September nieuws III

Nu het aantal Corona besmettingen in de maatschappij weer toeneemt zou het een keer kunnen gebeuren dat een medewerker of sporter positief getest wordt. Als dit bij Aerofit het geval is willen wij onze leden hierover transparant informeren.
 
 
Medewerker die positief test
Alle medewerkers weten dat ze bij Corona gerelateerde klachten niet mogen werken en laten zich in dat geval testen. Test de medewerker positief dan blijft de medewerker uiteraard thuis. Dit is gelukkig nog niet voorgekomen.
 
Mocht dit gebeuren dan bekijken we met wie de medewerker contact heeft gehad vanaf 2 dagen voordat de klachten zijn begonnen. Deze mensen krijgen een bericht via de mail. In de mail die je dan ontvangt, staan de adviezen die het RIVM geeft voor dit soort situaties. In de meeste gevallen zal dit betekenen, dat er geen specifieke actie ondernomen hoeft te worden. Door alle maatregelen die we genomen hebben is de kans heel klein dat je besmet bent geraakt. De betreffende medewerker mag uiteraard pas weer werken als hij klachtenvrij is.

Lid die positief test
Krijgen wij het bericht van een lid die positief getest is, dan bekijken we welke trainingen die desbetreffende persoon heeft gevolgd tot 2 dagen voordat de klachten ontstonden. Bij fitness of Milon informeren we alle leden die op hetzelfde tijdstip gesport hebben, bij een groepsles informeren we alle leden die in die groepsles aanwezig waren. Dit zal via e mail gebeuren, met daarin de adviezen van het RIVM. Ook hier is de kans op besmetting gering door de maatregelen die we hebben genomen. Tot nu toe hebben wij hier gelukkig nog niet mee te maken gehad.

Bron- en contactonderzoek
Indien de GGD het nodig acht zullen zij bron- en contactonderzoek doen. Hier kan enige tijd overheen gaan daarom willen wij zelf, al eerder, leden informeren indien dit nodig is.

Positief getest? Laat het ons weten
Ben jij positief getest en heb je tot 2 dagen voor de test of voor de start van je klachten nog bij ons gesport, laat het ons dan weten. Dan kunnen wij de medesporters op de hoogte stellen. Uiteraard zullen wij nooit de bron benoemen en het volledig anoniem houden.

Reserveren en inchecken
Het belang van reserveren en inchecken wordt hiermee nog duidelijker. Reserveren doen we zodat het niet te druk wordt en we de 1,5 meter goed aan kunnen houden.

Inchecken (dmv je pasje) doen we zodat we precies weten wie op welk moment binnen was. Hiermee kunnen we iedereen informeren als er iets aan de hand is en kunnen we ook de informatie aan de GGD doorgeven indien nodig.

Veilig en verantwoord sporten bij Aerofit
Op dit moment zijn er in heel Nederland nog geen besmettingen bekend die een sportschool als bron hadden . Dit komt mede door alle maatregelen die genomen zijn. Hierdoor is de kans op besmetting bij ons ook zeer gering. Uiterst belangrijk is dat we ons allemaal aan deze maatregelen blijven houden!
 
 
Het allerbelangrijkste: kom niet sporten bij Corona-gerelateerde klachten!
Verder:
- Reserveer je sportmoment
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst en desgewenst bij het weggaan
- Hou zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
- Reinig de apparaten en materialen na gebruik

Als we allemaal rekening blijven houden met bovengenoemde maatregelen dan kunnen we veilig en verantwoord sporten én ontspannen bij Aerofit.
 
Onthoud dat een fit lichaam en een ontspannen geest zorgt voor een sterk immuunsysteem!

Tot snel weer, bij Aerofit!
Het Aerofitteam
 
 

 
 
Now that the number of Corona infections in society is increasing again, it could happen that an employee or member is tested positive.
If this happens at Aerofit we want to inform our members about this, transparently

Employee testing positive
All employees know that they are not allowed to work with Corona-related complaints and in that case they will have themselves tested. If the employee tests positive, the employee will of course stay home. Fortunately, this has not happened yet.

If this happens, we will look at who the employee has had contact with from 2 days before the complaints started. These people will be notified by email. The chance that you have become infected is very small due to all the measures we have taken. The e-mail you receive will contain the advice that RIVM gives for these types of situations. In most cases this will mean that no specific action needs to be taken.

The employee in question may of course only go back to work again when he or she is free of complaints.

Member who tests positive
If we receive the message from a member who has tested positive, we will look at which training that person has followed up to 2 days before the complaints arose. Regarding fitness or Milon we will inform all members who have also exercised at the same time, with a group lesson we will inform all members who were also present in that group lesson. This will also be done by e-mail, including the advice of the RIVM. Here, too, the risk of contamination is low due to the measures we have taken. Fortunately, we have not yet had to deal with this.

Source and contact research
If the GGD deems it necessary, they will conduct source and contact investigations. This can take some time, so that's why we also want to inform members ourselves if necessary.

Tested positive? Let us know
If you have tested positive and if you have exercised at Aerofit up to 2 days before the test or before your complaints started, please let us know. Then we can inform other members. Of course we will never identify the source and we will keep it completely anonymous.

 
Reservations and check-in
All of this makes the importance of booking and checking in even clearer. We make reservations so that it does not get too busy inside Aerofit to keep 1.5 meters distance. In addition, we know through the reservations whether you have done fitness, the Milon circle and / or a group lesson.

We check in so that we know exactly who was inside at what time. This way we can inform everyone and we can also pass on the information to the GGD if necessary.

Working out in a safe and responsible way at Aerofit
At the moment there are no known infections in the Netherlands that had a gym as a source. This is partly due to all the measures that have been taken. As a result, the chance of contamination inside Aerofit is very small. It is extremely important that we all continue to adhere to the measures that are taken!
 
Most important: don't come to work out if you have Corona-related complaints!
Otherwise is important:
- Book your training
- Disinfect your hands when entering and, if desired, when leaving Aerofit
- Keep 1.5 meters distance as much as possible
- Clean the devices and materials after use

If we all continue to take the above measures into account, we can continue to exercise and relax safely and responsibly at Aerofit.
 
Remember, a fit body and relaxed mind builds your immune system!

See you soon, at Aerofit