Newsflash 29 april

Angela geeft sinds 2020 Yoga en Pilates lessen binnen Aerofit.
Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk in Craniosacraal therapie en energetisch massage (Gentle Touch), welke ze ook binnen Aerofit zal openen vanaf 11 mei.

Onder de professionele begeleiding van Angela wordt het lichaam uitgenodigd weer te gaan functioneren zoals het is bedoeld en leer je het lichaam opnieuw te voelen. Gentle Touch staat voor het
openen van je hart en het in contact komen met je diepere zelf.

Craniosacraal therapie
Bij Craniosacraal therapie draait het om het achterhalen van de oorzaak van klachten om deze vervolgens bij de oorsprong te behandelen. Door zachte subtiele aanraking worden spanningen in het bindweefsel onderzocht en op een positieve manier beïnvloed. Op deze wijze wordt het zelfherstellende vermogen van het lichaam aangespoord, en wordt het lichaam uitgenodigd om te ontspannen.

Craniosacraal therapie is ontstaan vanuit de Osteopathie en werkt via het 'Craniosacraal Systeem' (hersenen, ruggenmerg en bindweefsel). Het is een subtiele en effectieve behandelvorm voor zowel fysieke als psychosomatische klachten.

Energetische ontspanningsmassage
Deze vorm van massage is erop gericht het lichaam beter te ontspannen waardoor pijn en spanningen die in het lichaam zijn opgeslagen worden opgelost. Op aangename wijze herstelt dit het contact met jezelf en zorgt het voor een natuurlijke vorm van ontspanning. Tijdens een massage neem je tijd voor jezelf, om te herstellen en te luisteren naar wat jouw lichaam je kan vertellen. Behalve een directe ontspanning van de spieren en het lichaam geeft deze vorm van massage je energie en maakt het je gezond en vitaal.

Zwangerschapsmassage
Juist ook als je zwanger bent is massage een prachtig hulpmiddel om jou te helpen lekker in je vel te zitten en dicht bij je eigen kracht te blijven. Je lichaam verandert en wordt zwaarder; waardoor spieren misschien pijnlijk en gespannen aanvoelen. Een weldadige massage laat je lichaam tot rust komen, onnodige spanning verdwijnt en het brengt je dichter bij jezelf (en hiermee bij je baby.)

Meer informatie vind je op: www.gentletouch.eu.

Voor een afspraak kun je contact opnemen met Angela: stuur een Wapp naar tel.nr. 31 6 30 60 41 43 of email angela@gentletouch.eu.

NB: Ook zolang wij gesloten zijn kun je 1 op 1 binnen Aerofit afspreken met Angela, volgens de regels van het RIVM.

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
__________________________________________________________________________________
Angela has been teaching Yoga and Pilates classes within Aerofit since 2020.
She also has her own practice in Craniosacral therapy and energetic massage (Gentle Touch), which she will also open within Aerofit from 11 May.

Under the professional guidance of Angela, the body is invited to function as it was intended again and you learn to feel the body again. Gentle Touch stands for opening your heart and getting in touch with your deeper self.

Craniosacral therapy
Craniosacral therapy is all about finding the cause of complaints and then treating them at the origin. By gentle subtle touch, tensions in the connective tissue are examined and positively influenced. In this way the self-healing capacity of the body is stimulated and the body is invited to relax.

Craniosacral therapy originated from Osteopathy and works through the 'Craniosacral System' (brain, spinal cord and connective tissue). It is a subtle and effective form of treatment for both physical and psychosomatic complaints.

Energetic relaxation massage
This form of massage aims to relax the body better, so that pain and tensions that are stored in the body are dissolved. This pleasantly restores contact with yourself and provides a natural form of relaxation.

During a massage you take time for yourself, to recover and to listen to what your body can tell you. In addition to direct relaxation of the muscles and the body, this form of massage gives you energy and makes you healthy and vital.

Pregnancy massage
Especially when you are pregnant, massage is a wonderful tool to help you feel comfortable in your own body and stay close to your own strength. Your body changes and becomes heavier; which may make muscles feel sore and tense. A soothing massage allows your body to relax, unnecessary tension disappears and it brings you closer to yourself (and thus to your baby.)

More information can be found at: www.gentletouch.eu.

For an appointment you can contact Angela: send a Wapp to tel. 31 6 30 60 41 43 or email angela@gentletouch.eu.

Please note: as long as we are closed you can already meet with Angela 1 on 1 within Aerofit, according to the rules of the RIVM.

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Kind regards,
The Aerofit team