art exhibition by Joost van Woerden. Flora and fauna are a great source of inspiration for Joost. His work is a mix of manual techniques and digital additions. He uses photos of insects, plants, structures and textures in his own work or as visual material.

By combining everyday, realistic and recognizable subjects, a surrealistic image often arises. We are curious what you think of Joost's work.

For more information: insta: @joostdesign or visit www.artbyjoost.com.


Next week we will work hard to prepare Aerofit for opening.

The outdoor training sessions on June 29 and 30 will be canceled due to the indoor preparations. Bootcamp on Tuesday evening will continue.

Early next week we will come with a clear video with the routing as it will look from July 1 so that everyone can come to Aerofit well prepared.

We are really looking forward to see you all again!

Kind regards,

The Aerofit team