Oktober nieuws IV

Lockerruimtes toch open
Als je de kleedkamer gebruikt als lockerruimte en niet als kleedruimte dan mag de kleedkamer WEL open. De kleedkamer mag niet gebruikt worden om om te kleden maar wel om schoenen te wisselen en om spullen in een locker te doen. Uitgebreid omkleden mag NIET.

Kom dus in je sportkleding naar Aerofit (een lange trainingsbroek over een korte sportbroek mag wel). Kom dus niet in driedelig pak! ;-)

Uiteraard kan je ook nog steeds rondom de bar schoenen wisselen. Zo creëren we weer meer ruimte tijdens de tijdslot wissels. Vanaf morgen zijn de lockerruimtes weer geopend.

Materiaal groepsles
Om nog meer ruimte te houden tussen leden in de groepsleszaal hebben we besloten om vóór de Bodypump lessen al het materiaal al klaar te leggen, dus ook 1 set schijven. Uiteraard kun je nog wat extra schijven pakken als dat nodig is, maar het zorgt in ieder geval voor minder verkeer rondom het Bodypump rek. Ná de Bodypump les mag je al het materiaal laten liggen (schijven, barbell, matjes en step). Dit zal worden opgeruimd door onze medewerkers.

Ook voor alle overige lessen geldt dat al het gebruikte materiaal (zoals matjes, dumbells, yoga blokken enz.) op de grond mag blijven liggen aan het einde van de les.

Nummers in de groepsleszaal en in de spinningzaal
In de groepleszaal staan nu nummers (1 t/m 5) op de ronde stickers op de vloer. Deze nummers gaan wij gebruiken om “het verkeer” in de groepleszaal nog beter te regelen. Als er tijdens de les materiaal gepakt moet worden (bv dumbells of matjes) pakken eerst alle nrs. 1 het materiaal en gaan terug naar hun plek, daarna alle nrs.2 enz.

Ook in de spinningzaal zijn de fietsen genummerd (1 t/m 6). Op deze manier willen wij er voor zorgen dat de leden de zaal iets gereguleerder verlaten.

Voor zowel de spinningzaal als de groepsleszaal geldt dat na de les eerst de nrs 1 de zaal verlaten, dan de nrs 2 enz.

De instructeur is de “verkeersregelaar” maar is géén politieagent, dus wij gaan er van uit dat alle deelnemers aan onze lessen hun eigen verantwoording hierin zullen nemen.

Het wordt ons niet makkelijk gemaakt, maar wij doen er alles aan om open te mogen blijven. Wij rekenen er op dat iedereen zich aan de regels houdt zodat wij kunnen blijven werken aan een gezonde leefstijl en daardoor aan het versterken van ons immuunsysteem.

Samen sterk!
_____________________________________________________________________
Locker rooms open again
If you use the dressing room as a locker room and not as a dressing room, the locker room is allowed to open again. The locker rooms may not be used for changing, but can be used to change shoes and to put things in a locker. Extensive changing is NOT allowed.

So come to Aerofit in your sportswear (long training pants over short sports pants are allowed). So don't come in a three-piece suit! ;-)

Of course you can still change shoes around the bar. This way we create more space again during the time slot changes. The locker rooms will be open again from tomorrow.

Material group lesson
To keep even more space between members in the group class room, we decided to prepare all the equipment before the Bodypump classes, including 1 set of plates. Of course you can grab some extra plates if you need to, but at least this ensures less traffic around the Bodypump rack. After the Bodypump class you can leave all the material on the floor (plates, barbell, mats and step). This will be cleaned up by our employees.

Also for all other classes, all used material (such as mats, dumbells, yoga blocks, etc.) may remain on the floor at the end of the lesson.

Numbers in the group class room and in the spinning room
In the group classroom there are now numbers (1 to 5) on the round stickers on the floor. We are going to use these numbers to better control “traffic” in the group classroom. If material has to be picked up during the class (e.g. dumbells or mats) first all numbers 1 take the material and go back to their place, then all numbers 2 etc.

The spinning bikes are also numbered (1 to 6). This way we want to ensure that members can keep more distance when leaving the room.

For both the spinning room and the group class room, after the lesson, first the nrs 1 leave the room, then the nrs 2 etc.

The instructor is a “traffic controller” but is not a police officer, so we assume that all participants in our lessons will take their own responsibility in this.

It is not getting easier for us, but we do everything we can to stay open. We count on everyone to stick to the rules so that we can continue to work on a healthy lifestyle and thereby strengthen our immune system.

Together we're strong!