Update 27/3/20

Inmiddels zijn wij 1,5 week gesloten. En ik weet niet hoe het voor jullie voelt, maar voor ons voelt het alsof we al maanden dicht zijn. Wij hopen dat deze situatie niet al te lang gaat duren en dat wij elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten in ons mooie centrum.
Wij missen jullie!
Iedereen in het Aerofitteam is gelukkig nog gezond en wel. Dankbaar ben ik daarvoor. Ook dankbaar ben ik voor het feit dat mijn team zich zo in blijft zetten voor Aerofit. Samen, als één grote familie, slepen wij ons door deze crisis heen in de hoop dat we snel weer open mogen voor jullie!

HOME WORKOUT VIDEO'S
We mogen fysiek dan wel gesloten zijn, maar onze diensten gaan door. Wij hopen dat iedereen zijn/haar weg gevonden heeft naar ons YouTube kanaal.
Op dit kanaal kun je allerlei soorten trainingen volgen van onze eigen instructeurs, in huis of in je tuin. Zo vind je hier elke dag een WOD (Workout of the day). Maar ook hebben we al een flinke database opgebouwd aan Bodyshape, Step, Yoga, Pilates, Bodybalance, CXWorx en Bodypump trainingen. Haal Aerofit in huis, blijf in verbinding en bovenal....blijf fit!
Klik op video's, zo kun je de laatst geplaatste workouts bekijken.
Volg je ons al op Facebook en/of Instagram?
Hier posten wij dagelijks de laatste home video workouts die te zien zijn op YouTube.
Like en volg ons; zo weet je zeker dat je geen training mist!
FITSNACKS.TV
Naast ons eigen YouTube kanaal willen wij graag nog iets extra's doen voor onze leden.
Als Aerofitlid kun je gratis gebruik maken van FitSnacks.TV. Met deze service bieden wij jou nog meer mogelijkheden aan om op elk moment van de dag, waar je ook bent, bezig te kunnen zijn met sport, gezondheid en lifestyle.
FitSnacks.TV is een online tv-zender die toegankelijk is op laptop, pc, tablet, smartphone, smart-tv en gewone tv (via Chromecast &Apple TV). Dit platform heeft een grote variatie aan korte work-outs voor iedereen. Daarnaast zijn er educatieve video's te vinden over training & voeding. De workouts worden regelmatig aangevuld.
Wij hebben er als club voor gezorgd dat jij vanaf nu gebruik kunt maken van het platform. Maak hieronder een account aan en volg het stappenplan. Na het activeren van de code, wordt het platform vrijgegeven.
Let op! Maak een account aan met het bij ons bekende e-mailadres en gebruik onze unieke clubcode.

OPMERKING: De service is uitsluitend bestemd voor bestaande leden van onze club. Het delen van onze unieke code met niet-leden wordt niet op prijs gesteld en is bovendien strafbaar. Deel onze unieke toegangscode dus niet met derden.

PERSOONLIJK TRAININGSADVIES
Heb je een persoonlijke trainingsadvies vraag, stuur dan een e-mail naar info@aerofit.nl.

Heb je trainingsmaterialen thuis dan kunnen we kijken of we daar een mooi trainingsprogramma mee kunnen maken. Heb je geen materialen thuis, ook dan zijn er tal van mogelijkheden. Eén van onze fitness trainers of instructeurs zal dit oppakken en je verder adviseren en op gang helpen/houden.

Wij wensen je veel trainingsplezier met FitSnacks.TV én met onze eigen home workout video's en we vinden het fijn dat we jou, ondanks de minder gunstige omstandigheden, een 24/7 online sportservice kunnen bieden.

CONTRIBUTIE
Zoals het er nu naar uitziet zijn wij in ieder geval t/m 6 april gesloten. Die onzekerheid maakt het ook zeer lastig om een inschatting te maken van de financiële impact die deze crisis zal hebben op ons allen.
Wat Aerofit betreft, veel van onze kosten lopen door. Enkele kosten vervallen, enkele zullen worden uitgesteld maar zullen op een later moment alsnog betaald moeten worden. Steun vanuit de overheid is nog niet losgekomen en het is nog steeds uiterst onduidelijk wat dat voor de fitnessbranche zal betekenen. In deze situatie van overmacht, zal de automatische afschrijving van het abonnementsgeld voor april, begin april plaats gaan vinden.
Van heel veel leden hebben wij steunbetuigingen mogen ontvangen. Een grote groep leden geeft aan niets van compensatie te willen horen en staat erop gewoon door te willen betalen. Wat natuurlijk fantastisch is en ons goed doet.
Ik begrijp echter terdege dat er leden zijn die net als ik een eigen zaak of bedrijf hebben, oproepkracht of ZZP-er zijn die ook tegen financiële uitdagingen aanlopen. Aan degene die het geld op dit moment echt niet kunnen missen wil ik vragen om Aerofit te blijven steunen door het abonnement in ieder geval NIET op te zeggen. Stuur in dat geval een e-mail, dan kijken we samen naar een oplossing. In het kader van “gedeelde smart is halve smart" hoop ik dat wij elkaar op deze manier SAMEN door deze crisis heen kunnen trekken.
Wat betreft eventuele compensatie van gemiste weken, mocht er meer duidelijkheid komen vanuit de overheid m.b.t. compensatiefondsen, dan zullen wij deze zeker inzetten om gemiste weken op één of ander manier te compenseren.
Hierin kunnen wij (nog) geen beloftes doen en vragen wij wederom om geduld.

Horen we niets van je dan gaan we er van uit dat je Aerofit voor de maand april volledig kan en wil blijven steunen.
Mocht de sluiting langer gaan duren dan bekijken we de situatie uiteraard opnieuw.

Dankbaar ben ik voor alle steun en warmte die ik van mijn leden mag ontvangen en ik kan niet wachten op het moment dat de deuren van Aerofit weer open mogen. Tot die tijd.....zorg goed voor jezelf en je naasten!

Namens het hele Aerofitteam,

Linda van Paassen
___________________________________________________________________
We have now been closed for 1,5 week. And I don't know how it feels to you, but to us it feels like we've been closed for months. We hope that this situation will not last too long and that we can meet again soon in our beautiful center.
We miss you!
Fortunately, everyone in the Aerofit team is still healthy and well. I am grateful for that. I am also grateful for the fact that my team remains committed to Aerofit in this difficult situation. Together, as one big family, we drag through this crisis in the hope that we can open again soon for all of you!

HOME WORKOUT VIDEO'S
We may be closed, but our services continue. We hope everyone has found their way to our YouTube channel.
 
On this channel you can follow all kinds of workouts from our own instructors, at home or in your backyard. You will find a WOD (Workout of the day) here every day. But we have also built up a large database with Bodyshape, Step, Yoga, Pilates, Bodybalance, CXWorx and Bodypump workouts. Get Aerofit at home, stay connected and above all ... stay fit! Click on videos to view the last posted workouts.
 
Do you already follow us on Facebook and/or Instagram?
Here we post daily the latest home video workouts that can be seen on YouTube. Like and follow us, than you're sure you won't miss any training.
 
FITSNACKS.TV
In addition to our own YouTube channel, we would like to do something extra for our members.
 
As an Aerofit member you can use FitSnacks.TV for free. With this service we offer you even more possibilities to be active at any time of the day, wherever you are, in sports, health and lifestyle.
As a club, we have ensured that you can now use the platform. Create an account below and follow the step-by-step plan. After activating the code, the platform is released.
Pay attention! Create an account with the e-mail address known to us and use the unique club code below: AHHUAMT79S
 
NOTE: The service is for existing members of our club only. Sharing our unique code with non-members is not appreciated and is punishable by law. So do not share our unique access code with third parties.
 
PERSONAL TRAINING ADVICE
If you have a personal training advice question, please send an email to info@aerofit.nl.
Do you have training materials at home? We can see if we can make a nice training program with that. If you don't have any materials at home, there are still plenty of options to get a good workout. One of our fitness trainers or instructors will help and advice you to start up and to keep you going.

We wish you a lot of training fun with FitSnacks.TV and together with our own home workout videos we like to offer you a 24/7 online sports service now.
 
MEMBERSHIP FEE
We are closed until at least April 7. At the moment it is still very difficult to estimate the financial impact that this crisis will have on all of us. Many of our costs continue. Some costs will be canceled, some will be postponed but will have to be paid at a later time. Support from the government has not been released yet and it is still extremely unclear what this will mean for the fitness industry. In this situation of force majeure, the automatic debit of the subscription fee for April, will take place early April.
We have received statements of support from many members. A large group of members indicate that they do not want any compensation and insist on continuing to pay. Which of course is fantastic.
 
However, I fully understand that there are members who, like me, have their own business or company, are temporary workers or freelancers and who also struggle with financial challenges. I would like to ask those who really can't afford to pay the contribution of April at the moment, to continue to support Aerofit by at least not canceling the subscription. In that case, send an email and we will look for a solution together. In the context of “shared sorrow is half a sorrow" I hope, in this way, we can pull each other through this crisis TOGETHER.
 
Regarding possible compensation of missed weeks, if there is more clarity from the government regarding compensation funds, we will certainly use them to compensate for missed weeks in one way or another. In this, we can't promise anything and again we ask for your patience.
 
If we hear nothing from you, we assume that you can and will continue to fully support Aerofit for April.
If the closure takes longer, we will of course review the situation again.
I am grateful for all the support and warmth I receive from my members and I can't wait to open up the doors of Aerofit again. Until that time....take good care of yourself and your loved ones!

On behalf of the entire Aerofit team,

Linda van Paassen