September nieuws

Kleedkamers nog gesloten in september
Gezien de Corona ontwikkelingen op dit moment durven wij het nog niet aan om de kleedkamers per 1 september weer te openen. Het is lastig om de 1.5 m in de kleedkamers te handhaven en we nemen graag het zekere voor het onzekere.

We horen van enkele leden dat ze de douche en sauna missen en dat begrijpen wij. We horen echter ook van een groot deel van onze leden dat ze het zo goed geregeld vinden binnen Aerofit, dat ze zich veilig voelen en verantwoord kunnen sporten. Dat laatste weegt op dit moment voor ons zwaarder.

Wij hopen dat we op relatief korte termijn toch een manier vinden om de kleedkamers weer op een veilige en verantwoorde manier te openen. We hopen op je begrip en geduld. Uiteraard houden we je op de hoogte!

Gratis koffie en thee
De gratis koffie en thee voor de deur bij Aerofit wordt zeer gewaardeerd. We hebben dan ook besloten om deze service in de maand september nog aan te bieden. We hopen op lekker nazomerweer zodat jullie na het trainen nog kunnen genieten op ons gezellige terras.

Lesrooster september
Om de capaciteit van de lessen verder te vergroten zullen er wat aanpassingen in het rooster zijn vanaf maandag 31 augustus. Vooral de Bodyshape, Bodypump, Pilates en Yoga lessen worden zeer goed bezocht, om die reden hebben we een aantal extra lessen aan het rooster toegevoegd.

Bodyshape: dinsdagavond 19.15 (Henriette) en donderdagochtend 09.00 (Chrissie)
Bodypump: donderdagavond 18.00 (Esmee) en zaterdagochtend 11.30 (Marco)
BodyMind: zaterdagochtend 12.45 (Peter)
Pilates: dinsdagochtend 09.00 (Corinne)
 
Daarnaast staat er extra spinning op het rooster:
- maandag 19.00 (30 minuten, Arnold)
- woensdag 19.00 (30 minuten, Ferdy)
- donderdag om 09.30 (Ferdy).

Ook in september bieden wij nog Bootcamp aan op dinsdagavond om 19.30 en op zondagochtend om 09.00 (locatie: Meijendel, pannenkoekenboerderij).
 
Kijk hier voor het volledige lesrooster vanaf 31 augustus.

Wijziging lestijden
Let op! De tijden van de lessen in de ochtend, in de groepsleszaal, zijn iets gewijzigd per 31 augustus:
- 08.30 = 08.15
- 09.15 = 09.00
- 10.30 = 10.15

Ook zijn de lestijden van de spinninglessen in het weekend gewijzigd. Op zaterdag en zondag is er om 09.30 spinning.

Kijk goed naar je reservering, anders mis je misschien je les. Dat zou zonde zijn!

Trainen op reservering
Nadat het in eerste instantie even wennen was, het trainen op reservering, wordt het door heel veel leden nu als fijn ervaren. Het reserveringssysteem zorgt ervoor dat het aantal leden wat binnen is goed gespreid wordt. Dat zorgt ervoor dat je heel relaxed kan trainen in de fitness en dat je voldoende ruimte hebt in de groepslessen.
 
Daarnaast werkt het reserveren als een soort stok achter de deur. We horen heel vaak dat leden zeggen: “Ik heb eigenlijk niet zoveel zin, maar door de reservering ben ik toch maar gekomen". Achteraf zijn ze dan altijd heel blij dat ze geweest zijn.

Heb je gereserveerd en kun je onverhoopt toch niet? Geen probleem. Je kunt jezelf tot 8 uur voor je reservering afmelden via de App. Korter dan 8 uur van tevoren afmelden kan telefonisch op 070-5119645.
 
We willen benadrukken dat het belangrijk is dat je jezelf afmeldt als je niet komt. Er staan misschien leden op de wachtlijst die dan kunnen komen trainen. Dus……..houd rekening met de ander!

Het reserveren van de trainingen gaat via de Sportivity App, dit is een andere App dan die we normaal gebruiken.
Heb je de App nog niet gedownload? Dan kan dat via 1 van deze 2 buttons:
 

Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Heb je de link niet ontvangen of is hij inmiddels verlopen? Stuur ons dan een mail (info@aerofit.nl) of bel 070 5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame).

Lukt het reserveren via de App niet of heb je geen smartphone of tablet dan kun je altijd bellen en dan kunnen we trainingen handmatig reserveren, geen enkel probleem!

Om veilig en verantwoord te kunnen blijven sporten binnen Aerofit willen we iedereen er nogmaals op wijzen dat je bij gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts) NIET komt sporten. Laat je in dat geval testen en wacht de uitslag van de test af.
 
Aerofit homework video's
Van een aantal leden kregen wij het verzoek om de video's die wij tijdens de lockdown op YouTube hebben gezet nog niet te blokkeren omdat ze er nog steeds dankbaar gebruik van maken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen.
 
Wij zijn bezig met het vinden van een manier om deze video's uitsluitend nog toegankelijk te maken voor Aerofitleden, maar tot die tijd kun je nog gewoon gebruik maken van ons YouTube kanaal. Als hierin zaken veranderen dan word je tijdig op de hoogte gehouden.

Teamnieuws
Nieuw in ons team per 1 september:
- Marco Kamphuis: Marco is gecertificeerd Bodypump instructeur en daarnaast is hij fitness trainer. Marco zal vanaf zaterdag 5 september de Bodypump om 11.30 gaan geven.

- Angela Frank: Angela is gecertificeerd Bodybalance, Yoga en Pilates docent. Angela heeft tijdens de zomerperiode een tijdje ingevallen voor de Pilates op donderdagochtend. Ze gaat deze les vast geven vanaf donderdag 3 september, om 10.15 uur.

- Chris Varkevisser. Chris is 34 jaar oud en heeft 15 jaar bij het Korps Mariniers gezeten. Daarna heeft hij zich laten omscholen tot orthomoleculair therapeut, voedings- en leefstijl coach en personal trainer. Chris is opgeleid tot personal trainer bij Overload Worldwide. Hier heeft hij alle modules doorlopen. Daarnaast is Chris gecertificeerd Personal trainer en orthomoleculair therapeut. Chris zal gaan werken op zaterdagochtend en maandagmiddag en -avond.

Marco, Angela en Chris: Van harte welkom bij het Aerofitteam!
 

 
Changing rooms still closed in September
Given the Corona developments at the moment, it doesn't feel good to open the changing rooms again as of September 1. It is difficult to maintain the 1.5 m in the changing rooms and we like to be safe.

We hear from some members that they miss the shower and sauna and we understand that. However, we also hear from a large number of our members that they find it so well organized within Aerofit that they feel safe and they feel they can exercise in a responsible way. This is the most important for us at the moment.

We hope that in a relatively short term we will find a way to reopen the changing rooms in a safe and responsible manner. We hope for your understanding and patience. We will of course keep you informed!

Free coffee and tea
The free coffee and tea at the terrace of Aerofit is much appreciated. We have therefore decided to still offer this service in September. We hope for nice late summer weather so that you can enjoy our cozy terrace after the training.

Class schedule September
To further increase the capacity of the lessons, there will be some changes to the schedule from Monday 31 August. Especially the Bodyshape, Bodypump, Pilates and Yoga classes are very well attended, for that reason we have added a number of extra classes to the schedule.

Body shape: Tuesday evening 19.15 (Henriette) and Thursday morning 09.00 (Chrissie)
Bodypump: Thursday evening 18.00 (Esmee) and Saturday morning 11.30 (Marco)
BodyMind: Saturday morning 12.45 (Peter)
Pilates: Tuesday morning 09.00 (Corinne)

Extra spinning classes:
- Monday 19.00 (30 minutes, Arnold)
- Wednesday 19.00 (30 minutes, Ferdy)
- Thursday 09.30 (Ferdy)

In September we will still offer Bootcamp on Tuesday evening at 19.30 and on Sunday morning at 09.00 (location: Meijendel, pannenkoekenboerderij).

You can check the class schedule from 31 August here.

Change of group class hours
Pay attention! The hours of the lessons in the morning, in the group classroom, have changed slightly from August 31:
- 08.30 = 08.15
- 09.15 = 09.00
- 10.30 = 10.15

The hours of the spinning lessons on the weekend have also been changed. On Saturday and Sunday there is spinning at 09.30.

Look carefully at your reservation, otherwise you might miss your workout. That would be a pity!

Training by reservation
After it initially took some getting used to, training on reservation, it is now experienced as pleasant by many members. The reservation system ensures that the number of members that are inside is well spread out. This ensures also that you can workout in a relaxed way in the gym and that you have enough space in the group lessons.
 
In addition, the reservation seems to work as an extra motivation to visit Aerofit. We often hear members say: “I didn't really feel like coming, but the reservation made me come anyway". Afterwards they are always very happy that they came.

Have you made a reservation and are you unexpectedly unable to come? No problem. You can deregister yourself up to 8 hours before your reservation via the App. You can cancel less than 8 hours in advance by telephone on 070-5119645.
 
We want to emphasize that it is important that you unsubscribe if you do not come. There may be members on the waiting list who would love to come. So ……think about your fellow members!
 
If you have not started yet, book your training now. The training is reserved via the Sportivity App, this is a different App than we normally use.
Have you not yet downloaded the App? Then you can via 1 of these 2 buttons:
 

After downloading you must register via a separate link. Did you not receive the link or has it expired? Send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, then we will send you the link of the App (also check your spam/advertisement).

If booking via the App is not successful or you do not have a smartphone or tablet, you can always call Aerofit and we can reserve training courses manually, no problem!

 
In order to be able to continue exercising safely and responsibly at Aerofit, we would like to remind everyone again that you do NOT come to exercise if you have health complaints (colds, coughs, sneezes, fever). In that case, get tested and wait for the results of the test.

Aerofit homework videos
We received a request from a number of members not to block the videos that we put on YouTube during the lockdown because they are still gratefully using them. That is of course very nice to hear.
 
We are working on a way to make these videos only accessible to Aerofit members, but until then you can still use our YouTube channel. If things change in this regard, you will be informed in time.

Team news
New in our team from 1 September:
- Marco Kamphuis: Marco is a certified Bodypump instructor and he is also fitness instructor. Marco will start teaching Bodypump at Aerofit on Saturdays at 11.30.

- Angela Frank: Angela is a certified Bodybalance, Yoga and Pilates teacher. Angela temporarily taught Pilates on Thursday morning, during the summer. She now will permanently be teaching this lesson from Thursday 3 September at 10.15 am.
 
- Chris Varkevisser. Chris is 34 years old and has served in the Marine Corps for 15 years. After that he retrained as an orthomolecular therapist, nutrition and lifestyle coach and personal trainer. Chris is trained as a personal trainer at “Overload Worldwide". Here he has completed all modules. Chris is a certified Personal trainer and orthomolecular therapist. Chris will work on Saturday mornings and Monday afternoons and evenings.

Chris, Marco and Angela: Welcome to the Aerofit team!