Oktober nieuws III

Gisteren heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd ivm het Coronavirus. Het goede nieuws is dat Aerofit open mag blijven én we mogen groepslessen blijven geven!

Voor de fitnessbranche hebben de nieuwe maatregelen gelukkig beperkte gevolgen. Sportscholen blijken wereldwijd géén bron van besmetting te zijn. Ook ziet de overheid het belang in, van een fitte en gezonde leefstijl in de strijd tegen Corona.

Wat verandert er vanaf morgen voor Aerofit?
Een aantal Synrgy tijden worden iets aangepast. Let dus goed op jouw reserveringstijd, zodat je jouw training niet mist!
Alle avond Synrgy's gaan van 19.00 naar 19.30 en zondag 10.30 wordt 10.15.

Helaas moeten wij de kleedkamers per morgen weer sluiten. Dat vinden wij erg jammer en niet logisch omdat het openen van de kleedkamers juist zorgt voor meer spreiding. Helaas zijn dit de regels.

Omdat “samenscholing" buiten, van groepen groter dan 4 personen, morgen niet meer mag hebben wij besloten dat we de koffiemachine buiten helaas weg moeten halen. Hoe gezellig het ook is, de koffie zorgt er voor dat leden wat langer blijven hangen voor de club. Wij zijn bang dat wij hier problemen mee gaan krijgen, zeker nu de horeca vanaf morgen gesloten is.

Omdat het vanaf morgen niet meer is toegestaan om met meer dan 4 personen buiten samen te komen lijkt het er op dat wij helaas geen Bootcamp (zondagochtend) en Runnersclub (woensdagavond) meer aan mogen bieden. Dit is uiteraard moeilijk te begrijpen. Onze brancheorganisatie NLActief is hier nog mee bezig. Als hier meer duidelijkheid over is zullen we je daar uiteraard over informeren.

Deze regels gelden in ieder geval t/m 27 oktober. Daarna evalueert de overheid opnieuw.

Veilig sporten bij Aerofit
Wij moeten er met z'n allen voor zorgen dat veilig sporten bij Aerofit mogelijk blijft. Daarom gelden binnen Aerofit naast de overige maatregelen zoals was/desinfecteer je handen, hoest/nies in je elleboog en reinig je toestel na gebruik, de volgende 3 allerbelangrijkste basisregels:

Bij klachten (keelpijn, snotneus, hoesten, koorts) blijf thuis!
Houd zoveel mogelijk 1.5 m afstand van elkaar.
Kom niet te vroeg voor je training om samenscholing vóór het pand te voorkomen, binnen wachten is niet toegestaan!

Omdat Aerofit niet valt onder openbare ruimte is het dragen van mondkapjes binnen Aerofit een vrije keuze. Mocht je het prettig vinden dan kun je een mondkapje dragen. Zo zou je bv bij binnenkomst, weggaan of aan de start of einde van een groepsles een mondkapje kunnen dragen.

Laat Aerofit open blijven zodat wij kunnen werken aan een fit lichaam en een ontspannen geest. Dit is de basis van een sterk immuunsysteem en daardoor het beste wapen tegen (virus)infecties!

Meer lessen op het rooster
Vanaf donderdag 22 oktober zullen we wederom extra lessen op ons lesrooster zetten om je nog meer mogelijkheden te bieden met onze groepslessen mee te doen.

Donderdag 08.15 Shape30 (30 minuten intensieve body shape training) met Chrissy
Donderdag 20.30 Step&shape (30 minuten steptraining, 30 minuten bodyshape) met Corinne

Ben je verhinderd? Annuleer je reservering!
Wij willen nogmaals benadrukken dat je je training dient te annuleren als je onverhoopt niet kunt komen. Met name de groepslessen zijn vaak vol, met leden op de wachtlijst. Kom je niet opdagen zonder af te melden dan ontneem je iemand anders een plek in de les.

Afmelden kan tot 4 uur vooraf aan de les via de Sportivity App, korter dan 4 uur voor de les kun je telefonisch annuleren (070-5119645). Dit geldt natuurlijk ook voor de fitness/Milon reserveringen.
____________________________________________________________________
Yesterday, the government announced new measures regarding the Coronavirus. The good news is that Aerofit remains open and we can continue our group classes!
Fortunately, the new measures have limited consequences for the fitness industry. Gyms appear not to be a source of contamination worldwide. The government also sees the importance of a fit and healthy lifestyle in the fight against Corona.

What will change for Aerofit from tomorrow?
Some Synrgy times will be adjusted slightly. So pay attention to your reservation time, so that you do not miss your training! All evening Synrgy wil chance from 19.00 to 19:30 and Sunday 10.30 will chance to 10.15.

Unfortunately we have to close the changing rooms again from tomorrow. We find that very unfortunate and not logical because opening the changing rooms ensures more spread. But these are the rules.

Gathering outside with groups larger than 4 people, is no longer allowed from tomorrow. That's why we unfortunately have decided to remove the coffee machine. Despite how cozy it is, the coffee ensures that members linger a bit longer in front of the club. We are afraid that we will get into trouble, especially now that the catering industry is closed from tomorrow.

Because it is no longer allowed to gather outside with more than 4 people from tomorrow, it seems we are no longer allowed to offer Bootcamp (Sunday morning) and Runnersclub (Wednesday evening). Of course this is quite hard to understand. Hopefully this will change soon. Our branch organization NLActief is still working on this. If there is more clarity about this, we will of course inform you.

These rules apply at least until October 27. Then the government will re-evaluate.

Safety first at Aerofit
Together we must ensure that we can keep working out in a safe way at Aerofit. That is why the following 3 most important basic rules apply within Aerofit, in addition to the other measures such as wash / disinfect your hands, cough/sneeze in your elbow and clean your device after use:

In case of complaints (sore throat, snot nose, cough, fever) stay home!
Keep a distance of 1.5 m from each other as much as possible.
Don't arrive too early for your training to avoid gathering in front of the building, waiting inside Aerofit is not allowed.

Because Aerofit is not a public area, wearing mouth masks is a free choice within Aerofit. If you like it, you can wear a mouth mask. For example, you could wear a mouth mask when entering or leaving the building or at the start or end of a group class.

Let Aerofit stay open so that we can work on a fit body and a relaxed mind. This is the basis of a strong immune system and therefore the best weapon against (virus) infections!

More classes on the schedule
From Thursday October 22, we will again add extra lessons to our class schedule to offer you even more opportunities to participate in our group classes.
Thursday 08.15 Shape30 (30 minutes intensive body shape training) with Chrissy
Thursday 20.30 Step&Shape (30 minutes steptraining and 30 minutes Body shape) with Corinne

Are you unable to attend? Cancel your reservation!
We would like to emphasize once again that you must cancel your training if you unexpectedly cannot come. The classes are often full, with members on the waiting list. If you do not show up without unsubscribing, you will deprive someone else of a place in the class.

You can cancel 4 hours before the lesson via the Sportivity App, you can cancel less than 4 hours before the lesson by telephone (070-5119645).
This also applies to the fitness/Milon reservations.