Newsflash 5 november

Gisteravond heeft de overheid extra maatregelen aangekondigd. Het goede nieuws is dat wij open mogen blijven. Voor de fitness en de Milon verandert er dus niets.
 
Minder fijn nieuws is dat wij de komende 2 weken, vanaf morgen, geen groepslessen mogen aanbieden. Dit betekent geen spinning, Synrgy en overige groepslessen wat wij natuurlijk heel erg vervelend vinden. Dit nieuws kwam geheel onverwachts en zagen wij niet aankomen. Alle reserveringen voor de groepslessen van 5 t/m 18 november komen om die reden te vervallen.
 
Maar ook nu gaan wij niet bij de pakken neerzitten en hebben we weer wat creatieve oplossingen bedacht:

Groepslessen via Zoom
Voor de leden onder ons die groepslessen volgen zullen wij vanaf a.s. vrijdag een groot aantal van onze groepslessen via livestreaming aan gaan bieden.
 
Je kunt dan live op het tijdstip dat je gewend bent naar Aerofit te komen, thuis de groepsles volgen, samen met jouw favoriete instructeur. De lessen zullen zo gegeven worden dat je ook zonder materiaal of met aangepast materiaal de les thuis kunt volgen. Op deze manier blijf je in shape, in conditie én flexibel zodat je over 2 weken zonder problemen weer mee kunt doen met de lessen op onze club.

Hoe werkt Zoom?
Als Aerofit lid kun je je via de Sportivity App inschrijven voor onze online lessen. Je ontvangt dan ook uitleg hoe Zoom werkt. Vanaf morgen 14.00 is het online lesrooster bekend en kun je je inschrijven voor de online lessen vanaf vrijdag 6 november.

Blijf in verbinding, sport samen thuis!

Bootcamp
Omdat we met nog maar 2 mensen samen buiten mogen komen zal de Bootcamp op zondag de komende 2 weken komen te vervallen. We pakken de draad weer op op zondag 22 november.

Shape zone, Cycle zone
Op tijden dat er geen Zoom groepsles wordt gegeven kan er gebruik gemaakt worden van de groepsleszaal voor vrije training.
 
Per persoon kan er in een afgebakend vak getraind worden. Er kan gebruik gemaakt worden van alle trainingsmaterialen die in het vak liggen zoals de step, Bodypump barbells, matjes, dumbells, weerstandsbanden enz. Ook kun je de zaal gebruiken voor yoga, Pilates en stretch oefeningen.

Maak via de Sportivity App een reservering voor “Shape zone".
LET OP! Bij binnenkomst van de zaal neem je een spray en doekje mee. Na gebruik de materialen graag schoonmaken en laten liggen in het trainingsvak.

Ook kun je de komende weken gebruik maken van de spinningfietsen in onze Cycle zone. Maak via de Sportivity App een reservering voor “Cycle zone". Op motiverende muziek kun je je eigen individuele spinningtraining doen. Mocht je na je spinningtraining nog wat oefeningen in de fitness willen doen dan kun je aan de fitnesstrainer vragen of er plek is.

Inschrijven voor de Shape en Cycle zone kan vanaf vrijdag 6 november. Trainen in deze ruimtes is op eigen risico, er is geen trainer aanwezig.

Weerstandsbanden voor thuisgebruik
Wij verkopen weerstandsbanden die je thuis kunt gebruiken voor onze online trainingen. Heel handig voor met name de CXWorx lessen en de Bodyshape lessen. Ze zijn verkrijgbaar aan de receptie voor € 7,50 per stuk.

Aerofit Home workout video's
Ons YouTube kanaal (AerofitHC) is nog steeds actief. Hier vind je meer dan 160 video's met onze eigen instructeurs. Trainingen die je, op het tijdstip dat het jou uitkomt, thuis kunt volgen. Je hebt een ruime keuze uit diverse trainingen: Bodyshape, Yoga, Step, Bodypump, Workout of the day, Pilates en nog veel meer.

Trainen in de fitness
Er kan de komende weken gewoon getraind worden in de Fitnessruimte en de Milon Cirkel. Heb je geen ervaring met fitnesstraining maak dan via de receptie een afspraak met één van onze trainers om een persoonlijk fitness schema te maken. Ook is dit misschien een goed moment om een keer een gratis Milon training te volgen, mocht je interesse hebben in een Milon abonnement.

Het verbod op groepslessen zal 2 weken duren, vanaf donderdag 19 november zien we elkaar weer live in de lessen.Tot die tijd zien we elkaar via Zoom, in onze fitnessruimte of in onze Cycle of Shape zone.

Mocht je vragen hebben, stuur dan een email naar info@aerofit.nl.
Stay safe, stay fit, stay Aero(fit)
_______________________________________________________________________ Last night, the government announced additional measures. The good news is that we can stay open. Nothing will change for the fitness area and the Milon Circle.
 
Not so good news is that we are not allowed to offer group lessons for the next 2 weeks, starting tomorrow. This means no spinning, Synrgy and any other group lessons. This news came completely unexpected and we did not see it coming. All reservations for group lessons from 5 to (and including) 18 November will be canceled for that reason. But we are not giving up and we will again come up with creative solutions.

Group lessons via Zoom
For the members who follow group lessons, we will be offering a large number of our group lessons via live streaming from Friday.

 
You can then follow the group lesson live at the time you are used to coming to Aerofit, together with your favorite instructor. The lessons will be given in such a way that you can also follow the lesson at home without material or with adapted material. In this way you stay in shape, so that you can join the lessons at our club again in 2 weeks without any problems.

How does Zoom work?
As an Aerofit member you can register for our online lessons via the Sportivity App. You will then also receive an explanation of how Zoom works. The online class schedule will be available from 12.00 tomorrow and you can register for the online classes from Friday 6 November.

Stay connected, work out together at home!

Bootcamp
Because we are allowed to go outside with only 2 people, the Bootcamp on Sunday will be cancelled for the next 2 weeks. We will pick it up again on Sunday 22 November.

Shape zone, Cycle zone
During times when no Zoom group lessons are given, members can use the group fitness room for training. One person can train in a separate area. You can use all training materials in this room. Such as the step, Bodypump barbells, mats, dumbells, resistance bands, etc. You can also use the room for yoga, Pilates and stretching exercises.

Make a reservation for “Shape zone" via the Sportivity App.

PAY ATTENTION! When entering the room, take a spray and cloth with you. Please clean the materials after use and leave them in the training compartment.

You can also use the spinning bikes in our Cycle zone in the coming weeks. Make a reservation for “Cycle zone" via the Sportivity App. You can do your own individual spinning training on motivational music. If you want to do some exercises in the fitness after your spinning training, you can ask the fitness trainer if there is room available.

You can register for the Shape and Cycle zone from 12 noon tomorrow for Friday 6 November. Training in these areas is at your own risk, there is no trainer available.

Resistance bands for home use
We sell resistance bands that you can use at home for our online training sessions. Very useful for especially the CXWorx lessons and the Bodyshape lessons. They are available at the reception for € 7.50 each.

Aerofit Home workout videos
Our YouTube channel (AerofitHC) is still active. Here you will find more than 160 videos of our own instructors. Training that you can follow at home at a time that suits you. You have a wide choice of various workouts: Bodyshape, Yoga, Step, Bodypump, Workout of the day, Pilates and much more.

Exercise in the gym
In the coming weeks you can train in the Fitness area and the Milon Circle. If you have no experience with fitness training, you can make an appointment at the reception with one of our trainers to make a personal fitness schedule. This might also be a good opportunity to try a free Milon training, if you are interested in a Milon subscription.

The ban on group lessons will last for 2 weeks, from Thursday 19 November we will see each other again live in the lessons at our club. Until then we will see each other via Zoom, in our gym or in our Cycle or Shape zone.

If you have any questions, please send an email to info@aerofit.nl.

Stay safe, stay fit, stay Aero (fit)