Newsflash 31 mei

Zoals je waarschijnlijk weet zijn groepslessen, inclusief spinning, weer toegestaan vanaf 5 juni!

Je kunt vanaf nu reserveren voor je favoriete groepsles via de Sportivity App.

Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Stuur ons een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame)
Lukt het reserveren via de App niet of heb je geen smartphone of tablet dan kun je altijd bellen met Aerofit en dan kunnen we trainingen handmatig reserveren, geen enkel probleem!
LET OP! Je kunt altijd een week -/- twee uur vooruit reserveren. Wil je bv meedoen met de Bodyshape op zaterdag 12 juni om 10.15 dan kun je hiervoor vanaf zaterdag 5 juni om 12.15 een reservering maken. Zo geven we alle leden een eerlijke kans om te reserveren.

De groepslesregels op een rij
 • Je kunt 7 reserveringen maken per week, één groepsles/training per dag. Wil je een 2de groepsles/training volgen dan kun je op de dag zelf bellen (070-5119645) of je vraagt bij binnenkomst aan de receptie of er plek is. De receptiemedewerker boekt jou dan in voor een tweede les/training.
 • Je kunt 7 minuten voor tijd naar binnen.
 • Je draagt een mondkapje bij binnenkomst en bij weggaan, in de sportzaal mag het mondkapje af.
 • Bij binnenkomst in de zaal neem je een spray en doekje mee. Na de les maak je je eigen materiaal/ spinningfiets schoon. Doekje graag deponeren in de wasmand, spray terug op de tafel.
 • Desinfecteer voor en na je les je handen.
 • Hou bij het opruimen van materialen afstand van elkaar.
 • Zaal svp één voor één verlaten, hou afstand van elkaar.

Virtuele lessen groepsleszaal
De mogelijkheid om virtuele groepslessen te volgen in onze groepsleszaal komt te vervallen per 5 juni. Graag zien we je weer live in één van onze lessen, onder professionele begeleiding van een instructeur.

Gebruik spinningzaal
Zolang we nog niet met het normale aantal deelnemers mogen spinnen kun je nog individueel trainen op onze spinningfietsen. Wil je van deze service gebruik maken dan kun je hiervoor een reservering maken aan de receptie (070-5119645).

Kleedkamers, douches en sauna weer geopend
Eindelijk mogen ook onze kleedkamers, douches en sauna weer open.
Ook dit onder voorwaarde dat we 1.5 m afstand bewaren.
Om die reden kunnen maximaal 2 mensen tegelijkertijd gebruik maken van de douche en kunnen er maximaal 4 personen tegelijkertijd in de sauna.
Om iedereen de kans te geven gebruik te maken van deze faciliteiten vragen wij je vriendelijk om de douchebeurt kort te houden en om, bij meer liefhebbers, één saunaronde per bezoek te doen.
Dank je wel alvast voor je begrip!

Wil je alleen je schoenen wisselen? Dan kun je nog steeds gebruik maken van de mogelijkheid om dit rondom de bar te doen. Je kunt je spullen dan opbergen in de vakkenkasten.

Bar binnen
Op zich zouden de bar en loungeruimte binnen open mogen maar dit mag uitsluitend op reservering. Dat gaat niet werken in ons geval.
Gelukkig wordt het de komende tijd heerlijk weer en kun je drankjes to go bestellen aan de bar die je vervolgens op ons zonnige terras voor de deur kunt nuttigen.
Hopelijk komen hierop ook snel meer versoepelingen.

Aantal leden in de fitnessruimte
In principe mag het aantal mensen binnen één ruimte vanaf 5 juni omhoog van 30 naar 50, onder voorwaarde dat de 1.5 m wordt gewaarborgd. Dat laatste lijkt ons lastig met 50 personen in onze fitnessruimte.
Daarom houden wij nog vast aan 30 personen (24 in de fitness, 6 in de Milon cirkel). We houden de komende tijd de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en waar mogelijk zullen we de aantallen bijstellen.

Neem je verantwoording!
Wij zijn ontzettend blij dat er weer zo veel meer mogelijk is en wij willen dit heel graag zo houden.
Wij vertrouwen erop dat iedereen z'n verantwoording neemt met betrekking tot de deze twee belangrijkste punten:
Kom niet sporten als je klachten hebt. Laat je testen en wacht de uitslag af.
Hou binnen én buiten Aerofit 1.5 m afstand.
Op deze manier kunnen wij er met z'n allen voor zorgen dat we versoepelingen niet terug hoeven te draaien en dat er wellicht eind juni nog meer mogelijk zal zijn.

Geniet van de herwonnen vrijheden maar ga er verstandig mee om. Samen kunnen wij dit!
_______________________________________________________________________________________________
As you probably know, group classes, including spinning, are allowed again from June 5th.
You can now book for your favorite group lesson via the Sportivity App.

After downloading you must register via a separate link. If you send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, we will send you the link to the App (also check your spam/advertising).
If you can't manage to make a reservation via the App or if you don't have a smartphone or tablet, you can always call Aerofit and we can book training sessions manually, no problem!
PAY ATTENTION! You can always book a week -/- two hours in advance. For example, if you want to participate in the Bodyshape on Saturday June 12 at 10.15, you can make a reservation for this from Saturday June 5, at 12.15. This way we give all members a fair chance to make a reservation.

The group classes rules
 • You can make 7 reservations per week, one group lesson/training per day. If you want to follow a 2nd group lesson/training, you can call on the day itself (070-5119645) or ask at the reception on arrival if there is room. The reception staff will then book you in for a second lesson/training that day.
 • You can enter 7 minutes before time.
 • Wear a mask when entering and leaving Aerofit, the mask may be removed in the sports area.When entering the sports area, bring a spray and cloth. After the training, you clean your own material/spinning bike. Please leave the cloth in the laundry basket, spray back on the table.
 • Disinfect your hands before and after class.
 • When cleaning up materials, keep your distance from each other.
 • Please leave the room one by one, keep your distance from each other.
Virtual classes group-fitness room
The possibility to take virtual classes in our group-fitness room will be canceled as of June 5th. We look forward to seeing you live again in one of our classes, under the professional guidance of an instructor.

Use spinning room
As long as we are not allowed to spin with the normal number of participants, you can still train individually on our spinning bikes. If you want to use this service, you can make a reservation at the reception (070-5119645).

Changing rooms, showers, and sauna open again
Finally, our dressing rooms, showers, and sauna can open again. This is also subject to the condition that we keep 1.5 m from each other.
For that reason, a maximum of 2 people can use the shower and a maximum of 4 people can use the sauna, at the same time.
To give everyone the opportunity to use these facilities, we kindly ask you to shower shortly and to do one sauna round per visit if it's busy. Thank you in advance for your understanding!
Do you only want to change your shoes? Then you can still use the option to do this around the bar. You can then store your belongings in the compartments.

Bar inside
The bar inside and lounge area should be allowed to open inside, but this is only allowed by reservation. That won't work in our case.
Fortunately, the weather will be lovely in the near future and you can order drinks to go at the bar, which you can then enjoy on our sunny terrace in front of the door.
Hopefully, there will soon also be more possible as regards the bar.

Number of people in the fitness room
In principle, the number of people in one room may increase from 30 to 50 from June 5, provided that the 1.5 m is guaranteed. To us, it seems difficult to have 50 people in our fitness room.
That is why we are still sticking to 30 people (24 in the fitness, 6 in the Milon circle). We will keep a close eye on developments in the coming period and we will adjust the numbers where possible.

Take responsibility!
We are very happy that there is so much more possible and we would like to keep it that way. We trust that everyone will take their responsibility with regard to the following two main points:

Do not come to Aerofit if you have complaints. Get tested and wait for the results.
Keep distance from each other inside and outside Aerofit.
Enjoy the regained freedoms, but use them wisely. Together we can do this!