Newsflash 30 september

Wijzigingen lesrooster, yoga & Pilates nieuws
Vanaf oktober hebben we wat wijzigingen in de Yoga en Pilates lessen.
Dewi heeft aangegeven vanaf oktober helaas te willen stoppen met lesgeven bij Aerofit, ivm andere werkzaamheden en Angela kan de Yin Yoga les op dinsdagavond vanaf 11 oktober niet meer geven. Dit is natuurlijk erg jammer en om die reden zijn er een paar wijzigingen in het lesrooster:
- Vanaf 11 oktober: dinsdag 20.30 Bodybalance met Daisy (in tegenstelling tot wat gecommuniceerd is in onze vorige nieuwsbrief, waarin staat dat Daisy Bodybalance zal gaan geven op donderdagavond om 20.30)
- Vanaf 12 oktober: woensdag 10.15 Yoga met Angela
- Vanaf 12 oktober: woensdag 20.30 Yin Yoga met Esmee 

Verder geeft Lisa sinds 26 september de Pilates les op maandag om 20.30. We hopen dat iedereen zijn/haar draai weer zal vinden in het aangepaste lesrooster.

We zullen Dewi missen en bedanken haar voor de fijne lessen de afgelopen jaren. Lisa wensen we natuurlijk veel succes met haar Pilates les op maandagavond!

Zaterdag 1 oktober : “Internationale Dag van de Koffie”
Omdat het a.s. zaterdag “Internationale Dag van de Koffie” is, is het eerste kopje koffie de gehele dag gratis. Dus…..kom lekker sporten en geniet van onze heerlijke koffie! Alleen voor Aerofit-leden!

Les Mills releases 
Vanaf 3 oktober draaien de nieuwste programma’s Bodypump, Bodybalance en Core weer in onze club. Zoek je meer ontspanning, wil je flexibeler worden en tevens je core versterken? Dan is Bodybalance dé les voor jou. Wil je je buik-, rug- en bilspieren sterker maken, doe dan mee met de Core. Tijdens de Bodypump les worden al je grote spiergroepen getraind. Doordat je veel herhalingen doet train je je spieruithoudingsvermogen waardoor je sterker en strakker wordt én je stimuleert je vetverbranding.

Heb je nog nooit een Bodypump les gevolgd dan kun je aan de receptie een afspraak inplannen voor een Bodypump introductie. Je krijgt dan uitleg over de juiste techniek en we adviseren je met welk gewicht je het beste kunt starten.

Bring-a-friend - Verdien een maand gratis sporten!
Na een lange warme zomer hebben de meeste leden hun weg naar onze club weer weten te vinden. Misschien heb je vrienden of familie in je omgeving die aan een gezonde leefstijl zouden willen/moeten werken. Je kunt ze dan een keer meenemen voor een gratis proeftraining. Wordt jouw introducé lid dan ontvang jij een maand gratis sporten van ons! Je mag meerdere nieuwe leden aanbrengen, per aangebracht lid krijg je een gratis maand. Vul hiervoor een Bring-a-friend card in aan de receptie.

Gratis proeftraining Milon
Heb je nog nooit op de Milon Cirkel getraind? Maak dan een afspraak voor een gratis Milon try out. De Milon is een slimme combinatie van 6 volautomatische krachttoestellen en 2 maal 4 minuten conditietraining. Tweemaal de cirkel kost je slechts 35 minuten. Omdat de training excentrisch is, train je je lichaam op een andere manier dan je gewend bent. De terugwaartse beweging wordt namelijk zwaarder ingesteld dan de beweging “heen”. Dit zorgt voor 30% meer spierversterking. Daarnaast verhoogt de Milon Cirkel je stofwisseling tot 15 maal langer in vergelijking tot een gewone training, wat de vetverbranding stimuleert. Ben je op zoek naar een korte, efficiënte, training dan moet je de Milon zeker proberen. Maak een afspraak aan de receptie of aan de fitness desk!

Praktijk voor Osteopathie
Sinds februari biedt Aerofit ook Osteopathie. Sascha is toen zijn eigen praktijk “OsteoHolland” gestart.
Osteopathie is een snel groeiende manuele geneeskunde die complementair is aan de reguliere gezondheidszorg. Door naar het gehele lichaam te kijken wordt de (onderliggende) oorzaak aangepakt van klachten en/of preventief gewerkt aan het optimaliseren van de gezondheid.

Om optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk dat alles in ons lichaam goed kan bewegen. Onze moderne levensstijl zoals computeren, sms’en, verhoogde psychologische stress, slaapgebrek, hoge werkdruk en overmatig sporten kunnen negatieve gevolgen hebben op ons lichaam of de beweeglijkheid daarvan. De osteopaat herstelt gedetailleerd de bewegelijkheid van je lichaam, wat herstel bevordert en preventief blessures of klachten voorkomt. Er wordt gezocht naar bewegingsbeperkingen die een nadelig effect hebben op de gezondheid en die worden behandeld middels veilige manipulaties (kraken), technieken rondom het gehele lichaam (organen, zenuwen, bloedvaten, spieren & schedel) en ook bindweefsel (fascia). 

Daarnaast wordt er persoonlijk advies gegeven of mogelijk verwezen naar andere zorgprofessionals. Doorgaans werken osteopaten samen met andere behandelaren (indien nodig) zoals: artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, mondhygiënisten, psychologen, homeopaten & leefstijlcoaches.
Op dinsdag van 10.00-10.30 en op donderdag van 17.00-18.00 heeft Sascha een gratis spreekuur. Je kunt dan kennis maken met Sascha, vragen stellen en om advies vragen. Je kan hiervoor een afspraak maken aan de receptie.
____________________________________________________________________________________________
Class schedule changes, yoga & Pilates news
Since October we have had some changes in the Yoga and Pilates classes. Dewi has indicated that she, unfortunately, wants to stop teaching at Aerofit from October, due to other activities and Angela can no longer teach the Yin Yoga class on Tuesday evening from 11 October. This is why there will be a few changes in the class schedule:
- From October 11: Tuesday 20.30 Bodybalance with Daisy (contrary to what was communicated in our previous newsletter, which states that Daisy will teach Bodybalance on Thursday evening at 20.30)
- From October 12: Wednesday 10.15 Yoga with Angela
- From October 12: Wednesday 20.30 Yin Yoga with Esmee

Furthermore, Lisa started teaching Pilates on Mondays at 20.30 on September 26. We hope that everyone will find their way again in the adjusted schedule.

We will miss Dewi and thank her for the great lessons over the years. Of course, we wish Lisa good luck with her Pilates class on Monday evening!

Saturday 1 October: “International Coffee Day”
Because this Saturday is "International Coffee Day", the first cup of coffee is free all day. So…..come and work out and enjoy our delicious coffee! For members only!

Les Mills releases
From October 3, the latest programs Bodypump, Bodybalance, and Core will be running in our club. Are you looking for more relaxation, do you want to become more flexible, and also want to strengthen your core? Then Bodybalance is the class for you. If you want to strengthen your abs, back, and glutes, join the Core. During the Bodypump class, all your major muscle groups are trained. Because you do a lot of repetitions, you train your muscle endurance. Bodypump will make you stronger and slimmer and it will stimulate your fat burning.

If you have never followed a Bodypump lesson before, you can schedule an appointment at the reception for a Bodypump introduction.
You will then receive an explanation about the correct technique and we advise you on which weight you can start.

Bring-a-friend - Earn a month of free sports!
After a long warm summer, most members have found their way back to our club. Perhaps you have friends or family in your area who would like to work on a healthy lifestyle. You can then bring them in for a free trial training. If your guest becomes a member, you will receive a month free from us! You can introduce several new members, you will receive a free month for each member introduced. Fill in a Bring-a-friend card at the reception.

Free trial training Milon
Have you never trained on the Milon Circle? Then make an appointment for a free Milon tryout. The Milon is a smart combination of 6 fully automatic strength machines and 2 times 4 minutes of cardio training. You do the circle twice which only takes you 35 minutes. Because the training is eccentric, you train your body in a different way than you are used to. This is because the backward movement is set more heavily than the movement “forwards”. This provides 30% more muscle strengthening. In addition, the Milon Circle increases your metabolism up to 15 times longer compared to normal training, which stimulates fat burning. If you're looking for a short, efficient workout, you should definitely try the Milon. Make an appointment at the reception or at the fitness desk.

Practice for Osteopathy
Since February, Aerofit also offers Osteopathy. Sascha then started his own practice, “OsteoHolland”.
Osteopathy is a fast-growing manual treatment that is complementary to regular health care. By looking at the entire body, the (underlying) cause of complaints is tackled, and/or preventive work is done on optimizing health.

In order to function optimally, it is important that everything in our body can move properly. Our modern lifestyle such as computers, texting, increased psychological stress, lack of sleep, high work pressure, and excessive exercise can have negative consequences on our body or its mobility. The osteopath restores the mobility of your body in detail, which promotes recovery and prevents injuries or complaints. Movement restrictions that have an adverse effect on health are sought and are treated through safe manipulations, techniques around the entire body (organs, nerves, blood vessels, muscles & skull), and also connective tissue (fascia).

In addition, personal advice is given or possibly referred to other healthcare professionals. Osteopaths work together with other practitioners (if necessary) such as doctors, physiotherapists, manual therapists, dieticians, dental hygienists, psychologists, homeopaths & lifestyle coaches.

On Tuesday from 10.00-10.30 and on Thursday from 17.00-18.00 Sascha has a free consultation hour. You can then meet Sascha and ask questions or ask for advice. Please make an appointment at the reception.