Newsflash 25 januari

We hebben goed nieuws!  

Vanaf morgen zijn ook onze bar en sauna weer geopend. Je kunt dus na het sporten nog wat langer nagenieten bij Aerofit, in de sauna of met een kop koffie of een gezonde smoothie bij de bar. Langzaam maar zeker wordt het weer ouderwets gezellig bij Aerofit! 

Een kleine aanpassing wat betreft onze openingtijden. Wij moeten om 22.00 sluiten. Dat betekent dat iedereen uiterlijk om 22.00 de club moet verlaten. Wil je na het sporten nog douchen en gebruik maken van de sauna dan zul je hier rekening mee moeten houden.

Voor entree heb je een geldige QR code nodig. We vragen je zoveel mogelijk 1.5 m afstand te houden binnen de club, gebruik te maken van onze schoonmaakdoekjes en -spray én niet te komen sporten bij Corona gerelateerde klachten. Draag een mondkapje als je je verplaatst binnen de club, van de ene naar de andere ruimte. Tijdens het sporten mag het mondkapje af.

Nieuw op ons lesrooster
★ Vanaf dinsdag 1 februari staat er een extra Pilatesles op ons rooster, om 09.00. De les zal worden gegeven door Edith.

Je zou Pilates kunnen omschrijven als een “inspannende ontspanningsles”. Pilates is een training waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt is. Het is een effectieve training die je spiergroepen versterkt én rekt om een sterk maar ook soepel lichaam te krijgen.

Het voornaamste doel bij Pilates is om een sterk en stabiel lichaamscentrum (core/kern) op te bouwen. Een sterke kern geeft je met elke activiteit meer kracht en balans en vermindert het risico op blessures. Daarom is het juist zo goed om deze stabiliteit van je kern te trainen: het korset van spieren rondom je rug, buik en heup/bekken. Deze spieren gebruik je dagelijks bij vrijwel alles wat je doet.

★ Sinds deze week staan er 2 extra spinninglessen op het rooster, op maandag en woensdag om 19.00. Twee lessen van een half uur, kort maar krachtig!
Maandag geeft Arnold de les en op woensdag Ferdy.
De mannen zien je graag in hun les!

Lid worden vanaf 15 jaar
Wij hebben besloten om de leeftijdsgrens om lid te worden van Aerofit te verlagen naar 15 jaar. Er is veel vraag naar, ook vanuit leden die graag hun kinderen willen laten sporten bij Aerofit. Verder zien wij het belang van sporten voor jongeren, zeker ook nu in de Corona periode waarin wij zitten. Het gaat dan niet alleen om het fysieke belang van sporten, maar zeker ook om het mentale aspect!  

Met iedereen die lid wordt bij Aerofit doen wij een Intake en koppelen wij hieraan een persoonlijk trainingsprogramma. Dit geldt uiteraard ook voor jongeren. Wij vinden het belangrijk dat jongeren goed worden begeleid en ze op een verantwoorde manier trainen in de fitness.

Voor scholieren/studenten tot 25 jaar hebben wij, op vertoon van een studenten/scholierenpas, 2 speciale abonnementen:
1. Entree vanaf 12.00 tot sluit: € 44,00 per maand.
2. Entree tussen 12.00 en 17.00: € 34,00 per maand.

Interesse? Maak een afspraak voor een Intake aan de receptie of bel 070-5119645.
Of schrijf je direct in via onze website: www.aerofit.nl. 

Tot snel in de fitness, sauna, groepsles of bij de bar!
___________________________________________________________________________________________
We have good news!   

From tomorrow our bar and sauna will be open again. So you can enjoy your time at Aerofit a little longer after your workout, in the sauna, or with a cup of coffee or a healthy smoothie at the bar.

A small adjustment regarding our opening hours. We have to close at 22.00. This means that everyone has to leave the club by 22.00 at the latest. If you want to shower after exercise and use the sauna, you will have to take this into account.

For entrance, you need a valid QR code. We ask you kindly to keep social distance within the club as much as possible, to use our cleaning wipes and spray and not to come and work out with Corona-related complaints. Wear a mask when you move within the club, from one room to another. You don’t need to wear a mask during exercise.

New on our schedule
★ From Tuesday 1 February there will be an extra Pilates class on our schedule, at 09.00. The lesson will be taught by Edith.

You could describe Pilates as a “strenuous relaxation class”. Pilates is a training based on posture, stability, coordination, breathing, and a focus on body and mind. It is an effective training that strengthens and stretches your muscle groups to get a strong but also flexible body.

The main goal in Pilates is to build a strong and stable body center (core). A strong core gives you more strength and balance with any activity and reduces the risk of injury. That is why it is so good to train this stability of your core: the corset of muscles around your back, abdomen, and hip/pelvis. You use these muscles every day in almost everything you do.

★ Since this week there are 2 extra spinning classes on the schedule, on Monday and Wednesday at 19.00. Two lessons of 30 minutes, short but powerful!
Arnold teaches on Monday and Ferdy on Wednesday.
The guys love to see you in their class!

Age limit 15 years
We have decided to lower the age limit to become a member of Aerofit to 15 years. There is a demand for it, also from members who would like to let their children exercise at Aerofit. We also see the importance of sports for young people, especially now in the Corona period we are in.

We do an intake with everyone who becomes a member of Aerofit and we link a personal training program to this. Of course, this also applies to young people. We think it is important that young people are properly supervised and that they train in the gym in a responsible manner.

We have 2 special subscriptions for pupils/students up to the age of 25, on presentation of a student/student pass:
1. Entrance from 12.00 until closing: € 44.00 per month.
2. Entrance between 12.00 and 17.00: € 34.00 per month.
Interested? Make an appointment at the reception or call 070-5119645.
Or register directly via our website: www.aerofit.nl.

See you soon in the gym, sauna, in class, or at the bar!