Nieuwsflash 17 februari

Wat een goed nieuws kregen wij afgelopen dinsdagavond tijdens de laatste persconferentie!

Na bijna 2 jaar Corona ellende lijkt het nu toch écht de goede kant op te gaan. Wij zijn enorm blij en opgelucht dat we eindelijk weer op een min of meer normale manier onze club kunnen draaien.

Wij begrijpen echter dat het na 2 jaar beperkingen ook best raar en een beetje spannend voelt om alle maatregelen van de één op de andere dag los te laten. 

Daarom zullen de volgende maatregelen vanaf morgen komen te vervallen:
★ 1.5 meter afstand 
★ Mondkapje op binnen Aerofit

Vind je het nog spannend dan kun je natuurlijk zelf besluiten om nog een mondkapje te dragen en wat meer afstand te houden.

Een aantal maatregelen houden wij nog aan. We kijken hoe het de komende tijd gaat en besluiten dan later of we ook van deze maatregelen af zullen stappen.

Zo behouden wij het volgende:
★ Het reserveringssysteem voor de lessen. Wil je zeker zijn van een plek in de les dan kun je via de Sportivity App reserveren. Heb je niet gereserveerd en wil je graag meedoen met de les dan kan dat natuurlijk mits er plek is (vraag de receptie).
★ De uitgang via de nooduitgang, om drukte aan de receptie nog even te voorkomen blijft de uitgang nog via de nooduitgang.
★ De schermen bij de Milon cirkel en op het cardio podium.
★ 1 Ikea vakkenkast bij de bar. Als je liever nog geen gebruik maakt van de kleedkamer dan kun je je spullen nog opbergen in de vakkenkast bij de bar.
★ De schoonmaakdoekjes en -spray. Deze blijven we voorlopig nog gebruiken om gebruikte apparatuur en materiaal mee te reinigen.

Reserveringssysteem lessen
Van veel leden horen we dat ze het reserveringssysteem voor de lessen eigenlijk heel fijn vinden. Het is een stok achter de deur en je weet zeker dat je een plekje hebt. Er kleeft echter één groot nadeel aan dit systeem en dat is dat leden regelmatig vergeten hun les te annuleren als ze onverhoopt niet kunnen. Soms komen leden zelfs helemaal niet opdagen.

Dit is uiteraard erg vervelend, zeker voor de leden die op de wachtlijst stonden. Dus nogmaals een dringend verzoek: ben je verhinderd? Tot 4 uur vooraf aan de les kun je je les via de Sportivity App annuleren. Korter dan 4 uur vooraf aan je les kun je annuleren door even met Aerofit te bellen (070-5119645). Bedankt voor de medewerking!

Corona toegangsbewijs
Vanaf vrijdag 25 februari is een Corona toegangsbewijs binnen Aerofit niet meer verplicht. Dit betekent dat leden die om deze reden niet konden komen sporten per 25 februari weer lekker aan de slag kunnen.

Heb jij jouw abonnement om die reden tijdelijk gestopt dan zal je abonnement per 25 februari weer geactiveerd worden. Heb je de maand november betaald dan heb je nog één maand tegoed en zal de automatische afschrijving per 1 april starten. Heb je de maand november niet betaald dan zal je abonnement per 1 maart weer worden afgeschreven. In beide gevallen kun je wel al vanaf 25 februari starten.

Wij zijn heel blij dat wij ál onze leden binnenkort weer mogen verwelkomen!

Blijf werken aan een gezonde leefstijl, blijf werken aan het versterken van je immuunsysteem!
______________________________________________________________________________________________
We received good news last Tuesday evening during the last press conference!

After almost 2 years of Corona misery, it seems to be going in the right direction. We are very happy and relieved that we can finally run our club again in a more or less normal way.

However, we understand that after 2 years of restrictions it also feels quite strange and a bit uncomfortable to let go of all measures from one day to the next.

Therefore, the following measures will expire from tomorrow:
★ Keep 1.5 meters away
★ Wearing a mask inside Aerofit

If it feels more comfortable of course you can decide to wear a mask and keep a little more distance within the club.

We are still taking a number of measures. We will see how things are going in the coming period and then decide later whether we will also abandon these measures.

We keep the following measures:
★ The reservation system for the lessons. If you want to be sure of a place in class, you can book via the Sportivity App. If you have not made a reservation and would like to participate in the lesson, you can of course do so provided there is space (ask the reception).
★ The exit via the emergency exit, to prevent crowds at the reception for a while, the exit remains via the emergency exit.
★ The screens at the Milon circle and on the cardio stage.
★ 1 Ikea closet near the bar. If you prefer not to use the locker room yet, you can still store your belongings in the closet at the bar.
★ The cleaning wipes and spray. We will continue to use these for the time being to clean used equipment and material.

Reservation system classes
We hear from many members that they really like the reservation system for the lessons. It motivates members to come and you know for sure that you have a spot. However, there is one major drawback to this system and that is that members regularly forget to cancel their class if they are unable to attend. Sometimes members don't even show up at all.

This is of course very annoying, especially for the members who were on the waiting list. So once again an urgent request: are you unable to attend? You can cancel your lesson via the Sportivity App up to 4 hours before the class. You can cancel less than 4 hours in advance by calling Aerofit (070-5119645). Thanks for your cooperation!

QR code
From Friday 25 February, a Corona QR code within Aerofit is no longer required. This means that members who were unable to come and work out, for this reason, can get back to exercise as of February 25th. If you have temporarily stopped your subscription for that reason, your subscription will be reactivated as of 25 February. If you have paid for November, you still have one month of credit and the automatic debit will start on April 1. If you have not paid for November, your subscription will be debited again as of March 1. In both cases, you can already start from February 25th.

We are very happy that we can welcome all our members again soon!

Keep working on a healthy lifestyle, keep working on strengthening your immune system!