Nieuwsflash 16 september

Wellicht heb je dinsdagavond de persconferentie gevolgd. Hierin werden verdergaande versoepelingen van de Corona maatregelen aangegeven vanaf 25 september. Zo wordt vanaf die datum de 1.5 meter losgelaten.
Een maatregel die voor onze branche verstrekkende gevolgen had. Het aantal leden die wij binnen mochten hebben in de fitness en in de groepslesruimtes werd door deze regel fors gelimiteerd. Door het opzetten van een geavanceerd reserveringssysteem konden wij voldoen aan de 1.5 meter eis.

Wat gaat er voor Aerofit veranderen vanaf 25 september?
Wij vinden het geen goed idee om vanaf die datum weer “helemaal los" te gaan. Wij kunnen ons voorstellen dat iedereen weer moet wennen aan deze nieuw verworven vrijheden. Wij hebben daarom besloten om dit in verstandige stappen te gaan doen.

Fitness
Fitness apparatuur en cardio apparatuur worden teruggezet. Wel zullen er op enkele plekken (o.a. in de Milon cirkel en cardio) nog “corona schermen" hangen.

Groepslessen
Voor de groepslessen zullen wij nog even geen veranderingen doorvoeren. Wij hebben besloten om te blijven werken met ons reserveringssysteem. Ook zullen we het maximaal aantal deelnemers voorlopig niet verhogen.

Veel leden vinden het reserveringssysteem erg prettig. Het werkt als een stok achter de deur en je bent verzekerd van een plek.

Er kleeft echter ook een nadeel aan het reserveren. Het gebeurt regelmatig dat leden last minute afbellen (er kan natuurlijk altijd onverwachts iets tussenkomen) of, wat vervelender is, soms komen leden in het geheel niet opdagen. Hierdoor krijgen leden die op de wachtlijst staan geen kans om aan de les mee te doen, wat natuurlijk erg jammer is.

Vandaar nogmaals een dringend verzoek om altijd je reservering voor een groepsles te annuleren als je niet kunt komen. Dit kan tot 4 uur vooraf aan je les via de Sportivity App. Korter vooraf aan je les kun je bellen naar Aerofit (070-5119645).

Ben je meerdere keren niet komen opdagen, zonder te annuleren dan kun je helaas niet meer vooraf reserveren voor de lessen. Uiteraard kun je dan wel gewoon mee doen met een les als er plek is.

Bar/kleedkamers
Eén vakkenkast wordt weggehaald en één zal blijven staan voor diegenen die nog even liever geen gebruik van de kleedkamer willen maken. Schoenenwissel kan dus eventueel nog rondom de bar en tassen kunnen nog worden opgeborgen in de vakkenkast. Wij vragen leden die uitsluitend “voor het gemak" rondom de bar hun schoenen wisselen, wel weer gebruik te maken van onze kleedkamers.

Onze grote stamtafel komt weer terug, waardoor we weer wat meer ruimte creëren om gezellig een kop koffie te drinken. Uiteraard hopen we op mooi nazomerweer zodat iedereen nog even kan genieten van ons gezellige terras.

Uitgang
We blijven de nooduitgang nog als uitgang gebruiken. Zo voorkomen we drukte rondom de receptie.

Ventilatie
Aandacht voor ventilatie blijft uiteraard belangrijk. De ventilatie bij Aerofit is tiptop in orde en draait maximaal.

Regels die nog blijven gelden binnen Aerofit:
  • Kom niet sporten bij Corona gerelateerde klachten, laat je testen
  • Maak gebruikt trainingsmateriaal schoon met een schoonmaak spray en doekje
Wij hopen dat we het keerpunt hebben bereikt en dat we na ruim 1.5 jaar echt langzaam maar zeker terug kunnen naar hoe het was vóór Corona. Maar wel met één heel belangrijke les: zorg voor een gezonde leefstijl, hiermee wapen je jezelf het beste tegen virusinfecties én chronische welvaartsziekten!

Wij hopen je snel weer te zien bij Aerofit.
Ken je mensen in je omgeving die ook aan hun leefstijl willen werken, maak dan gebruik van onze “Bring a friend" actie;
Maak iemand lid en verdien een maand gratis sporten!

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
____________________________________________________________________________________
You may have followed the press conference on Tuesday evening. This indicated further modifications of the Corona measures from September 25th. The 1.5 meters will be released from that date. A measure that had far-reaching consequences for our industry. The number of members that we were allowed to have in the fitness area and in the group lesson rooms was severely limited by this rule. By setting up an advanced reservation system, we were able to meet the 1.5 meter requirement.

What will change for Aerofit from September 25?
We don't think it's a good idea to go "completely loose" from that date. We can imagine that everyone has to get used to these newly acquired freedoms again. We have therefore decided to do this in sensible steps.

Fitness area
Fitness equipment and cardio equipment will be put back. However, there will still be "corona screens" in some places (including in the Milon circle and cardio).

Group lessons
We will not make any changes for the group lessons for a while. We have decided to continue to work with our reservation system. We will also not increase the maximum number of participants for the time being.

Many members find the reservation system very pleasant. It motivates members to come to the club and you are assured of a spot.

However, there is also one downside to our reservation system. It often happens that members cancel at the last minute (of course something unexpected can always come up) or, what's more annoying, sometimes members don't show up at all. As a result, members who are on the waiting list do not get a chance to participate in the lesson, which is of course very unfortunate.

Hence an urgent request to always cancel your reservation for a group lesson if you are unable to come. This can be done up to 4 hours before your lesson via the Sportivity App. Shortly before your lesson you can call Aerofit (070-5119645).

If you do not show up several times, without canceling, you can unfortunately no longer book in advance for the classes. Of course you can just join a lesson if there is room.

Bar/changing rooms
One storage cabinet will be removed and one will remain for those who prefer not to use the changing room for a while. Shoe change can therefore still be done around the bar and bags can still be stored in the storage cabinet. We ask members who only change their shoes around the bar “for convenience", to use our changing rooms again.

Our large coffee table is coming back, so we create some more space to have a nice cup of coffee. Of course we hope for nice late summer weather so that everyone can enjoy our cozy terrace for a while.

Exit
We will continue to use the emergency exit as an exit. This way we avoid crowds around the reception.

Ventilation
Of course, attention to ventilation remains important. The ventilation at Aerofit is in perfect condition and runs at maximum.

Rules that still apply within Aerofit:
  • Don't come and work out with Corona related complaints, get tested
  • Clean used training material with a cleaning spray and cloth
We hope that we have reached the turning point and that after more than 1.5 years we can slowly but surely return to how it was before Corona. But with one very important lesson: ensure a healthy lifestyle, with this you arm yourself best against viral infections and lifestyle diseases!

We hope to see you again soon at Aerofit.
If you know people in your area who also want to work on their lifestyle, take advantage of our “Bring a friend" promotion; Make someone a member of our club and earn a month for free!