Newsflash 28 november

Het is je vast niet ontgaan: vanaf zondag 28 november t/m zaterdag 18 december gelden er nieuwe maatregelen voor het bezoek aan onze club. We hoeven gelukkig niet helemaal dicht, maar moeten wel om 17.00 sluiten.

Sport jij meestal 's avonds? Dan is dat voorlopig de komende 3 weken helaas niet mogelijk. Misschien kun je jouw trainingstijden verschuiven; wij zijn doordeweeks al om 07.00u geopend! Zo kan je misschien voor je werk komen sporten in plaats van er na. In het weekend zijn wij geopend van 08.30-16.00. Wellicht biedt dit ook mogelijkheden voor de avond-sporters.

Groepslessen
Vanaf as maandag zullen we een aantal groepslessen verplaatsen van de avond naar de namiddag zodat leden die normaal in de avond groepslessen volgen dit misschien in de middag kunnen doen. Deze lessen zijn vanaf heden te reserveren via onze Sportivity App of door te bellen naar 070-5119645.

De volgende lessen staan tijdelijk op ons rooster:
Maandag:
- 14.45 Bodypump
- 16.00 Bodyshape 45 min
- 16.00 Spinning
Dinsdag:
- 14.45 Yin yoga
- 16.00 FIT 45 min
- 16.00 Spinning
Woensdag:
- 14.45 Bodyshape
- 16.00 Yoga 45 min
- 16.00 Spinning
Donderdag:
- 15.45 Bodypump
- 16.00 Synrgy

Reserveringen groepslessen
Alle reserveringen voor de groepslessen in avond komen automatisch te vervallen. Kijk verder in de Sportivity App voor het aangepaste lesrooster.

Fitness afspraken in de avond
Fitness afspraken t/m 18 december, vanaf 17.00, komen automatisch te vervallen. Heb je een afspraak staan dan zullen we komende week contact met je opnemen om de afspraak te verzetten.

1.5 m maatregel
Wij wijzen iedereen er op dat het weer verplicht is om binnen Aerofit zoveel mogelijk 1.5 m afstand te houden van elkaar. Daarom geldt in de douches maximaal 2 personen per keer en maximaal 3 personen in de sauna. Als je liever geen gebruik maakt van de kleedkamer dan kun je rondom de bar je schoenen wisselen en je spullen opbergen in de Ikea vakkenkast.

Mondkapje
Naast het tonen van een geldige QR code is het dragen van een mondkapje vanaf as maandag binnen Aerofit verplicht. Je draagt hem bij binnenkomt en als je wegggaat. Tijdens het sporten mag het mondkapje af.

Let op: Om 17:00 sluiten betekent dat om 17.00 dus ook de kleedkamers leeg moeten zijn. Houd hier rekening mee als je na je training nog wilt douchen of gebruik wilt maken van de sauna.

Voor ons is deze fase uiteraard ook nieuw en wij proberen het zo goed en kwaad als lukt op te vangen. Werkt het niet dan zullen wij, waar nodig en kan bijsturen.

Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat wij een essentiële sector zijn omdat een gezonde leefstijl zeer belangrijk is in de strijd tegen het Coronavirus.

Daarom doen wij een dringende oproep aan al onze leden: BLIJF BEWEGEN! Ook als dat je niet lukt bij Aerofit doordat wij eerder moeten sluiten. Ga buiten hardlopen of fietsen of volg onze home workout video's op ons YouTube kanaal.

Bewegen heeft een positief DIRECT effect op ons immuunsysteem doordat je tijdens beweging anti-ontstekings stofjes aanmaakt.

We danken je voor je begrip en medewerking. Hopelijk gaan de cijfers snel naar beneden zodat wij onze openingstijden weer kunnen verlengen.

Stay safe, Stay (Aero)fit!
Sportieve groeten,
Het Aerofit team
______________________________________________________________________________________________
You have probably noticed: from Sunday 28 November to Saturday 18 December, new measures will apply to visits to our club. Fortunately, we don't have to close completely, but we do have to close at 17.00.

Do you usually exercise at night? Unfortunately, that will not be possible for the next 3 weeks. Perhaps you could shift your training times; we are already open at 07:00 on weekdays! Maybe you might come to work out before work instead of after. On weekends we are open from 08.30-16.00. Perhaps this offers opportunities for members that usually come in the evening.

Group lessons
We move a number of group lessons from the evening to the afternoon from next Monday so that members who normally take group lessons in the evening may be able to do this in the afternoon. These classes can now be booked via our Sportivity App or by calling 070-5119645.

The following classes are temporarily on our schedule:
Monday:
- 14.45 Bodypump
- 16.00 Bodyshape 45 min
- 16.00 Spinning
Tuesday:
- 14.45 Yin yoga
- 16.00 FIT 45 min
- 16.00 Spinning
Wednesday:
- 14.45 Bodyshape
- 16.00 Yoga 45 min
- 16.00 Spinning
Thursday:
- 15.45 Bodypump
- 16.00 Synrgy

Group Lessons ReservationsAll reservations for group lessons in the evening will automatically be cancelled. Check the Sportivity App for the adjusted class schedule.

Fitness appointments in the evening
Fitness appointments up to and including Saturday 18 December, from 17:00, are automatically cancelled. If you have an appointment, we will contact you next week to reschedule the appointment.

1.5 m measure
We would like to remind everyone that it is obliged to keep as much as possible 1.5 m away from each other within Aerofit. That is why a maximum of 2 people at a time applies in the showers and a maximum of 3 people in the sauna. If you prefer not to use the locker room, you can change your shoes around the bar and store your belongings in the Ikea storage closet.

Mask
In addition to showing a valid QR code, wearing a mask is mandatory within Aerofit from Monday. You wear it when entering and leaving the club. The mask is allowed to take off during exercise.

Please note: Closing at 17:00 means that the changing rooms must also be empty by that time. Keep this in mind if you want to shower or use the sauna after your training.

This phase is of course also new for us and we try to cope with it as best we can. If it does not work, we will adjust where necessary and possible.

We cannot emphasize often enough that we are an essential sector because a healthy lifestyle is very important in the fight against the Coronavirus.

That is why we make an urgent appeal to all our members: KEEP EXERCISING! Even if you can't do that at Aerofit because we have to close earlier. Go for a run or bike outside or follow our home workout videos on our YouTube channel.

Exercise has a positive DIRECT effect on our immune system because you produce anti-inflammatory substances during exercise.

We thank you for your understanding and cooperation. Hopefully, the numbers will go down soon so we can extend our opening hours again.