Newsflash 6 november

Na 25 jaar ondernemen en midden in de feestweek waarin we deze bijzondere gebeurtenis vieren, moet ik een maatregel uit gaan voeren die indruist tegen alles waar ik als mens en als ondernemer voor sta. De overheid heeft besloten dat iedereen vanaf as zaterdag zonder QR code niet meer naar de sportschool mag.

Wij staan als Aerofit voor vrijheid van keuze en hebben respect en begrip voor ieder zijn/haar keuze en vinden het onbegrijpelijk dat de branche die zorgt dat Nederland fit en gezond blijft, cruciaal in deze crisis, zo beperkt gaat worden.

Wij begrijpen het dat je, als je niet in het bezit bent van een geldige QR code en daardoor niet kunt komt sporten, jouw abonnement wenst op te schorten. Indien dit voor jou van toepassing is dan kun je antwoorden op deze mail.

Aan de andere kant missen wij nog steeds veel leden die nog niet terug zijn sinds de start van de Corona crisis. Een deel daarvan is nog angstig om te komen sporten.

Wij hopen deze groep weer terug te zien door invoering van de Corona check. Mocht je weer willen starten bel dan met 070-5119645 of stuur een mail naar info@aerofit.nl. Wij nemen dan zsm contact met je op. Natuurlijk kun je ook gewoon naar de club komen.


Uitvoering Corona check
Het vergt nogal wat van de club om de Corona check in goede banen te leiden. Het zal een aantal dagen duren voordat wij hierin de meest efficiënte weg gevonden zullen hebben. Wij vragen je daarom om geduld en begrip.
Als je komt voor een groepsles vragen wij je iets eerder te komen zodat je op tijd aan je les kunt beginnen. Zorg dat je QR code open staat op je telefoon zodat we hem direct kunnen scannen bij binnenkomst. Dit om opstopping bij de receptie zoveel mogelijk te voorkomen.

Wil je niet elke keer je QR code gebruiken om naar binnen te komen, laat dan aan de receptie zien dat je gevaccineerd bent (door je vaccinatiebewijs te laten zien of door dit aan te tonen met de Coronacheck App). Wij verankeren dit dan in ons ledenadministratie systeem waardoor je zonder Coronacheck naar binnen kan.
LET OP! Dit kun je vanaf NU al aan de receptie regelen.
Ben je negatief getest of genezen van Corona dan moeten wij je QR code wel bij elk bezoek scannen.

Een geldige QR code kun je via je DigiD verkrijgen op de volgende manieren:
1. je bent gevaccineerd
2. je bent negatief getest
3. je bent genezen van Corona

Meer info over de coronacheck-app en de QR code vind je op www.coronacheck.nl

Wanneer je geen QR code hebt, kun je uiteraard ook met een ander test-, vaccinatie of herstelbewijs toegang krijgen tot de club.LET OP! Een zelftest is niet geldig!

Ben je onder de 18? Dan kun je zonder Coronacheck komen sporten!


Wij hopen van harte dat het heel snel de goede kant op gaat met de Corona cijfers zodat wij al onze leden weer mogen ontvangen.

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, laat het ons dan weten.
_______________________________________________________________________________________________
After 25 years of being the owner of Aerofit and in the middle of the festive week in which we celebrate this special event, I have to implement a measure that goes against everything I stand for as a person and as an entrepreneur. The government has decided that from next Saturday everyone will no longer be allowed to go to the gym without a QR code.

As Aerofit, we stand for freedom of choice and we have respect and understanding for everyone's choice and find it incomprehensible that the industry that ensures that people remain fit and healthy, crucial in this crisis, will be so limited.

We understand that if you are not in possession of a valid QR code and therefore cannot come to work out, you wish to suspend your subscription. If this applies to you, you can reply to this email.

On the other hand, we are still missing many members who have not returned since the start of the Corona crisis. Some of them are still anxious to come and work out.

We hope to see this group again by introducing the Corona check. If you want to start again, call 070-5119645 or send an email to info@aerofit.nl. We will then contact you as soon as possible. Of course, you can also just come to the club.


Implementation Corona check
It requires quite a bit from the club to lead the Corona check in a smooth way. It will take a few days before we will have found the most efficient way to do this. We therefore ask you for patience and understanding.
If you come for a group class, we ask you to come a little earlier so that you can start your class on time. Make sure your QR code is open on your phone so we can scan it immediately upon arrival. This is to prevent congestion at the reception as much as possible.

If you do not want to use your QR code every time you enter the club, you can show us that you're vaccinated (by showing your vaccination certificate or by showing your Corona check App). We will then anchor this in our member administration system so you can enter without the Coronacheck.
PAY ATTENTION! You can already show at the reception that you are vaccinated from NOW.

If you have been tested negative or cured of Corona, we must scan your QR code at every visit.

You can obtain a valid QR code via your DigiD in the following ways:
1. You have been vaccinated
2. You have been tested negative
3. You are cured of Corona

More info about the coronacheck-app and the QR code can be found at www.coronacheck.nl

If you do not have a QR code, you can of course also gain access to the club with another test, vaccination, or recovery certificate. A self-test is not valid!

Are you under 18? Then you can come and work out without a Coronacheck!

We sincerely hope that the Corona numbers will drop soon so that we can welcome all our members again.

Stay safe, stay (Aero)fit!