Nieuws

Newsflash 12 mei

Zal het nu toch echt gaan gebeuren?! Zoals gisteren aangegeven in de persconferentie mogen wij op woensdag 19 mei onze deuren weer openen, mits de Corona cijfers blijven dalen. Pas op maandag 17 mei zal het kabinet hierover een definitieve beslissing nemen, maar tot nu toe ziet de ontwikkeling er positief uit. Wij zijn daar uiteraard ontzettend blij mee. Het heeft lang genoeg geduurd en nu is het tijd voor positieve dingen. Helaas (en begrijpelijk) gaan we nog niet direct terug naar normaal, naar hoe gezellig en fijn het was vóór Corona. Die tijd gaat ook weer komen. Tot die tijd moeten we nog even roeien met de riemen die we hebben. We gaan open onder de volgende voorwaarden: Een maximum van 30 personen per ruimte (net zoals in december, vóór de 2de lockdown). Sporten op reservering en met een gezondheidscheck via onze reserverings App. Bar binnen gesloten, wel mogelijkheid voor to go. Consumpties kunnen genuttigd worden op ons terras voor de deur. Geen gebruik van douches en sauna. Kleedkamer uitsluitend in gebruik voor schoenenwissel en gebruik locker, thuis omkleden. Je kunt ook je schoenen wisselen rondom de bar. Geen groepslessen. Sporten op reservering Het reserveren van de trainingen gaat via de Sportivity App.  Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Stuur ons een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame). Lukt het reserveren via de App niet of heb je geen smartphone of tablet dan kun je altijd bellen met Aerofit en dan kunnen we trainingen handmatig reserveren, geen enkel probleem! Onze reserveringsregels op een rij Trainingen kunnen 2 uur na de start van jouw training voor een week later gereserveerd worden. Dus heb je bv op woensdag 19 mei om 09.30 een training gereserveerd dan kun je je training voor woensdag 26 mei om 09.30 op woensdag 19 mei om 11.30 reserveren enz. Is een trainingsblok vol? Dan kun je jezelf op de reservelijst plaatsen. Je krijgt dan een email als er een plek vrijkomt, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Je kunt 7 trainingen per week reserveren, het is niet toegestaan om twee trainingsblokken achter elkaar te reserveren. Een trainingsblok duurt 60 minuten. Wil je langer trainen, vraag dan aan de fitness trainer of je het uur na jouw gereserveerde blok kunt blijven staan. De trainer reserveert dan, indien er plek is, voor jou het volgende blok. Afzeggen van trainingen kan uiterlijk 4 uur van tevoren via de App. Kun je last minute onverhoopt niet dan kun je bellen met Aerofit. Wij vragen iedereen zorgvuldig om te gaan met het reserveren. Zeg tijdig af, zodat iemand anders de kans heeft om de training te reserveren. Welke tijden kun je reserveren? Met een onbeperkt abonnement kun je onbeperkt reserveren. Met een daluren abonnement kun je reserveren met een starttijd tussen 12:00 en 16:00. Heb je een studenten abonnement onbeperkt dan kun je reserveren vanaf 12:00. Heb je een studenten abonnement daluren dan kun je reserveren met een starttijd tussen 12:00 en 17:00. Voor alle abonnementen geldt maximaal 7 reserveringen per week. Mocht het kabinet besluiten dat we toch niet open mogen per 19 mei dan komen de gereserveerde fitness en Milon trainingen automatisch te vervallen. Houd rekening met het volgende: Kleed je thuis om, wissel alleen je schoenen binnen Aerofit. Je kunt 7 min vooraf aan je training naar binnen, kom niet te vroeg. Neem zo min mogelijk (waardevolle) spullen mee i.v.m. beperkte opbergruimte. Handdoek gebruik (zoals gewoonlijk) verplicht. Na je training wissel je je schoenen weer en ga je naar buiten, blijf niet onnodig lang binnen. Maak na gebruik je trainingsapparaat en -materiaal schoon met een spray en doekje die je vindt bij de entree naar de fitness. Houd 1.5 m afstand van elkaar. Samen trainen binnen één trainingsvak is niet toegestaan. Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij weggaan. In de sportruimte mag het mondkapje af. Verder gaan wij er van uit dat onze leden zelf verantwoording nemen. Ben je niet fit en heb je klachten als keelpijn, niezen, hoesten en/of koorts, dan is het niet toegestaan te komen sporten. Ook kom je niet sporten als je 3 dagen voor je training ziek bent geweest, je in afwachting bent van de uitslag van een Corona test of als er iemand uit jouw naaste omgeving Corona heeft. Heeft een medewerker twijfels over iemands gezondheidssituatie dan kan de toegang geweigerd worden. Groepslessen Wij begrijpen de teleurstelling onder de leden die graag groepslessen volgen. Ook wij balen er enorm van dat wij nog geen lessen mogen geven binnen de club. Tot die tijd zullen wij lessen via ZOOM blijven aanbieden. Ook zullen wij doorgaan met onze outdoor trainingen in de vorm van circuittrainingen en Bootcamp. Daarnaast blijft ons YouTube kanaal (AerofitHC) in de lucht en blijven wij hier zolang we binnen geen lessen mogen geven nieuwe trainingsvideo's op plaatsen. Klik hier voor ons ZOOM en Outdoor rooster. De ZOOM en outdoor trainingen dienen ook via de Sportivity app gereserveerd te worden. Ook is het mogelijk om, met maximaal 2 personen tegelijk, gebruik te maken van virtuele groepslessen (Step, Bodyshape, Bodypump, Bodybalance, Yoga, Pilates) via een groot tv scherm in onze groepsleszaal. Als je hiervan gebruik wil maken, bel dan met de receptie (070-5119645) om hier een reservering voor te maken. Voordeel van de virtuele lessen t.o.v thuis trainen: materiaal aanwezig, lekker veel ruimte en airco/goede ventilatie. Ook kun je op afspraak gebruik maken van de spinningzaal. Heb je geen fitness of Milon ervaring maar zou je wel graag binnen willen trainen, bel dan met de receptie om een afspraak in te plannen met een trainer om een persoonlijk trainingsprogramma te maken. Locatie Outdoor trainingen Vanaf het moment dat we binnen open gaan zullen onze circuittrainingen verplaatsen naar de achterkant van ons pand, de Van Hallstraat nr 24. Hierdoor houden we aan de voorkant van het pand voldoende ruimte voor leden om in en uit te lopen en kunnen de fietsen gewoon gestald worden. Je kunt aan de achterkant van het pand wel je fiets plaatsen maar er kunnen geen auto's geparkeerd worden. Deze graag aan de voorkant van Aerofit parkeren en dan even omlopen. Onze Bootcamp wordt gegeven in Meijendel, verzamelpunt veld tegenover Pannenkoekenboerderij. Wij gaan ervan uit dat langzamerhand steeds meer versoepelingen mogelijk zullen zijn waardoor wij Aerofit weer kunnen draaien zoals we allemaal gewend waren. Lekker douchen na het sporten, de sauna in en gezellig met elkaar een kop koffie drinken rondom onze bar. Sporten wanneer en zolang je maar wilt, zonder reserveringen. Laten we tot die tijd vooral blij zijn met en dankbaar zijn voor wat wél weer kan. Betere tijden liggen voor ons! Als het definitief is dat we open gaan zullen we meer communiceren mbt je abonnement, dus houd je email in de gaten! We zien je heel graag weer in de club vanaf 19 mei! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Sportieve groeten, Het Aerofit team Ken je iemand die graag (weer) lid wil worden van Aerofit, dan kan je deze nieuwsbrief doorsturen. Hij/zij kan dan inschrijven via onderstaande link. Ja, ik wil me (weer) inschrijven! ___________________________________________________________________________________ Is it finally going to happen?! As indicated in the press conference yesterday, we may open our doors again on Wednesday 19 May, provided that the Corona numbers continue to decrease. The government will take a final decision on this on Monday, May 17, but so far the development looks positive. Of course, we are very happy. We have been closed for too long, now it is time for positive things. Unfortunately (but understandably) we are not going back to normal straight away, back to how cozy and nice it was before Corona. That time will come again. Until then, we will have to deal with the following conditions: A maximum of 30 people per room (just like in December, before the 2nd lockdown). Training on reservation and with a health check via our reservation App. Bar closed inside, but the possibility to get 'to go' items. Consumptions can be consumed on our terrace in front of the entrance. No use of showers and sauna. Changing room only used for shoe change and use of a locker, changing cloths must be done at home. You can still change shoes around the bar. No group lessons. Training on reservation. Booking the training sessions is done via the Sportivity App. After downloading you must register via a separate link. If you send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, we will send you the link to the App (also check your spam/advertising). If you can't manage to make a reservation via the App or if you don't have a smartphone or tablet, you can always call Aerofit and we can book training sessions manually, no problem! Our reservation rules Training can be reserved 2 hours after the start of your training, for a week later. So if, for example, you have reserved a training on Wednesday, May 19 at 09.30, you can reserve your training for Wednesday, May 26 at 09.30 on Wednesday, May 19 at 11.30, etc. Is a training block full? Then you can put yourself on the reserve list. You will receive an email when a place becomes available, on a first-come, first-served basis. You can reserve 7 training sessions per week, it is not allowed to reserve two training blocks in a row. A training block lasts 60 minutes. If you want to train longer, ask the fitness trainer if you can stay the hour after your reserved block. The trainer will then reserve the next block for you if there is room. You can cancel your training sessions no later than 4 hours in advance via the App. If you are unexpectedly unable to come for your training at the last minute, you can call Aerofit. Please cancel in time, so that someone else has the opportunity to reserve the training. Which times can you reserve? With an unlimited subscription, you can make unlimited reservations. With an off-peak subscription, you can book with a start time between 12:00 and 16:00. If you have an unlimited student subscription, you can make a reservation from 12:00. If you have a student subscription during off-peak hours, you can make a reservation with a starting time between 12:00 and 17:00.A maximum of 7 reservations per week applies to all subscriptions. Should the government decide that we are not allowed to open from 19 May, the reserved fitness and Milon training sessions will automatically expire. Please keep the following in mind: Change your clothes at home, only change your shoes within Aerofit.You can come in 7 minutes before your training, don't come too early. Take as few (valuable) items as possible with you because of limited storage space. Towel use (as usual) required. After your training you change your shoes and go outside, do not stay inside unnecessarily long. After use, clean your training equipment with a spray and cloth that you will find at the entrance to the fitness area. Keep 1.5 m apart. Training together within a separate training area is not allowed. Mask required upon entry and exit. Mask may be taken off in the sports area. We also expect that our members take responsibility themselves. If you are not fit and you have complaints such as a sore throat, sneezing, coughing and/or fever, you are not allowed to come and exercise. You are also not allowed to come exercise if you have been ill 3 days before your training, if you are awaiting the result of a Corona test or if someone close to you has Corona. If an employee has doubts about someone's health situation, access can be refused. Group lessons We understand the disappointment among members who enjoy taking group lessons. We are also very disappointed that we are not allowed to give group lessons within the club yet. Until then, we will continue to offer lessons via ZOOM. We will also continue with our outdoor training in the form of circuit training and Bootcamp. In addition, our YouTube channel (AerofitHC) will remain in the air and we will continue to post new training videos here as long as we are not allowed to give group lessons indoors. Check our ZOOM and Outdoor schedule here. The ZOOM and outdoor training courses must also be reserved via the Sportivity app. It is also possible to follow virtual group lessons (Step, Bodyshape, Bodypump, Bodybalance, Yoga, Pilates) via a large TV screen in our group classroom, with a maximum of two people at the same time. If you want to make use of this, please call the reception (070-5119645) to make a reservation. Advantages of the virtual lessons compared to training at home: equipment available, lots of space, and air conditioning / good ventilation. You can also use the spinning room by appointment. If you have no fitness or Milon experience but would you like to train indoors, please call the reception to schedule an appointment with a trainer to make a personal training program. Location Outdoor training From the moment we open inside, our circuit training sessions will move to the back of our building, Van Hallstraat nr 24. This leaves us enough space at the front of the building for members to walk in and out and the bicycles can simply be stored again. You can park your bicycle at the back of the building, but no cars can be parked at the back. If you come by car, please park it at the front of Aerofit and then walk to the back of the building. Our Bootcamp take place in Meijendel, meeting point field opposite de Pannenkoekenboerderij. We assume that gradually more and more will be possible so that we can run Aerofit again in a way we all love. Taking a nice shower after exercise, going into the sauna and enjoying a cup of coffee together around our bar. Exercising whenever and for as long as you want, without reservations. Until then, let's be happy and grateful for all that is possible at this moment. Better times lie ahead! When it is definite that we are allowed to open on May 19, we will communicate more about your subscription, so keep an eye on your email! We look forward to seeing you again in the club from May 19! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Kind regards, The Aerofit team If you know someone who would like to become a member of Aerofit (again), please forward this newsletter. He/she can then register via the link below. Yes, I want to register (again)!

Newsflash 29 april

Angela geeft sinds 2020 Yoga en Pilates lessen binnen Aerofit. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk in Craniosacraal therapie en energetisch massage (Gentle Touch), welke ze ook binnen Aerofit zal openen vanaf 11 mei. Onder de professionele begeleiding van Angela wordt het lichaam uitgenodigd weer te gaan functioneren zoals het is bedoeld en leer je het lichaam opnieuw te voelen. Gentle Touch staat voor het openen van je hart en het in contact komen met je diepere zelf. Craniosacraal therapie Bij Craniosacraal therapie draait het om het achterhalen van de oorzaak van klachten om deze vervolgens bij de oorsprong te behandelen. Door zachte subtiele aanraking worden spanningen in het bindweefsel onderzocht en op een positieve manier beïnvloed. Op deze wijze wordt het zelfherstellende vermogen van het lichaam aangespoord, en wordt het lichaam uitgenodigd om te ontspannen. Craniosacraal therapie is ontstaan vanuit de Osteopathie en werkt via het 'Craniosacraal Systeem' (hersenen, ruggenmerg en bindweefsel). Het is een subtiele en effectieve behandelvorm voor zowel fysieke als psychosomatische klachten. Energetische ontspanningsmassage Deze vorm van massage is erop gericht het lichaam beter te ontspannen waardoor pijn en spanningen die in het lichaam zijn opgeslagen worden opgelost. Op aangename wijze herstelt dit het contact met jezelf en zorgt het voor een natuurlijke vorm van ontspanning. Tijdens een massage neem je tijd voor jezelf, om te herstellen en te luisteren naar wat jouw lichaam je kan vertellen. Behalve een directe ontspanning van de spieren en het lichaam geeft deze vorm van massage je energie en maakt het je gezond en vitaal. Zwangerschapsmassage Juist ook als je zwanger bent is massage een prachtig hulpmiddel om jou te helpen lekker in je vel te zitten en dicht bij je eigen kracht te blijven. Je lichaam verandert en wordt zwaarder; waardoor spieren misschien pijnlijk en gespannen aanvoelen. Een weldadige massage laat je lichaam tot rust komen, onnodige spanning verdwijnt en het brengt je dichter bij jezelf (en hiermee bij je baby.) Meer informatie vind je op: www.gentletouch.eu. Voor een afspraak kun je contact opnemen met Angela: stuur een Wapp naar tel.nr. 31 6 30 60 41 43 of email angela@gentletouch.eu. NB: Ook zolang wij gesloten zijn kun je 1 op 1 binnen Aerofit afspreken met Angela, volgens de regels van het RIVM. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Sportieve groeten, Het Aerofit team __________________________________________________________________________________ Angela has been teaching Yoga and Pilates classes within Aerofit since 2020. She also has her own practice in Craniosacral therapy and energetic massage (Gentle Touch), which she will also open within Aerofit from 11 May. Under the professional guidance of Angela, the body is invited to function as it was intended again and you learn to feel the body again. Gentle Touch stands for opening your heart and getting in touch with your deeper self. Craniosacral therapy Craniosacral therapy is all about finding the cause of complaints and then treating them at the origin. By gentle subtle touch, tensions in the connective tissue are examined and positively influenced. In this way the self-healing capacity of the body is stimulated and the body is invited to relax. Craniosacral therapy originated from Osteopathy and works through the 'Craniosacral System' (brain, spinal cord and connective tissue). It is a subtle and effective form of treatment for both physical and psychosomatic complaints. Energetic relaxation massage This form of massage aims to relax the body better, so that pain and tensions that are stored in the body are dissolved. This pleasantly restores contact with yourself and provides a natural form of relaxation. During a massage you take time for yourself, to recover and to listen to what your body can tell you. In addition to direct relaxation of the muscles and the body, this form of massage gives you energy and makes you healthy and vital. Pregnancy massage Especially when you are pregnant, massage is a wonderful tool to help you feel comfortable in your own body and stay close to your own strength. Your body changes and becomes heavier; which may make muscles feel sore and tense. A soothing massage allows your body to relax, unnecessary tension disappears and it brings you closer to yourself (and thus to your baby.) More information can be found at: www.gentletouch.eu. For an appointment you can contact Angela: send a Wapp to tel. 31 6 30 60 41 43 or email angela@gentletouch.eu. Please note: as long as we are closed you can already meet with Angela 1 on 1 within Aerofit, according to the rules of the RIVM. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Kind regards, The Aerofit team

Newsflash 22 april

Blij zijn wij voor de horeca en de winkeliers, voor hen gelden vanaf 28 april versoepelingen. Tegelijkertijd begrijpen wij de zorgen onder iedereen die in de zorg werkt. Volgens het open-stappenplan mogen wij wellicht op 11 mei weer open, als het de goede kant op gaat met de ziekenhuisopnames. Hoe we eventueel open mogen en onder welke voorwaarden is nog niet bekend. Laten we hopen dat dat ook echt gaat gebeuren en dat wij na bijna 5 maanden gesloten te zijn geweest onze leden weer binnen mogen ontvangen. Uiteraard houden wij je op de hoogte! Als íets ons duidelijk is geworden tijdens de Coronacrisis dan is het wel het belang van een goede gezondheid. En ook al doe je nog zo je best om gezond te leven, soms kan je daar best een beetje hulp bij gebruiken. Binnen Aerofit benaderen wij gezondheid vanuit een holistische visie. Een gezond leven bestaat niet alleen uit fysieke maar ook uit mentale en emotionele gezondheid. Om mensen zo goed mogelijk te helpen vinden wij het belangrijk om (preventieve) gezondheidszorg vanuit diverse disciplines aan te bieden. Misschien ken je Chris al, hij is sinds september 2020 werkzaam bij Aerofit als fitnesstrainer. Daarnaast is Chris gediplomeerd Orthomoleculair therapeut, voedings- en leefstijlcoach én Personal trainer. De orthomoleculaire geneeskunde maakt gebruik van het zelfgenezend vermogen van het lichaam met behulp van alle benodigde bouwstoffen. De juiste voeding is daarbij van het allergrootste belang, omdat het een sterk preventieve en genezende werking heeft. Orthomoleculaire therapie kan een interventie zijn op het hormonale vlak, op het niveau van de neurotransmitters, het spijsverteringskanaal, de darmflora, de bloedsuikerspiegel, het immuunsysteem, het bewegingsapparaat, maar ook op de psyche van de mens. Aan de hand van de EMB bloedtest maakt Chris inzichtelijk welke mogelijke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen, ten grondslag liggen aan de klachten. De EMB bloedtest vervangt niet het reguliere bloedonderzoek wat bij een huisarts kan worden afgenomen. Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Maar uit het bloed kan veel meer informatie gehaald worden. Een geheel andere (holistische) benadering van een bloedonderzoek, welke preklinische- en energetische belastingen kan aantonen. Dit betekent dus dat je klachten al kan aanpakken nog voor ze tot uiting zijn gekomen, preventief dus! Maar ook wanneer er al klachten zijn kun je met de EMB bloedtest duidelijk inzien waar de oorzaak van het probleem zit. Meer informatie vind je op www.youchange.nl. Interesse? Maak dan een afspraak met Chris voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (tel. nr 31 6 414 824 52 of email info@youchange.nl) om zo te kijken wat Chris voor je kan betekenen. Nadat Linda er een paar weken uit is geweest voor een kleine operatie is ze inmiddels weer gestart met masseren. Er kunnen dus weer afspraken worden ingepland. Zolang Aerofit gesloten is heeft Linda haar oude beroep als sportmasseuse weer opgepakt. Linda is NGS gediplomeerd sportmasseur en heeft in de beginjaren van Aerofit een goedlopende sportmassage praktijk gehad, binnen Aerofit. Heb je last van je rug, nek of schouders door het thuiswerken of door Corona-stress? Of train je veel buiten en kunnen je beenspieren wel een onderhoudsbeurt gebruiken? Maak dan een afspraak voor een heerlijke ontspanningsmassage of een stevige sportmassage. Sport/ontspanningsmassage, 45 minuten, € 55,00. Keuze uit: Rug, schouders & nek Voor- & achterkant benen Armen, rug, schouders & nek Achterkant benen, rug, schouders & nek Bel op maandag t/m zaterdag tussen 08.30-12.00 naar Aerofit (070-5119645) om een afspraak in te plannen. Op Koningsdag (27 april) geven wij geen groepslessen in de avond. Wel kun je natuurlijk meedoen met de Bodyshape via ZOOM om 10.15 of met de outdoor circuittraining om 09.30. Op 4 en 5 mei gaan alle trainingen gewoon door. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Sportieve groeten, Het Aerofit team ______________________________________________________________________ We are happy for the catering industry and the retailers that more will be possible, from 28 April. At the same time, we understand the concerns of everyone who works in healthcare. According to the open-plan from the government we may be able to open again on May 11, if the hospital admissions are going in the right direction. How and under what conditions is not clear yet. Let's hope that will actually happen and that after almost 5 months of being closed we can welcome our members back in. We will of course keep you informed! If something became clear to us during the Corona crisis, it is the importance of good health. And even if you do your best to live a healthy life, sometimes you can use a little help. At Aerofit we approach health from a holistic view. A healthy life consists not only of physical but also mental and emotional health. In order to help people as good as possible, we believe it is important to offer (preventive) health care from various disciplines. You may already know Chris, he has been working at Aerofit as a fitness trainer since September 2020. In addition, Chris is a certified Orthomolecular therapist, nutrition and lifestyle coach and Personal trainer. Orthomolecular therapy makes use of the body's self-healing ability with the help of all the necessary nutritions, vitamins and minerals. The correct nutrition is of the utmost importance, because it has a strong preventive and curative effect. Orthomolecular therapy can be an intervention on the hormonal level, on the level of neurotransmitters, the digestive tract, the intestinal flora, the blood sugar level, the immune system, the musculoskeletal system, but also on the human psyche. On the basis of the EMB blood test, Chris clarifies which possible nutritional deficiencies or energetic disruptions are at the basis of the complaints. The EMB blood test does not replace the regular blood test that can be taken by your doctor. Regular blood tests can reveal anemia, iron deficiency, thyroid abnormalities, autoimmune diseases and certain infections. But much more information can be obtained from the blood. A completely different (holistic) approach to a blood test, which can demonstrate preclinical and energetic loads. This means that you can already deal with complaints before they have manifested itself, so the blood test can work preventively! But even if there are already complaints, you can clearly see the cause of the problem with the EMB blood test. More information can be found at www.youchange.nl. Interested? Then make an appointment with Chris for a no-obligation introductory meeting (tel. No. 31 6 414 824 52 or email info@youchange.nl) to see what Chris can do for you. Linda has been out for a few weeks, for a small operation, but now she has started massaging again. So appointments can be scheduled. As long as Aerofit is closed, Linda has picked up her old profession as a sports masseuse again. Linda is a NGS certified sports masseur and in the early years of Aerofit she had a successful sports massage practice within Aerofit. Do you suffer from your back, neck or shoulder pain due to working from home or due to Corona stress? Or do you train a lot outside and do your leg muscles need maintenance? Then make an appointment for a wonderful relaxation massage or a solid sports massage. Sports / relaxation massage, 45 minutes, € 55.00. Choice of: Back, shoulders & neck Front & back legs Arms, back, shoulders & neck Back of legs, back, shoulders & neck Call Aerofit (070-5119645) Monday to Saturday between 08.30-12.00 to schedule an appointment. We don't give any group lessons in the evening on King's Day (Tuesday April 27). You can of course join the Bodyshape via ZOOM at 10.15 or the outdoor circuit training at 09.30. On 4 and 5 may, all training will continue as usual. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Kind regards, The Aerofit team

Newsflash 6 april

Zoals je waarschijnlijk weet bieden wij onze ZOOM lessen, outdoor trainingen en trainingsvideo's op YouTube gratis aan, aan onze leden. Het afschrijven van het abonnementsgeld is vanaf januari gestopt en zal pas weer starten als we weer open zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze leden blijven werken aan hun gezondheid en dat we in verbinding blijven met onze leden. Voor ons is lange termijn visie belangrijk. Wij zijn van mening dat nú werken aan je gezondheid essentieel is voor je gezondheid later! Heb je vrienden, kennissen of familie die ook graag slank en fit de zomer in gaan én die willen werken aan het versterken van hun immuunsysteem? Nieuwe leden die nu inschrijven kunnen ook GRATIS meedoen aan onze ZOOM lessen en outdoor trainingen, pas als we binnen open gaan zal de afschrijving van het abonnement starten. Dus stuur deze nieuwsbrief door naar iedereen die je lief is!  Drinks to go Vanaf heden kun je na je circuit training een drankje to go bestellen. Geef je bestelling vóór je training door aan de receptie medewerker, dan staat je drankje klaar als je training afgelopen is. Voor de deur vind je een menukaart met daarop de to go opties. Betaling van je drankje kan via onze Sportivity App, onder facturen. Via een Ideal link kun je je bestelling dan betalen. Bootcamp dinsdagavond Op verzoek van leden hebben wij de starttijd van de Bootcamp op dinsdagavond gewijzigd van 18.45 naar 19.15 uur. Zo heb je iets meer tijd om naar Meijendel te gaan, waar Ferdy op je wacht. Aanpassing reserveren Om iedereen gelijke kans te geven om in te schrijven voor de training een week later, kun je 2 uur ná start van de training reserveren voor de week erna. Dus start de training bijvoorbeeld op maandag om 09.30, dan kun je om 11.30 reserveren voor een week later voor de training op maandag om 09.30. Dit geldt ook voor onze ZOOM lessen. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Sportieve groeten, Het Aerofit team _________________________________________________________________________________ As you probably know, we offer our ZOOM classes, outdoor training and training videos on YouTube for free to our members. The depreciation of the subscription fee has been stopped from January and will start again when we are open again. We believe it is important that our members continue to work on their health and that we stay in touch with our members. Long-term vision is important to us. We believe that working on your health now is essential for your health later! Do you have friends or family who also like to be slim and fit for the summer and who want to work on strengthening their immune system? New members who register now can also participate for FREE in our ZOOM lessons and outdoor training courses, only when we open the subscription will then be charged. So forward this newsletter to everyone you love! Drinks to go! From now on you can have a drink to order after your circuit training. Submit your order to the reception employee before your training starts, so your drink will be ready when your training is over. In front of the door you will find a menu with the possibilities of our to go options. You can pay for your drink via our Sportivity App, under invoices using the Ideal link. Bootcamp Tuesday evening At the request of members, we have changed the start time of the Bootcamp on Tuesday evening to 19.15. This way you have a little more time to get to Meijendel, where Ferdy is waiting for you. Adjustment reservation system To give everyone an equal chance to register for the training a week later, you can reserve 2 hours after the start of the training for the following week. So, for example, the training starts on Monday at 09.30, then you can make a reservation at 11.30 for a week later for the training on Monday at 09.30. This also applies to our ZOOM classes. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Kind regards, The Aerofit team

Newsflash 25 maart

We zullen het nog even moeten doen met Zoom lessen en onze outdoor trainingen. Helaas voor onze branche nog steeds geen versoepelingen. Gelukkig weten steeds meer leden de weg naar Aerofit weer te vinden en worden onze outdoor trainingen, naast onze ZOOM lessen, goed bezocht. Het is ontzettend fijn om onze leden weer live te zien en beweging te hebben rondom de club, in de hoop dat we toch echt ook weer snel naar binnen mogen. Wij hebben er allemaal zo'n behoefte aan en het wordt voor iedereen steeds moeilijker om vol te houden. Lockdown massage door Linda De afgelopen weken is de oude crèche opgeknapt en omgetoverd tot een mooie praktijkruimte/behandelkamer. De ruimte staat te huur maar er is nog geen vaste huurder voor gevonden. Dit bracht Linda op een idee…... Zolang Aerofit nog gesloten is pakt Linda haar oude beroep als sportmasseuse weer op. Linda is NGS gediplomeerd sportmasseur en heeft in de beginjaren van Aerofit een goedlopende sportmassage praktijk gehad, binnen Aerofit. De combinatie van masseren, lesgeven, het hebben van jonge kinderen en het runnen van een bedrijf werd op een gegeven moment te zwaar en deed Linda besluiten om te stoppen met masseren. We horen van veel leden dat ze steeds meer lichamelijke klachten krijgen door thuiswerken, te veel en te lang stilzitten en door niet of te weinig te sporten. Massage zou veel van deze klachten kunnen oplossen of verminderen. Nu de lockdown langer gaat duren en de meeste klussen wel geklaard zijn, heeft Linda tijd over. En aangezien “stilzitten geen optie is" en Linda graag (letterlijk en figuurlijk) de handen uit de mouwen steekt, kwam deze optie voorbij. Heb je last van je rug, nek of schouders door het thuiswerken of door Corona-stress? Of train je veel buiten en kunnen je beenspieren wel een onderhoudsbeurt gebruiken? Maak dan een afspraak voor een heerlijke ontspanningsmassage of een stevige sportmassage. Sport/ontspanningsmassage, 45 minuten, € 55,00. Keuze uit: Rug, schouders & nek Voor- & achterkant benen Armen, rug, schouders & nek Achterkant benen, rug, schouders & nek.Bel op maandag t/m zaterdag tussen 08.30-12.00 naar Aerofit (070-5119645) om een afspraak in te plannen. Linda zou het ontzettend leuk vinden om je weer te zien binnen de club! Outdoortrainingen Wat betreft onze outdoor trainingen, dat blijkt niet voor al onze leden duidelijk te zijn. We bieden deze trainingen aan volgens de richtlijnen van het RIVM, in groepjes van maximaal 4 personen. Zo geven wij circuittraining voor de deur met 4 groepjes van 4 personen. Per circuittraining kunnen wij zo dus maximaal 16 personen laten trainen. Voor onze outdoor trainingen moet je reserveren. Dit kan via onze Sportivity App. Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Stuur ons een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame). Lukt het niet? Laat het ons even weten! Kun je onverhoopt toch niet komen naar je training, vergeet dan niet je training via de App te annuleren zodat iemand anders de kans krijgt om mee te doen. Omdat de outdoor trainingen een succes zijn hebben we een aantal extra trainingen op ons rooster gezet. Vanaf maandag 29 maart daarom de volgende roosterwijzigingen: Circuittrainingen van 19.00 starten om 18.45 Maandag en donderdag extra training van 19.45-20.30 Dinsdag 18.45 Bootcamp (locatie pannenkoekenhuis Meijendel) en 18.45 circuittrainingSchrijf je ook in voor een lekkere training in de buitenlucht via de Sportivity App! Aerofit YouTube kanaal Volg je liever een training op het moment dat het jou het beste uitkomt, kijk dan op ons YouTube kanaal AerofitHC. Hier vind je inmiddels meer dan 270 trainingsvideo's van diverse Aerofit instructeurs. Voor de duidelijkheid, onze ZOOM lessen, outdoor trainingen en YouTube video's bieden wij als GRATIS service aan, aan onze leden. Blijf in verbinding! Lessen tijdens Pasen Op 1ste en 2de Paasdag, 4 en 5 april, staan er geen lessen op het lesrooster. Dat wordt dus eieren zoeken en genieten van de kleine dingen in het leven en van de lieve mensen om je heen. Nieuwe Les Mills programma's Ben je ook nieuwsgierig naar de nieuwe Les Mills programma's, Bodypump, Bodybalance en Core (voorheen CXWorx)? Doe dan mee via ZOOM. Ben jij ook bij de première? Bodypump: woensdag 7 april om 09.00 Core: vrijdag 9 april om 08.15 Bodybalance: zondag 11 april om 10.15Inschrijven via onze Sportivity App. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Sportieve groeten, Het Aerofit team ____________________________________________________________________ We will have to deal with Zoom lessons and our outdoor training for a little longer. Unfortunately for our industry still no changes. Fortunately, more and more members find their way to Aerofit again and join our outdoor training courses, in addition to our ZOOM lessons. It is very nice to see our members again and to have action around the club, hoping that we can workout indoors again soon. We all have such a need for it and it is getting more and more difficult for everyone to keep up. Lockdown massage by Linda In recent weeks, the old child care room has been refurbished and transformed into a beautiful practice / treatment room. The room is for rent, but no permanent tenant has been found yet. This gave Linda an idea…… As long as Aerofit is still closed, Linda will pick up her old profession as a sports masseuse again. Linda is a certified NGS sports masseur and in the early years of Aerofit she had a successful sports massage practice within Aerofit. The combination of massaging, teaching, having young children and managing the club became too hard at one point and Linda decided to stop her massage pratice. We hear from many members that they get more and more physical complaints from working home, sitting still for too long and because of no or too little exercise. Massage could solve or reduce many of these complaints. Now that the lockdown is going to take longer and most of the work inside Aerofit is done, Linda has time for other activities. So, do you suffer from back, neck or shoulders complaints due to working from home or due to Corona stress? Or do you train a lot outside and do your leg muscles need maintenance? Make an appointment with Linda for a relaxation massage or a solid sports massage. Sports / relaxation massage, 45 minutes, € 55.00. Choose between: Back, shoulders & neck Front & back of the legs Arms, back, shoulders & neck Back of legs, back, shoulders & neck.Call Aerofit (070-5119645) Monday to Saturday between 08.30-12.00 to schedule an appointment. Linda would love to see you again at the club! Outdoor training As far as our outdoor training courses are concerned, this does not appear to be clear to all our members. We offer these training courses according to the guidelines of the RIVM, in groups of a maximum of 4 people. For example, we provide circuit training outside Aerofit with 4 groups of 4 people. We can therefore have a maximum of 16 people per circuit training. You must make a reservation for our outdoor training courses. This can be done via our Sportivity App. Have you not downloaded the App yet? After downloading you must register via a separate link. If you send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, we will send you the link of the App (also check your spam/advertising). If you need help, let us know! In the unlikely event that you cannot come to your training, do not forget to cancel your training via the App so that someone else has the opportunity to participate. Because our outdoor training is a success, we added a number of extra training courses on our schedule. Therefore, the following schedule changes from Monday 29 March: Circuit training at 19.00 will start at 18.45 Monday and Thursday extra circuit training from 19.45-20.30 Tuesday 18.45 Bootcamp (location pancake house Meijendel) and 18.45 circuittrainingAlso sign up for a nice outdoor workout via the Sportivity App! Aerofit YouTube channel If you prefer to workout when it suits you best, check out our YouTube channel AerofitHC. Here you will find more than 270 training videos from various Aerofit instructors. For the record, we offer our ZOOM lessons, outdoor training and YouTube videos as a FREE service to our members. Stay connected! Training courses during Easter During Easter, April 4 and 5, there are no classes on the timetable. So enough time for an easter egg hunt and to enoy the little things in life and the lovely people around you. New Les Mills Programs Are you also curious about the new Les Mills programs, Bodypump, Bodybalance and Core (formerly CXWorx)? Then join us via ZOOM. Bodypump: Wednesday, April 7 at 09.00 Core: Friday, April 9 at 08.15 Bodybalance: Sunday, April 11 at 10.15Register via our Sportivity App. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Kind regards, The Aerofit team

Newsflash 12 maart

We hebben goed nieuws! Vanaf volgende week mogen wij buiten trainen in groepjes van 4 personen. Dit geeft ons de mogelijkheid om trainingen in de vorm van circuittraining en Bootcamp aan te gaan bieden. Vanaf dinsdag 16 maart vind je de outdoor trainingen in onze Sportivity App. We zullen trainingen aanbieden in de ochtend, middag, avond en op zondag. Omdat het natuurlijk niet is wat je gewend bent te krijgen voor je Aerofit abonnement bieden wij deze service, net als onze ZOOMlessen, gratis aan aan onze leden. Het outdoor rooster: Maandag: 09.30 en 19.00 circuittraining, 13.15 circuittraining Light * Dinsdag: 09.30 circuittraining en 19.00 circuittraining H.I.T ** Woensdag: 09.30 en 19.00 circuittraining Donderdag: 09.30 en 19.00 circuittraining Vrijdag: 09.30 circuittraining, 13.15 circuittraining Light * Zondag: 09.00 Bootcamp *Voor de wat oudere doelgroep **High Intensity Training, voor de gevorderde sporter De circuittrainingen worden gegeven op de stoep voor Aerofit. De Bootcamp training wordt gegeven bij de Pannenkoekenboederij in Meijendel. De circuittrainingen duren ongeveer 45 minuten en de Bootcamp training 60 minuten. We hebben geen idee hoeveel animo er voor de outdoor trainingen zal zijn, indien nodig passen we het rooster aan. Voor onze outdoor trainingen moet je reserveren. Dit kan via onze Sportivity App. Heb je de App nog niet gedownload? Dan kan dat via 1 van deze 2 buttons: Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Stuur ons een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame). Lukt het niet? Laat het ons even weten! Kun je onverhoopt toch niet komen naar je training, vergeet dan niet je training via de App te annuleren zodat iemand anders de kans krijgt om mee te doen. Let op! Vanaf 16 maart is het mogelijk om EEN UUR NADAT je training is afgelopen te reserveren voor de week erna. Bv: Bootcamp op zondag 09.00-10.00, om 11.00 kun je reserveren voor de week daarop. Hierdoor geven we al onze leden een eerlijke kans te reserveren voor onze outdoor trainingen. Deze wijziging geldt ook voor onze ZOOMlessen. De outdoor training regels op een rij: 1. Reserveer je training via de Sportivity App. 2. Kom niet te vroeg naar je training, maximaal 5 minuten vóór start van je training. 3. Kom NIET sporten bij één of meerdere van deze klachten: - Verkoudheid, loopneus, keelpijn - Hoesten, niezen - Koorts - Een persoon in jouw huishouden één van de bovengenoemde klachten heeft - Je ziek bent geweest de afgelopen 48 uur. 4. Als een werknemer van Aerofit, twijfels heeft over je gezondheid hebben we het recht jou de deelname aan de training te ontzeggen. 5. Het is niet toegestaan om vóór of na de training met andere leden af te spreken en om rond de club te blijven hangen. 6. In verband met COVID-19 is Aerofit zelf gesloten. Je kan dus niet naar binnen om om te kleden, bidons bij te vullen en/of gebruik te maken het toilet. Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn zodat we met elkaar weer kunnen werken aan onze gezondheid en onze weerstand. Bij regen gaan de outdoor trainingen gewoon door, bij extreem slecht weer niet. Uiteraard word je er tijdig van op de hoogte gesteld als een training niet doorgaat. Wij hebben er met z'n allen onwijs veel zin in en kijken er naar uit jullie weer te zien! Stay fit, Stay (Aero)fit! Sportieve groeten, Het Aerofit team ________________________________________________________________________ We have good news! From on next week we can train outside again, in several groups of 4 people. This gives us the opportunity to offer training courses in the form of circuit training and Bootcamp. As of Tuesday, March 16, you will find the outdoor training sessions on our Sportivity App. We will offer training in the morning, afternoon, evening and on Sunday. Because it is of course not the service that you used to get for your Aerofit subscription, we offer this service, just like our ZOOM lessons, for free to our members. The outdoor schedule: Monday: 09.30 en 19.00 circuittraining, 13.15 circuittraining Light * Tuesday: 09.30 circuittraining en 19.00 circuittraining H.I.T ** Wednesday: 09.30 en 19.00 circuittraining Thursday: 09.30 en 19.00 circuittraining Friday: 09.30 circuittraining, 13.15 circuittraining Light * Sunday: 09.00 Bootcamp *For the somewhat older target group **High Intensity Training, for the advanced athlete The circuit training will be given on the pavement in front of Aerofit. The Bootcamp training is given at the Pannenkoekenboederij at Meijendel. The circuit training takes about 45 minutes and the Bootcamp training 60 minutes. We have no idea how much enthusiasm there will be for the outdoor training, that's why we will adjust the schedule if necessary. You must make a reservation for our outdoor training courses. This can be done via our Sportivity App. Have you not downloaded the App yet? Then you can do this via one of these two buttons After downloading you must register via a separate link. If you send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, we will send you the link of the App (also check your spam/advertising). If you need help, let us know! In the unlikely event that you cannot come to your training, do not forget to cancel your training via the App so that someone else has the opportunity to participate. Pay attention! From March 16 it is possible to reserve one hour AFTER your training is finished, for the following week. For example: Bootcamp on Sunday 09.00-10.00, at 11.00 you can make a reservation for the following week. This way we give all our members a fair chance to book for our outdoor training. This change also applies to our ZOOM lessons. The outdoor training rules at a glance: 1. Book your training via the Sportivity Appp. 2. Do not come to your training too early, no more than 5 minutes before the start of your training. 3. DO NOT come to Aerofit if you have one or more of the follwing complaints: - Cold, runny nose, sore throat - Cough, sneeze - Fever - A person in your household has one of the above complaints - You have been sick in the past 48 hours 4. If an Aerofit employee has any doubts about your health, we have the right to deny you participation in the training. 5. It is not allowed to meet up with other members before or after training and to hang around the club. 6. Aerofit itself is closed due to COVID-19. You cannot go in to change clothes, refill water bottles and / or use the toilet. Let's hope for good weather so that we can work together again on our health and our immune system. When it rains, the outdoor training will continue, but not if the weather is extremely bad. You will of course be informed in time when a training is canceled. We are all looking forward to seeing you again! Stay fit, Stay (Aero)fit! Kind regards, The Aerofit team  

Newsflash 10 maart

Helaas kunnen wij je nog steeds geen goed nieuws brengen. Zoals aangegeven in de persconferentie van gisteravond zullen de Corona maatregelen met nog 2 weken worden verlengd. Het lijkt er op dat er binnenkort misschien wel meer mogelijk zal zijn op het gebied van buitensporten. Als dat het geval is dan zullen wij waarschijnlijk trainingen in de vorm van Bootcamp / circuittraining aan gaan bieden, toegespitst op verschillende doelgroepen en met verschillende trainingsdoelen. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte! Praktijkruimte te huur Ben jij ondernemend, energiek en enthousiast en werk je als zelfstandige (of zou je graag als zelfstandige willen werken) in de richting van gezondheid, beweging, ontspanning, voeding, beauty of wellness? Binnenkort hebben wij twee mooie praktijkruimtes te huur binnen Aerofit. Eén grotere ruimte van 16m2 en een wat kleinere ruimte van 12m2. Beide ruimtes beschikken over warm en koud stromend water. Wij zoeken gericht naar huurders (geen fysiotherapie/massage) die een bijdrage kunnen leveren aan het verder verbeteren van onze service en aan het uitbreiden van ons aanbod. Een goede en vruchtbare samenwerking tussen Aerofit en haar huurders waarin wij elkaar versterken, vinden wij erg belangrijk. Interesse? Stuur dan een mail naar linda@aerofit.nl om een afspraak in te plannen. Wij laten je graag de ruimtes zien en staan open voor ideeën. Gedeelde huur is ook mogelijk. CXWorx = Les Mills Core Vanuit Les Mills is besloten dat de naam van CXWorx moet worden veranderd in Core. Vanaf nu zul je dus geen CXWorx meer op ons rooster vinden, maar wel Core. Dus…...dezelfde les, andere naam. Stay fit, Stay (Aero)fit! Sportieve groeten, Het Aerofit team ________________________________________________________________________________ Unfortunately, we still cannot bring you good news. As indicated in last night's press conference, the Corona measures will be extended for another 2 weeks. It seems that more may soon be possible in the field of outdoor sports. If that is the case, we will then probably offer workouts in the form of Bootcamp and circuit training. We will of course keep you informed about this. Practice room for rent Are you an enterprising, energetic and enthusiastic person and do you work as a freelancer (or would you like to work as a freelancer) in the field of health, exercise, relaxation, nutrition, beauty or wellness? Soon we have two beautiful practice rooms for rent within Aerofit. One larger room of 16m2 and one smaller space of 9m2. Both areas have hot and cold running water. We are looking specifically for tenants who can contribute to further improving our service and expanding our offer. Interested? Send an email to linda@aerofit.nl to schedule an appointment. We are happy to show you the rooms and we would love to share ideas. CXWorx = Les Mills Core Les Mills International has decided that the name of CXWorx should be changed into Core. From now on you will no longer find CXWorx on our schedule, instead of that Core. So …….same lesson, different name. Stay fit, Stay (Aero)fit! Kind regards, The Aerofit team

Newsflash 24 februari

Ondanks de overtuiging die inmiddels bij zo'n beetje elke Nederlander wel is geland, dat beweging een onderdeel van de oplossing is in deze crisis in plaats van een onderdeel van het probleem, mogen wij onze deuren nog steeds niet openen voor onze leden. Ook het feit dat wij na de eerste lockdown op 1 juli 2020, met de juiste maatregelen en met een weldoordacht plan, veilig en verantwoord open konden heeft er niet voor gezorgd dat wij op 2 maart aanstaande weer open mogen. Wij begrijpen het niet! Achter de schermen wordt hard gelobbyd door onder andere de VES en NLActief. Er is intensief overleg met het ministerie van VWS. Wij hopen dat er snel positief nieuws volgt waarvan we je uiteraard op de hoogte zullen stellen. Daarnaast zal er vanuit deVES en de fitnessbranche actie gevoerd gaan worden op zaterdag 27 februari om het belang van het openstellen van sportscholen voor de volksgezondheid onder de aandacht te brengen. Meer informatie hierover volgt via social media, dus houd Facebook en Instagram in de gaten. Goed nieuws kwam er gisteren wel voor Vicky. Zij mag vanaf 3 maart haar schoonheidssalon La Luxe weer openen. Dus heb je behoefte aan een ontspannende schoonheidsbehandeling, epileren, harsen, wimpers of wenkbrauwen verven of een van de andere behandelingen die Vicky biedt, maak dan snel een afspraak met haar (06-51515116). We wilden het eigenlijk als openingsverrassing bewaren maar nu we nog niet open mogen kunnen we niet langer meer wachten. We willen heel graag de metamorfose van onze groepsleszaal met jullie delen. Het was een enorme klus maar we zijn heel erg blij met het resultaat! Wij horen “in de wandelgangen" dat Aerofit erg gemist wordt. Wij kunnen je vertellen dat dat gevoel wederzijds is. Het team is gemotiveerder dan ooit en staat voor je klaar! Het is wachten op het signaal dat wij weer mogen draaien. Alle hoop is gevestigd op het inzicht dat zich steeds meer manifesteert binnen het kabinet en binnen de maatschappij, dat sportscholen een onderdeel van de oplossing zijn. We hopen jullie dan ook op niet al te lange termijn weer te mogen ontvangen in onze club en in onze mooie groepsleszaal. Wij willen je nogmaals wijzen op de twee leuke en interessante online lezingen/workshops die wij deze week via ZOOM aanbieden: - Lezing orthomoleculaire geneeskunde door onze trainer Chris. Over het zelfgenezend vermogen van het lichaam en over het belang van de juiste (hoeveelheid) voedingsstoffen die een mens nodig heeft. Datum: vrijdag 26 februari Tijd: 10.00 - 11.00 uur - Workshop Hormoonyoga door onze yoga/Pilates docente Angela. Hormoonyoga helpt om je hormonen en daarmee je emoties, tijdens de overgang, in balans te brengen. Datum: zondag 28 februari Tijd: 11.45 uur (duur ongeveer 1.5 uur) Je kunt je voor zowel de lezing “Orthomoleculaire geneeskunde" als de workshop “Hormoonyoga" inschrijven door een e-mail te sturen naar info@aerofit.nl. Een half uur voordat de lezing/workshop start ontvang je een link naar de ZOOM meeting. Heb je mensen in je omgeving die de lezing/workshop ook graag zouden willen volgen, dan kunnen ook zij zich opgeven door een mail te sturen naar info@aerofit.nl. Beide worden alleen in het Nederlands gegeven. Stay fit, Stay (Aero)fit, Sportieve groeten, Het Aerofit team ____________________________________________________________________________ Despite the conviction that exercising is part of the solution in this crisis, instead of part of the problem, we are still not allowed to open our doors for our members. Also, the fact that we were able to open safely and responsibly after the first lockdown on 1 July 2020, with the right measures and with a well-thought-out plan, does not help us to open again on March 2. We don't understand this! Behind the scenes, the VES and NLActief are very busy with lobbying. There are important conversations between the government and Ministry of VWS and the VES and NL Actief. We hope that positive news will follow soon, of which we will of course inform you. In addition, the fitness industry will take action on Saturday 27 February to draw attention to the importance of opening gyms again for public health. More information about this will follow via social media, so keep an eye on Facebook and Instagram. Good news came for Vicky. She may reopen her beauty salon la Luxe from 3 March. So if you need a relaxing beauty treatment, epilation, waxing, eyelash or eyebrow tinting or one of the other treatments that Vicky offers, make an appointment with her (06-51515116). We actually wanted to keep it as an opening surprise, but now that we are not allowed to open yet, we cannot wait any longer. We love to share the metamorphosis of our group classroom with you. It was a huge job, but we are very happy with the result! We hear from lots of members that Aerofit is sorely missed. We can tell you that that feeling is mutual. The team is more motivated than ever and is waiting for you to come back! We have to wait for the signal that we can start again. All hope is pinned on the insight that increasingly manifests itself within the cabinet and within society, that gyms are part of the solution. We hope to receive you again in our club and in our beautiful group classroom very soon. Stay fit, Stay (Aero)fit, Kind regards, The Aerofit team

Aerofit informatief 15-02-2021

Alle hoop is er op gevestigd dat wij in maart onze leden weer mogen ontvangen in de club. Tot die tijd hopen wij dat je flink in beweging blijft en werkt aan een gezonde leefstijl. Als deze periode ons íets leert dan is het wel het belang van een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl wordt grofweg bepaald door: Voldoende beweging Voldoende ontspanning Gezonde voeding Over al deze aspecten kan onze fitness trainer Chris Varkevisser je veel vertellen. Hij is naast personal trainer gediplomeerd orthomoleculair therapeut. Orthomoleculaire geneeskunde is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten rondom voeding en wat bepaalde voedingsstoffen tot op celniveau in het lichaam doen. Door te streven naar optimale concentraties van voedingsstoffen worden de basisvoorwaarden voor een gezond lichaam en een krachtige geest gecreëerd. Ook wel het zelfgenezend vermogen van het lichaam genoemd. Voeding speelt een essentiële rol bij een gezond en vitaal leven. Niet alleen door de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen, maar ook in de juiste hoeveelheden. Door te weinig, te eenzijdig, of juist te veel eten, krijgt het lichaam niet de nutriënten die het nodig heeft en kan dit dus problemen veroorzaken zoals een slechte spijsvertering en een verminderde werking van de darm, wat weer tot gevolg heeft dat er minder voedingsstoffen worden opgenomen en er mogelijk tekorten kunnen ontstaan wat klachten kan veroorzaken. In een inspirerende online lezing vertelt Chris je graag meer over de orthomoleculaire geneeskunde en wat het je kan brengen. Datum: vrijdag 26 februari Tijd: 10.00 - 11.00 uur Een andere interessante workshop die wij je willen aanbieden is een workshop Hormoonyoga. Deze workshop zal gegeven worden op zondag 28 februari door onze Yoga/Pilates docent Angela. De hoeveelheid vrouwelijke hormonen in het lichaam fluctueert voortdurend. Net als de samenstelling ervan. En je gevoelens 'wieberen' mee. Met Hormoonyoga kun je die flow sturen. Wanneer je de menopauze ingaat verandert je lichaam, soms vrij plotseling. Je kunt een sterk energieverlies voelen en veranderingen in stemming en metabolisme ervaren. Deze ervaringen kunnen negatieve gevoelens met zich meebrengen. Hormoonyoga helpt je je hormonen en daarmee je emoties, in balans te brengen. De yoga oefeningen die tijdens Hormoonyoga gedaan worden zijn met name gericht op de darm, lever en de bijnier omdat deze nauw verbonden zijn met de hormoonbalans. Wat kan je verwachten: Informatie over voeding Hormoonyoga oefeningen Meditatie Wat heb je nodig: Pen en papier (voor aantekeningen) Yogamat Makkelijke kleding Kussens Deken Datum: zondag 28 februari Tijd: 11.45 uur (duur ongeveer 1.5 uur) Je kunt je voor zowel de lezing “Orthomoleculaire geneeskunde" als de workshop “Hormoonyoga" inschrijven door een e-mail te sturen naar info@aerofit.nl. Een half uur voordat de lezing/workshop start ontvang je een link naar de ZOOM meeting. Let op! De lezing en workshop zijn alleen in het Nederlands. Heb je mensen in je omgeving die de lezing/workshop ook graag zouden willen volgen, dan kunnen ook zij zich opgeven door een mail te sturen naar info@aerofit.nl. Sportieve groeten, Het Aerofit team

Update 3/2/2021

Het zal je niet verbazen dat de overheid heeft besloten dat de lockdown wordt verlengd. En hoe enorm balen dat ook is voor ons als club én voor jou als lid, wij zullen het moeten accepteren. Helaas betekent dat nóg langer wachten totdat er weer lekker binnen getraind kan worden. Maar… wij gaan niet bij de pakken neer zitten en zitten zéker niet stil! Er wordt binnen Aerofit flink geklust en we maken Aerofit steeds mooier. Zo heeft de groepsleszaal een ware metamorfose ondergaan, wordt de dumbell hoek in de fitness nóg stoerder en hebben we de ruimte waarin voorheen de crèche zat opgeknapt. Ook zullen we, zodra het weer het toestaat, buiten voor de deur aan de slag gaan. Dit alles met vereende krachten en met hulp van het hele team. We hebben verborgen talenten ontdekt bij diverse collega's ;-). Wij hopen dat jullie ook niet stil zitten! Om je hierbij een handje te helpen bieden wij nog steeds live streaming lessen aan via ZOOM en posten we regelmatig nieuwe lessen op ons YouTube kanaal AerofitHC. Het is zo leuk om te zien dat ons YouTube kanaal ongelofelijk druk wordt bezocht door Aerofitleden, Wassenaarders, Nederlanders en ja, zelfs door mensen over de hele wereld! Zo wordt Aerofit dus een beetje wereldberoemd ;-). Wat betreft jouw lidmaatschap bij Aerofit; wij zullen het abonnementsgeld NIET afschrijven zolang onze deuren gesloten zijn. Heb je een nog lopende vooruitbetaalde (2)jaarkaart, aangeschaft onder de oude voorwaarden, dan kun je indien gewenst een compensatieaanvraag indienen zodra de definitieve openingsdatum bekend is. Stuur hiervoor t.z.t. een e-mail naar info@aerofit.nl. Heb je door de lockdown geen gebruik kunnen maken van onze december (2)jaarkaartaanbieding dan zullen wij je hierin tegemoet komen. Onze jaarkaartleden zullen hier op een later moment apart over geïnformeerd worden. Blijf goed voor jezelf zorgen en blijf bewegen. Wij hopen je heel snel weer te zien in onze prachtige club! _________________________________________________________________________________ It will not surprise you that the government has decided to extend the lockdown. And no matter how disappointing that may be for us as a club and for you as a member, we will have to accept it. For our members, this means waiting even longer until they can start working out indoors again. But… we will not give up and the team is still active and busy. There is a lot of work going on within Aerofit and we are making Aerofit even more beautiful. For example, the group class room has undergone a true metamorphosis, the dumbell corner in the fitness room is even cooler than before and we have refurbished the room that previously housed the child care. All this with the help of the entire team. We have discovered hidden talents in various colleagues ;-). We hope you don't sit still either! To help you with this, we still offer live streaming classes via ZOOM and we regularly post new workout videos on our YouTube channel AerofitHC. It is so nice to see that our YouTube channel is incredibly popular among Aerofit members, other people from Wassenaarders and other parts of our country, and yes even among people from all over the world! That is how Aerofit becomes a bit world famous ;-). Regarding your membership at Aerofit; we will NOT debit the subscription fee as long as our doors are closed. If you have an prepaid (2)year membership, purchased under the old conditions, you can, if desired, submit a compensation request as soon as the definitive opening date is known. Send an e-mail to info@aerofit.nl if that is the case. If you have not been able to take advantage of our December (2)year membership offer due to the lockdown, we will accommodate you. Our year card members will be informed about this at a later moment. Keep taking care of yourself and keep moving. We hope to see you again very soon in our beautiful club!

Lockdown verlengd/extended

Helaas zal de lockdown in Nederland langer gaan duren en zullen wij onze deuren nog tot 10 februari gesloten moeten houden. We begrijpen dat het kabinet de maatregelen heeft verlengd, omdat het aantal besmettingen niet voldoende daalt en de druk op de medische zorg enorm is, maar tegelijkertijd is het wel belangrijk dat mensen sporten en bewegen en invulling kunnen geven aan een gezonde(re) leefstijl. We hopen daarom vooral dat iedereen in beweging blijft, ook nu het niet mogelijk is om samen te komen en binnen te sporten. Om je hierbij te helpen kunnen we je het volgende aanbieden: Het live volgen van onze ZOOM lessen. We bieden 12 ZOOM lessen per week aan; Yoga, Bodyshape, Pilates, Step, Bodypump, CXWORX en Bodybalance. De ZOOM lessen zorgen ervoor dat je enigszins in je normale sportritme blijft. De lessen worden aangeboden op tijden dat ze normaal ook op het lesrooster staan. Verder blijf je met ZOOM in verbinding met ons team van instructeurs. Wil je meedoen met een ZOOM les? Schrijf je dan in via de Sportivity App. Je ontvangt een half uur voordat de les start een email met daarin een link naar de ZOOM les. De lessen worden zo gegeven dat je ze thuis ook zonder materiaal of met aangepast materiaal kunt volgen. Meer informatie over onze ZOOM lessen vind je hier. Daarnaast kun je in je eigen tijd één van de vele workout video's op ons YouTube kanaal (AerofitHC) volgen. Hierover volgt deze week nog een Newsflash met meer nieuws. Wat betreft jouw lidmaatschap bij Aerofit; wij zullen het abonnementsgeld niet afschrijven zolang onze deuren gesloten zijn. Heb je een vooruitbetaalde jaarkaart, aangeschaft onder de oude voorwaarden, dan kun je indien gewenst een compensatieaanvraag indienen zodra de definitieve openingsdatum bekend is. Stuur hiervoor t.z.t. een e-mail naar info@aerofit.nl Onze decemberactie, de (2)jaarkaart aanbieding, zal worden verlengd tot 1 maart 2021. Tot die tijd kun je dus gebruik maken van deze aantrekkelijke aanbieding. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten. De deuren van onze club zijn verplicht gesloten, maar wij staan desondanks voor je klaar! Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 08.30-12.00 of stuur een email naar info@aerofit.nl. Hopelijk blijft het aantal Corona besmettingen dalen en brengt ook de vaccinatie verlichting, zodat wij zo snel mogelijk weer samen bij Aerofit kunnen sporten! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Het Aerofit team _____________________________________________________________________________________ Unfortunately, the lockdown in the Netherlands will take longer and we will have to keep our doors closed until February 10th. We understand that the government has extended the measures, because the number of infections is not dropping sufficiently and the pressure on medical care is in serious problems, but at the same time it is important that people can exercise to work on a healthy(er) lifestyle. We really hope that everyone stays active, even now that it is not possible to come together and exercise indoors. To help you in this we offer you the following: Follow our ZOOM classes via live streaming. We offer 12 ZOOM classes a week; Yoga, Bodyshape, Pilates, Step, Bodypump, CXWORX and Bodybalance. The ZOOM classes ensure that you stay somewhat in your normal sports rhythm. The classes are offered at times when they are normally also on the class schedule. Furthermore, with ZOOM you stay connected with our team of instructors. Would you like to participate in a ZOOM class? Then register via the Sportivity App. Half an hour before the class starts you will receive an email with a link to the ZOOM class. The lessons are taught in such a way that you can also follow the lesson at home without material or with adapted material. More information about our ZOOM lessons can be found here. Besides that, you can follow one of the many workout videos on our YouTube channel (AerofitHC) in your own time. This week a Newsflash will follow with more news about our YouTube channel. Regarding your membership at Aerofit, we will not debit the subscription fee as long as our doors are closed. If you have a prepaid year membership, purchased under the old conditions, you can if desired submit a compensation request as soon as the definitive opening date is known. Send an e-mail to info@aerofit.nl in due course. Our December promotion, the (2)year membership offer, will be extended until March 1, 2021. Until then, you can take advantage of this attractive offer. If you have any questions, suggestions or comments? Please let us know. The doors of our club are closed, but we are still there for you! We are available by phone from Monday to Saturday from 08.30-12.00 or send an email to info@aerofit.nl. Hopefully the number of Corona infections will continue to decrease and the vaccination will also bring relief, so that we can enjoy working out again inside our club as soon as possible! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! The Aerofit team

Newsflash 24 december

We hopen dat je, ondanks dat wij gesloten zijn, goed voor jezelf blijft zorgen. Een gezonde leefstijl is van vitaal belang in de gezondheidscrisis waarin wij nu zitten. Denk daarbij aan de volgende punten: 1. Gezonde voeding 2. Voldoende slaap en ontspanning 3. Voldoende beweging Met de laatste 2 punten helpen we je een handje. Doe mee met onze virtuele trainingen voor Body & Mind! 1. Real time via live-streaming. Schrijf je in via de Sportivity App voor één van onze ZOOM lessen. Voor meer uitleg over onze ZOOM lessen kijk op: https://aerofit.nl/leden We hebben overigens geïnvesteerd in wat technische aanpassingen om de kwaliteit van het live streamen verder te verbeteren. Check it out! 2. Doe mee op het moment dat het jóu uitkomt. Ga naar ons YouTube kanaal (AerofitHC) en kies uit meer dan 160 workout video's van onze eigen instructeurs. Wij missen je op de club en wij hopen je weer te zien vanaf 20 januari. Voor nu wensen wij je, ondanks de omstandigheden, warme kerstdagen en een gezellig oud & nieuw! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Het Aerofit team _____________________________________________________________________________________ We hope you take good care of yourself, even now the club is closed. A healthy lifestyle is vital in the health crisis we are in at the moment. Important things to remember: 1. Enjoy healthy food 2. Get enough sleep and relaxation 3. Keep exercising We give you a helping hand with the last 2 points. Join our virtual workouts for Body & Mind! 1. Real time via live streaming. Register via the Sportivity App for one of our ZOOM classes. For more information about our ZOOM classes, check: https://aerofit.nl/leden We have invested in some technical adjustments to further improve the quality of live streaming. Check it out! 2. Join a workout when it suits yóu. Go to our YouTube channel (AerofitHC) and choose from over 160 workout videos from our own instructors. We miss you at the club and we hope to see you again from January 20th. For now, despite the circumstances, we wish you a Warm Christmas and a Happy New Year's Eve! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! The Aerofit team  

Update na sluiting - Update after closing

Na de eerste schok door het nieuws dat wij onze deuren wederom hebben moeten sluiten, hebben wij besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Uiteraard is het enorm balen maar we moeten hier doorheen. Het belang van een goed werkend immuunsysteem en een hoge weerstand is voor ons ieder inmiddels wel duidelijk. Voldoende beweging speelt hierin een cruciale rol. Ondanks dat wij fysiek gesloten zijn willen wij er toch heel graag voor zorgen dat onze leden in beweging blijven. Wij bieden hierin 2 mogelijkheden: 1.Aerofit Home workout video's Ons YouTube kanaal (AerofitHC) is nog steeds actief. Hier vind je meer dan 160 video's met onze eigen instructeurs. Trainingen die je, op het tijdstip dat het jou uitkomt, thuis kunt volgen. Je hebt een ruime keuze uit diverse trainingen: Bodyshape, Yoga, Step, Bodypump, Workout of the day, Pilates en nog veel meer. We zullen ook regelmatig nieuwe video's plaatsen op dit kanaal. 2. Groepslessen via Zoom Naast onze video's op YouTube zullen wij vanaf morgen weer een aantal van onze groepslessen via livestreaming aan gaan bieden. Je kunt dan live op het tijdstip dat je gewend bent naar Aerofit te komen, thuis de groepsles volgen, samen met jouw favoriete instructeur. De lessen zullen zo gegeven worden dat je ook zonder materiaal of met aangepast materiaal de les thuis kunt volgen. Hoe werkt Zoom? Als Aerofit lid kun je je via de Sportivity App inschrijven voor onze online lessen. Je ontvangt dan ook ook uitleg hoe Zoom werkt. Vanaf vandaag is het online lesrooster bekend en kun je je inschrijven voor de online lessen vanaf donderdag 17 december. Meer infomatie over Zoom: https://aerofit.nl/leden en https://aerofit.nl/faq Verlenging (2) jaarkaart aanbieding Natuurlijk willen wij al onze leden de kans geven gebruik te maken van onze aantrekkelijke (2) jaarkaart aanbieding. Daarom verlengen wij de aanbieding tot 1 februari 2021. Vanaf 20 januari kun je dit regelen aan de receptie. Betaal je liever per bankoverschrijving? Maak het bedrag dan over op banknummer NL 63 ABNA 0540 5194 13 (Aerofit Healthclub) o.v.v. voor- en achternaam + het type (2) jaarkaart dat je wilt, dan regelen wij het voor je. Je (2) jaarkaart gaat in op het moment dat je oude jaarkaart verloopt. Compensatie gemiste sportweken Betaal je maandelijks via automatische afschrijving? Dan zullen wij de maand januari niet incasseren. Uiteraard kun je vanaf 20 januari weer lekker komen sporten. Heb je in 2018 of 2019 een (2) jaarabonnement vooruitbetaald en wens je compensatie, stuur dan een email naar info@aerofit.nl vóór 30 december a.s. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen om het in orde te maken. Horen we niets van je vóór 30 december dan gaan wij er van uit dat je geen compensatie wenst. Rest ons nog te zeggen dat wij ons terdege realiseren dat wij wederom een beroep doen op jullie begrip, geduld en flexibiliteit. We hebben met z'n allen een hele lange adem nodig maar er komen echt betere tijden aan, dus we moeten nog even volhouden. Zorg goed voor jezelf en elkaar! Stay safe, stay fit, stay connected…….. Het Aerofit team ____________________________________________________________________________ After the initial shock by the news that we had to close our doors again, we decided not to give up. Of course it is very disappointing, but we have to get through this. The importance of a properly functioning immune system is clear to all of us. Sufficient exercise plays a crucial role in this. Despite the fact that we are physically closed, we still want to make sure that our members keep moving. We offer 2 options: 1.Aerofit Home workout videos Our YouTube channel (AerofitHC) is still active. Here you will find more than 160 videos of our own instructors. Workouts that you can follow at home at a time that suits you. You have a wide choice of various workouts: Bodyshape, Yoga, Step, Bodypump, Workout of the day, Pilates and much more. We will also regularly post new videos on this channel. 2. Group lessons via Zoom Besides our YouTube video's we will be offering a number of our group lessons via live streaming from tomorrow. You can then follow the group lesson at home, live at the time you usually come to Aerofit, together with your favorite instructor. The classes will be given in such a way that you can also follow the class at home without material or with adapted material. How does Zoom work? As an Aerofit member you can register for our online lessons via the Sportivity App. You will then also receive an explanation of how Zoom works. The online class schedule is available now and you can register for the online classes from tomorrow. More information about our Zoom classes: https://aerofit.nl/leden or https://aerofit.nl/faq Extension of special offer (2) year membership Of course we want to give all our members the opportunity to take advantage of our attractive (2) year membership offer. That is why we are extending the offer until February 1, 2021. From January 20, you can arrange this at the reception. Do you prefer to pay by bank transfer? Then transfer the amount to bank number NL 63 ABNA 0540 5194 13 (Aerofit Healthclub) stating first and last name + the type (2) year membership you want, then we will arrange it for you. Your (2) year membership starts when your old membership expires. Compensation for missed sports weeks Do you pay monthly by direct debit? We will not collect the month of January. Of course you can come back to workout from 20 January 2021! If you have paid for a (2) annual subscription in advance in 2018 or 2019 and you wish compensation, for the missing sports weeks please send an email to info@aerofit.nl before December 30. We will then contact you as soon as possible to arrange this. If we don't hear from you before December 30 we assume you don't wish for any compensation. We want to let you know that we fully realize that we once again appeal to your understanding, patience and flexibility. We have to hang in a little bit longer, better times are coming. Take good care of yourself and each other! Stay safe, stay fit, stay connected…….. The Aerofit team  

Newsflash Aerofit gesloten t/m 19 januari 2021

Vanavond is duidelijk geworden dat ook Aerofit haar deuren moet sluiten t/m 19 januari. Slecht nieuws wat wij tot vanmiddag niet aan hebben zien komen. Het leek er heel lang op dat sportscholen dit gespaard zou blijven, omdat de overheid het belang van bewegen in deze gezondheidscrisis steeds meer in gaat zien. Ook blijken sportscholen géén bron van besmettingen te zijn. Helaas zijn deze rigoureuze maatregelen noodzakelijk om de crisis te doen keren. Wij hopen van harte dat dit de laatste eindspurt is naar betere tijden en dat het tij zal keren vanaf half januari. Wij begrijpen dat er bij leden, net als bij ons, allerlei vragen zullen zijn. Onze brancheorganisatie NLActief zoekt een aantal onduidelijkheden verder uit. Wij zullen uiterlijk woensdagavond met meer informatie komen. Veel van deze informatie zal wellicht een antwoord geven op eventuele vragen. We vragen je dan ook deze nieuwsbrief af te wachten. Mochten er dan nog vragen zijn, stuur ons een e-mail (info@aerofit.nl). Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen. Alle afspraken en reserveringen (inclusief ZOOM lessen) t/m 19 januari komen automatisch te vervallen. Aerofit op de radio Wij zijn door Radio Midvliet uitgenodigd om mee te doen aan hun programma “met suiker en melk". De streekomroep Midvliet is 1 september jl. gestart met dit nieuwe programma dat iedere werkdag van 10.00 uur - 10.30 uur wordt uitgezonden. Het doet denken aan het format “Arbeidsvitaminen". Dit houdt in dat Midvliet FM muziek draait voor bedrijven, goede doelen, instellingen, stichtingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties en iedereen die aan het werk is. Het doel is om bedrijven en organisaties te steunen in deze moeilijke tijden. In het afgelopen jaar toen wij dicht waren, van half maart tot 1 juli, hebben wij met het team favoriete nummers verzameld. Nummers die ons door deze zware periode heen hebben geholpen. Het hielp ons positief te blijven en vertrouwen te houden. Ook nu staan wij weer voor een moeilijke taak en zal muziek ons helpen door deze fase heen te komen. Ben je benieuwd naar onze favoriete nummers? Luister dan woensdag 16 december naar Midvliet radio, van 10.00 tot 10.30. Blijf in verbinding, met z'n allen voor de radio…..keep the faith! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Het Aerofit team ______________________________________________________________________________________ Tonight it became clear that Aerofit also has to close its doors until January 20. Bad news that we haven't seen coming until this afternoon. For a long time it seemed that gyms would remain open, because the government is increasingly seeing the importance of exercise in this health crisis. Gyms also appear not to be a source of infections. Unfortunately, these rigorous measures are necessary to reverse the crisis. We sincerely hope that this is the final sprint to better times and that the tide will turn from mid-January. We understand that members, as with us, will have all kinds of questions. Our branch organization NLActief is working on investigating ambiguities. We will provide more information no later than Wednesday evening. Much of this information will answer many questions you may have. We ask you to wait for this newsletter. If there are still any questions, please send us an email (info@aerofit.nl). We will contact you as soon as possible. All appointments and reservations (including ZOOM classes) up to 20 January will automatically be cancelled. Aerofit on the radio We have been invited by Radio Midvliet to participate in their program “with sugar and milk". The regional broadcaster Midvliet started on 1 September with this new program, which is broadcast every working day from 10:00 am - 10:30 am. In this program Midvliet FM plays music for companies, charities, institutions, foundations, associations and voluntary organizations and everyone who is at work. The goal is to support companies and organizations in these difficult times. In the past year when we were closed, from mid-March to July 1, we collected favorite songs with the team. Songs that helped us through this difficult period. It helped us to stay positive and to keep the faith. Again, we are facing a difficult period, music will help us to get through this phase. Are you curious about our favorite songs? Then listen to Midvliet radio on Wednesday December 16, from 10.00 to 10.30. Stay connected, let's all listen to the radio and let's keep the faith! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! The Aerofit team

Mondkapjesplicht - Mouth mask required

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes. Net als bij veel Corona maatregelen is er ook nu weer veel onduidelijk. De mondkapjesplicht geldt voor publieke binnenruimtes. Dit zijn ruimtes waar mensen in en uitlopen. Omdat Aerofit leden heeft vallen wij eigenlijk onder een besloten ruimte. Kortom weer voldoende stof tot discussie. Na overleg met diverse instanties geldt voor Aerofit het volgende: Bij binnenkomst draag je een mondkapje én tijdens je schoenenwissel rondom de bar of in de kleedkamer. Het mondkapje mag af in de sportruimtes. Zodra je de sportruimte verlaat zet je je mondkapje weer op, wissel je je schoenen en verlaat je het pand. Ga je tijdens het sporten naar het toilet of heb je een vraag aan de receptie dan zet je je mondkapje op. Kijk hier voor meer informatie. Alvast hartelijk dank voor de medewerking! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! ____________________________________________________________________________ From December 1, a mouth mask obligation applies to public buildings. As with many Corona measures, there is again a lot not clear. The mouth mask obligation applies to public buildings. These are buildings where people walk in and out. Because Aerofit has members, we are actually not a public area. Again a subject of discussion. After consultation with various authorities, the following applies to Aerofit: Upon entering you wear a mouth mask and also during your shoe change around the bar or in the locker room. The mouth mask may be taken off in the sports areas. As soon as you leave the sports area, put your mouth mask back on, change your shoes and leave the building. If you go to the toilet during your training session or if you have a question at the reception, please put on your mouth mask. More information... Thank you in advance for your cooperation! Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Groepsles Nieuws/Group Classes News

Vanaf maandag 30 november zullen wij nog een extra service aan onze leden aanbieden: Thuis lessen volgen via ZOOM. Een aantal lessen die binnen de club gegeven wordt zullen we ook via ZOOM aan gaan bieden. We hebben bewust gekozen voor Body & Mind lessen omdat deze lessen qua beeld en geluid het beste te realiseren zijn via ZOOM. De volgende lessen kun je vanaf 30 november ook thuis volgen: - maandag Yoga 10.15 - maandag Pilates 20.30 - dinsdag Yin yoga 20.30 - woensdag Yoga 10.15 - woensdag Yoga 20.30 - vrijdag Yin yoga 11.30 - zondag Body balance 10.15 Volg je één van deze lessen in de club dan zal er een camera gericht staan op de instructeur. We zullen ervoor zorgdragen dat de deelnemers van deze les zo min mogelijk in beeld komen. Opnames van deze les worden NIET bewaard. Wil je meedoen met een ZOOM les vanuit huis, schrijf je dan in voor deze les via de Sportivity App. Let op dat je voor de juiste les kiest, bv Yoga ZOOM. Je ontvangt dan, ongeveer 30 minuten voordat de les start, een email met daarin een link om in te loggen in de les. Lees hier meer over hoe ZOOM werkt. Personal training Chris Varkevisser Nieuw in ons Personal Trainers team: Chris Varkevisser. Chris werkt sinds een aantal maanden als fitnesstrainer bij Aerofit. Hij zal nu ook personal training aan gaan bieden. Personal training is meer dan alleen een training die het maximale uit jou probeert te halen. Chris zal je op een veilige en verantwoorde manier naar jouw doelen begeleiden. Hij zal je extra motiveren, maar ook afremmen wanneer dit nodig is. Chris zijn specialismen: - Pré- en postnatale Fitness - Rehab training - Kracht- en conditietraining - Voeding- en suppletie adviseur - Orthomoleculair therapeut - Leefstijl coach Dus wil jij op een verantwoorde en gezonde manier aan jezelf werken? Maak dan snel een afspraak! Chris Varkevisser, YouChange +316 414 82 452 | E-mail: info@youchange.nl | www.youchange.nl Schoonmaken fitness apparatuur Het is goed om te zien dat onze leden het schoonmaken van de fitnessapparatuur, na gebruik, serieus nemen. Nog een vriendelijk maar dringend verzoek om het schoonmaakmiddel niet direct op de toestellen te spuiten. Dit is namelijk echt heel slecht voor de apparatuur. Graag schoonmaakmiddel op het doekje sprayen en dan met het vochtige doekje de apparatuur afnemen. Alvast hartelijk dank hiervoor! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! _________________________________________________________________________ From Monday, November 30, we will offer an extra service voor members only: Take classes at home via ZOOM. A number of classes that are given inside the club, will also be offered via ZOOM. We deliberately chose Body & Mind classes because these classes can be best realized through ZOOM in terms of image and sound. You can take the following classes at home from November 30: - Monday Yoga 10.15 - Monday Pilates 20.30 - Tuesday Yin yoga 20.30 - Wednesday Yoga 10.15 - Wednesday Yoga 20.30 - Friday Yin yoga 11.30 - Sunday Body balance 10.15 If you follow one of these classes inside the club, a camera will be aimed at the instructor. We will ensure that the participants in this class are shown as little as possible. Recordings of this lesson will NOT be saved. If you want to participate in a ZOOM class, register for this class via the Sportivity App. Make sure you choose the right class, for example Yoga ZOOM. You will then receive an email, approximately 30 minutes before the class starts, with a link to log in to the class. You can read more about how ZOOM here. Personal training Chris Varkevisser New in our Personal Trainers team: Chris Varkevisser. Chris has been working as a fitness trainer at Aerofit for several months. He will now also offer personal training. Personal training is more than a trainer who tries to get the most out of you. Chris will guide you to your goals in a safe and responsible manner. He will give you extra motivation, but he will also slow you down when necessary. Chris's specialismen: - Pre- and post-natal Fitness - Rehab training - Strength and condition training - Nutrition and supplementation consultant - Orthomolecular therapist - Lifestyle coach So do you want to work on yourself in a responsible and healthy way? Then make an appointment now! Chris Varkevisser, YouChange +316 414 82 452 | E-mail: info@youchange.nl | www.youchange.nl Cleaning fitness equipment It is good to see that our members take the cleaning of the fitness equipment after use seriously. A friendly but urgent request not to spray the cleaning agent directly on the devices. This is really bad for the equipment. Please spray detergent on the cloth and then wipe the equipment with the damp cloth. Thank you very much for your cooperation!   Stay safe, stay fit, stay Aerofit!